POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST
24.9.2017
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13) ter 15.  alineje drugega odstavka 29.  Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, Uradne objave, št. 4/16), župan Občine Polzela objavljaP O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
za volitve predsednika Republike SlovenijeI.

V času  volilne kampanje za izvedbo predsednika Republike Slovenije, ki bodo 22. oktobra 2017, so za volilno -propagandna sporočila na območju Občine Polzela  zagotovljena brezplačna začasna oglasna mesta:
    V naselju Polzela  
-    na zelenici pred trgovino TUŠ.
    V naselju Ločica ob Savinji
-    pri poslovnem objektu DUCMAN.
    V naselju Andraž
-    pred Domom krajanov v Andražu.


II.

Na začasnih brezplačnih oglasnih mestih lahko organizatorji volilne kampanje plakate nameščajo pod tu določenimi pogoji:

-    organizatorji volilne kampanje morajo vloge za dovolitev plakatiranja poslati na sedež Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali na e-naslov: obcina.polzela@polzela.si. V vlogi je potrebno navesti želeno število plakatov, njihovo velikost in odgovorno osebo;

-    plakate namešča vsak organizator sam,

-    vsak organizator lahko namesti po en plakat (B1 ali B2 format) na vsako stran oglasnega mesta,

-    organizator volilne kampanje, ki prvi namešča plakat na plakatno mesto, ga namesti ob zgornji levi rob, vsak naslednji organizator volilne kampanje pa namešča plakat tik ob že nameščeni plakat oz. pod njim, na prazen prostor,

-    odstranjevanje in prelepljenje že nameščenih plakatov drugih organizatorjev je prepovedano,

-    v času volilnega molka je prepovedano nameščati nove plakate,

-    plakatiranje izven plakatnih mest, ki so opredeljena s tem sklepom je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK).


III.

Plakati, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Režijskega obrata Občine Polzela.


IV.

Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilno propagandna sporočila z oglasnih mest. Neupoštevanje tega določila pomeni prekršek, za kar pristojni inšpektor lahko po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena odredi odstranitev plakatov na stroške organizatorja in izreče globo v skladu s 33. členom ZVRK. Pritožba zoper odločbo o odstranitvi plakatov ne zadrži njene izvršitve.Številka:  040-3/2017-1           
Polzela, 15. 9. 2017    

Jože Kužnik l.r.
Župan
Dokumenti: