Gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda skrbi javno podjetje:

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. (JKP Žalec, d.o.o.)
Ulica Nade Cilenšek 5, 3311 Žalec
Telefon: 03 713 67 50
info@jkp-zalec.si
www.jkp-zalec.si

Ravnanje s komunalnimi odpadki

Za ravnanje z odpadki skrbi javno podjetje:

Simbio, d. o. o., družba za ravnanje z odpadki (Simbio, d.o.o.)
Teharska 49, 3000 Celje
Telefon: 03 425 64 00
info@simbio.si
www.simbio.si

Zbirni center Polzela (pri kamnolomu Ekoplana v Andražu)
Obratovalni čas:
– sobota od 8.00 do 12.00.

Brezplačen odvoz odpadkov
Vsako gospodinjstvo v Občini Polzela ima možnost brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov enkrat letno.
Odvoz kosovnih odpadkov izvaja Režijski obrat Občine Polzela.
Vloga za naročilo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov

Oskrba z zemeljskim plinom

Za oskrbo z zemeljskim plinom skrbi koncesionar:

Adriaplin d.o.o. Ljubljana
Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 234 21 00
info@adriaplin.si
www.adriaplin.si

Pokopališka in pogrebna dejavnost

Javno službo urejanja pokopališč in pokopališke dejavnosti opravlja:

Režijski obrat Občine Polzela
Telefon: 03 703 32 00
rezjski.obrat@polzela.si

Izvajalec javne službe izvajanja pogrebne dejavnosti je javno ali zasebno podjetje ali samostojni podjetnik, ki je registriran za opravljanje te dejavnosti.

Dimnikarska dejavnost

Seznam dimnikarskih družb z dovoljenjem in dimnikarjev z licenco je dostopen na spletni strani MOP.

Skip to content