Gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda skrbi javno podjetje:

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. (JKP Žalec, d.o.o.)
Ulica Nade Cilenšek 5, 3311 Žalec
Telefon: 03 713 67 50
info@jkp-zalec.si
www.jkp-zalec.si

Ravnanje s komunalnimi odpadki

Za ravnanje z odpadki skrbi javno podjetje:

Simbio, d. o. o., družba za ravnanje z odpadki (Simbio, d.o.o.)
Teharska 49, 3000 Celje
Telefon: 03 425 64 00
info@simbio.si
www.simbio.si

Zbirni center Polzela (pri kamnolomu Ekoplana v Andražu)
Obratovalni čas:
– sobota od 8.00 do 12.00.

Brezplačen odvoz odpadkov
Vsako gospodinjstvo v Občini Polzela ima možnost brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov enkrat letno.
Odvoz kosovnih odpadkov izvaja Režijski obrat Občine Polzela.
Vloga za naročilo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov

Oskrba z zemeljskim plinom

Za oskrbo z zemeljskim plinom skrbi koncesionar:

Adriaplin d.o.o. Ljubljana
Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 234 21 00
info@adriaplin.si
www.adriaplin.si

Dimnikarska dejavnost

Seznam dimnikarskih družb z dovoljenjem in dimnikarjev z licenco je dostopen na spletni strani MOP.

Pokopališka in pogrebna dejavnost

Na območju Občine Polzela sta dve pokopališči, pokopališče Polzela in pokopališče Andraž nad Polzelo, katerih upravljalec je Občina Polzela.
Z Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 7/13)  se določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter urejanje pokopališč na območju Občine Polzela.

Odlok je dostopen na: https://www.rpls.si/files/20140422_122856_51_07_2013_01.pdf

Izvajalec javne službe izvajanja pogrebne dejavnosti je javno ali zasebno podjetje ali samostojni podjetnik, ki je registriran za opravljanje te dejavnosti.

Najem grobnega prostora

Na podlagi vloge za prvo ureditev groba oziroma ob sklenitvi najemne pogodbe se najemniku dodeli grobni prostor. Odloči se lahko za enojni, družinski ali žarni talni grob, na pokopališču Polzela pa tudi za žarni stenski grob. Najemnik je dolžan vzdrževati grob, ki ga ima v najemu, ter plačevati letno najemnino, ki znaša po Ceniku storitev pokopališke dejavnosti na pokopališču Polzela in Andraž (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št 4/14) 5,49 EUR/m2 z DDV.

Cenik je dostopen na: https://www.rpls.si/files/20140512_141348_51_04_2014_05.pdf
Vloga je dostopna na: https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2021/10/Vloga-za-prvo-ureditev-groba.pdf

Sprememba najemnika grobnega prostora

V primeru smrti najemnika, najemodajalec pozove dediče k sklenitvi nove najemne pogodbe.
V primeru prenosa pravice do najema grobnega prostora, morata stari in novi najemnik na Občino Polzela vložiti pisno vlogo za spremembo najemnika grobnega prostora. Ob sklenitvi najemne pogodbe se najemnina zaračunava novemu najemniku.

Sprememba podatkov najemnika

Najemnik grobnega prostora je dolžan Občini Polzela javiti spremembe, kot so na primer sprememba prebivališča in druge pomembne podatke za izvajanje najema.

Prekinitev najema grobnega prostora

V primeru da želi najemnik grobnega prostora prekiniti najemno pogodbo, mora na Občino Polzela vložiti vlogo za prekinitev najema grobnega prostora. Občina Polzela izda soglasje za prekinitev pod pogojem, da so vse obveznosti glede plačila grobnega prostora za nazaj poravnane. V roku enega meseca od izdaje soglasja je potrebno grobni prostor vrniti v prvotno stanje. Po preteku mirovalne dobe je grobni prostor možen za oddajo novemu najemniku.

Upravljalec pa lahko prekine najemno pogodbo za grob v naslednjih primerih:

  • če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna najemnine za preteklo leto;
  • če najemnik ne vzdržuje groba kljub opozorilu;
  • ob opustitvi pokopališča;
  • kadar tako zahteva načrt pokopališča.

Prekop/prenos posmrtnih ostankov

Na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo za to upravičen interes, je lahko pokojnik izkopan in prenesen na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču in sicer po predhodnem mnenju najemnika groba. Za prekop/prenos posmrtnih ostankov/žare je potrebno s strani Občine Polzela pridobiti dovoljenje, ki se izda na podlagi vloge.

Vloga je dostopna na: https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2020/09/Vloga-za-prekop-oz.-prenos-posmrtnih-ostankov-oz.-zare.pdf

Izvajanje del na grobovih

Zidarska, kamnoseška in druga dela, ki so namenjena urejanju grobov oziroma pokopališč in s tem povezani prevozi, se lahko opravljajo le s soglasjem upravljalca. Najemnik grobnega prostora mora pred začetkom del na Občino Polzela vložiti vlogo za izdajo soglasja za izvedbo zidarskih, kamnoseških in drugih del. Izvajalec lahko z deli začne šele po pridobitvi soglasja.
Vloga je dostopna na: https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2020/09/Vloga-za-izdajo-soglasja-za-izvedbo-zidarskih-kamnoseskih-in-drugih-del.pdf

 

Skip to content