Gradiva odborov in komisij

Odbor za negospodarstvo


Odbor za gospodarstvo

Vabilo na 4. sejo Odbora za gospodarstvo

 1. Obravnava Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vode; (JKP Žalec, d.o.o.) – predlog cen 2024
  1.1. Priloga – Informativni prikaz položnice 2024
  1.2. Priloga – Predlog sklepa o potrditvi Elaborata o cenah komunalnih storitev 2024
 2. Predlog sprememb Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – I. obravnava
 3. Predlog sprememb Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – I. obravnava
 4. Razno

Vabilo za 1 . skupno sejo odborov Občine Polzela

Gradivo za 1. skupno sejo odborov Občine Polzela:
1.  Vsebina proračuna 2024
2. Predlog odloka o proračunu 2024
3. Splošni del proračuna 2024
4. Posebni del proračuna 2024
5. Načrt razvojnih programov 2024-2027
6. Obrazložitve proračuna 2024
7. Kadrovski načrt 2024
8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2024


Vabilo na 3. sejo Odbora za gospodarstvo

 1. Predlog zapisnika 2. redne seje odbora za gospodarstvo
 2. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje Odbora za gospodarstvo
 3. Potrditev zapisnika 1. redne seje Odbora za gospodarstvo
 4. Obravnava Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode; predlog cen 2023 za Občino Polzela
  3.1. Priloga – informativni prikaz položnice 2023
  3.2. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata in cen komunal. storitev za leto 2023
 5. Obravnava predloga Sklepa za odpis dolga dolžnikom neprofitnih stanovanj
 6. Obravnava predloga Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Polzela
 7. Obravnava predloga Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem v Občini Polzela za leto 2023 – I. dopolnitev
 8. Obravnava predloga Načrta ravnanja s premičnim premoženjem v Občini Polzela za leto 2023
 9. Obravnava Sklepa o podelitvi stavbne pravice
 10. Razno


Odbor za okolje in prostor

Vabilo za 1 . skupno sejo odborov Občine Polzela

Gradivo za 1. skupno sejo odborov Občine Polzela:
1.  Vsebina proračuna 2024
2. Predlog odloka o proračunu 2024
3. Splošni del proračuna 2024
4. Posebni del proračuna 2024
5. Načrt razvojnih programov 2024-2027
6. Obrazložitve proračuna 2024
7. Kadrovski načrt 2024
8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2024


Gradivo za 2. sejo Odbora za okolje in prostor

Vabilo – 2. redna seja Odbora za Okolje in prostor

 1. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje Odbora za okolje in prostor
 2. Potrditev zapisnika 1. redne seje Odbora za okolje in prostor
 3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja za rekreacijo in šport v EUP LS 60
 4. Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o sofinanciranju izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)
 5. Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 640/3 (ID 5166372), k. o. 982 Podvin
 6. Razno

Gradivo za 1. sejo Odbora za okolje in prostor

 1. Seznanitev z delovanjem odbora
 2. Obravnava dopolnjenega predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora KAMNOLOMA ANDRAŽ ( AP 26 )
 3. Obravnava dopolnjenega predloga odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako – OPPN Ob razbremenilniku
 4. Obravnava dopolnjenega predloga odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja za rekreacijo in šport v EUP LS 60
 5. Obravnava Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP LO 25 v naselju Podvin
 6. Razno


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Skip to content