Gradiva odborov in komisij

Odbor za negospodarstvo


Odbor za gospodarstvo


Odbor za okolje in prostor

Gradivo za 2. sejo Odbora za okolje in prostor

Vabilo – 2. redna seja Odbora za Okolje in prostor

 1. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje Odbora za okolje in prostor
 2. Potrditev zapisnika 1. redne seje Odbora za okolje in prostor
 3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja za rekreacijo in šport v EUP LS 60
 4. Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o sofinanciranju izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)
 5. Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 640/3 (ID 5166372), k. o. 982 Podvin
 6. Razno

Gradivo za 1. sejo Odbora za okolje in prostor

 1. Seznanitev z delovanjem odbora
 2. Obravnava dopolnjenega predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora KAMNOLOMA ANDRAŽ ( AP 26 )
 3. Obravnava dopolnjenega predloga odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako – OPPN Ob razbremenilniku
 4. Obravnava dopolnjenega predloga odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja za rekreacijo in šport v EUP LS 60
 5. Obravnava Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP LO 25 v naselju Podvin
 6. Razno


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Skip to content