Gradiva sej ODBOR za OKOLJE in PROSTOR

Prostorsko izvedbeni akti v pripravi:

Občinski podrobni prostorski načrt za del območja za rekreacijo in šport v EUP LS 60

 • SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA
  • Gradivo za pripravo OPPN – pdf
  • Mnenje ZRSVN – pdf
  • Kartografski del – pdf
  • Sklep o začetku postopka – pdf
 • OSNUTEK ZA PRIDOBITEV PRVIH MNENJ
  • Odlok – pdf
  • Smernice – pdf
  • Tekstualni del – pdf
  • Kartografski del – pdf
  • Mnenje ZRSVN – pdf
 • STROKOVNE PODLAGE
  • Geomehansko poročilo – pdf
 • DOPOLNJEN OSNUTEK ZA JAVNO RAZGRNITEV
  • Javno naznanilo – pdf
  • Besedilo Odloka – pdf
  • Kartografski del – pdf
  • Tekstualni del – pdf
  • Prva mnenja – pdf

 • STALIŠČA DO PRIPOMB (Objava 28. 2. 2023)
  • Objava pregleda pripomb na dopolnjen osnutek OPPN za del območja za rekreacijo in šport – pdf
 • PREDLOG ODLOKA ZA PRIDOBITEV MNENJ (Objava 28. 2. 2023)

  • Besedilo odloka – pdf
  • Tekstualni del – pdf
  • Kartografski del – pdf
 • DOPOLNJEN PREDLOG ODLOKA – GRADIVO ZA SEJO

  • Besedilo odloka – pdf
  • Tekstualni del – pdf
  • Kartografski del – pdf

Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KAMNOLOMA ANDRAŽ ( AP 26 )

 • SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA
  • Sklep o začetku postopka – pdf
 • OSNUTEK ZA PRIDOBITEV SMERNIC IN OKOLJSKEGA POROČILA

  • Osnutek Andraž 1 OPN – pdf
  • Osnutek Andraž 2 obstoječe stanje – pdf
  • Osnutek Andraž 3 vplivi – pdf
  • Osnutek Andraž 4 eksploatacija – pdf
  • Osnutek Andraž 5 sanacija – pdf
  • Odlok dopolnjen osnutek Andraž – pdf
  • Odlok osnutek Andraž – pdf
  • Dopis CPVO OPPN  Kamnolom Andraž – pdf
  • Pooblastilo za izdelavo OPPN Kamnolom – pdf
 • DOPOLNJEN OSNUTEK ZA JAVNO RAZGRNITEV
  • Dopolnjen osnutek – pdf
  • Sklep o javni razgrnitvi – pdf
 •  STALIŠČA DO PRIPOMB
  • Objava pregleda pripomb na dopolnjen osnutek OPPN Kamnoloma Andraž in stališča do pripomb – pdf
 • PREDLOG ODLOKA ZA PRIDOBITEV MNENJ
  • OPN – pdf
   • Obstoječe stanje – pdf
   • Obstoječe stanje (ZKP) – pdf
    • Vplivi – pdf
     • Eksploatacija – pdf
     • Plato – pdf
     • Tehn. sanacija – pdf
     • Vmesna ureditev – pdf
     • Končna ureditev – pdf
      • GJI – pdf
       • Narava – pdf
        • Požar – pdf
         • Parcelacija – pdf
  • OPPN Andraž, obrazložitve (predlog) – pdf
  • OPPN Andraž, odlok (predlog) – pdf
  • OPPN Andraž, priloge (predlog) – pdf
 • DOPOLNJEN PREDLOG ODLOKA – GRADIVO ZA SEJO
  • Tekstualni del odloka – pdf
  • OPPN Andraž, dopolnjen predlog – pdf

 

Občinski podrobni prostorski načrt z oznako - OPPN Ob razbremenilniku

 • Pobuda z izhodišči za pripravo OPPN Ob razbremenilniku – pdf
 • Sklep o začetku postopka priprave OPPN Ob razbremenilniku (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 7/20)

Dodelitev ID številke 2179 – pdf

OSNUTEK ZA PRIDOBIVANJE PRVIH MNENJ

 • Besedilo odloka – pdf
 • Tekstualni del – pdf
 • Kartografski del – pdf
 • Smernice in mnenja:
  – mnenja CPVO –pdf
  – smernice – pdf
 • Strokovne podlage:
  – geološko poročilo – pdf
  – načrt električnih inštalacij in električne opreme – pdf  + pdf

DOPOLNJEN OSNUTEK ZA JAVNO RAZGRNITEV

 • Javno naznanilo – pdf
 • Besedilo odloka – pdf
 • Tekstualni del – pdf
 • Kartografski del – pdf
 • Prva mnenja – pdf

OBJAVA STALIŠČ DO PRIPOMB PO JAVNI RAZGRNITVI

 • Odgovor na prejete pripombe podane v času javne razgrnitve – pdf

PREDLOG ZA PRIDOBITEV DRUGIH MNENJ:

 • Prva mnenja – pdf
 • Besedilo odloka – pdf
 • Tekstualni del – pdf
 • Kartografski del – pdf

GRADIVO ZA SEJO:

  • OPPN Ob razbremenilniku – besedilo odloka – pdf
  • OPPN Ob razbremenilniku – Kartografski del – pdf
  • OPPN Ob razbremenilniku – Tekstualni del – pdf

Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP LO 25 v naselju Podvin

 • POBUDA ZA IZVEDBO POSTOPKA LOKACIJSKE PREVERITVE

  • Pobuda – pdf
 • SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI Z JAVNIM NAZNANILOM

  • Sklep župana o javni razgrnitvi – pdf
 • ELABORAT
  • Elaborat lokacijske prevertive za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ma območju EUP LO 25 v naselju Podvin
   • tekstualni del – pdf
   • grafični del
    • kataster – pdf
    • izbvorno območje LP – pdf
    • območje LP – pdf
 • GRADIVO ZA SEJO
  • Kataster – pdf
  • Izvorno območje – pdf
  • Območje LP – pdf
  • LP Polzela – pdf
Skip to content