Gospodarske javne službe

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC D.O.O.
Glavna dejavnost podjetja je opravljanje komunalnih storitev za zadovoljevanje potreb prebivalcev na območju Spodnje Savinjske doline. JKP Žalec, d.o.o. na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec opravlja naslednje gospodarske javne službe:

  • oskrbo s pitno vodo,
  • odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Kontakt:
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. (JKP Žalec, d.o.o.)
Ulica Nade Cilenšek 5, 3311 Žalec
Telefon:03 713 67 50
E-naslov: info@jkp-zalec.si
Spletno mesto: www.jkp-zalec.si

SIMBIO D.O.O.
Podjetje Simbio d. o. o. zagotavlja celovito ravnanje z odpadki – javno službo zbiranja in odvoza odpadkov v 12 občinah Savinjske regije ter predelavo in obdelavo odpadkov v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Celje za 250.000 občanov iz 24 občin Savinjske regije.

Kontakt:
Simbio, d. o. o., družba za ravnanje z odpadki (Simbio, d.o.o.)
Teharska 49, 3000 Celje
Telefon: 03 425 64 00
E-naslov: info@simbio.si
Spletno mesto: www.simbio.si

MESTNI PLINOVODI KOPER D.O.O.
Podjetje Mestni plinovodi d.o.o. na podlagi podeljene koncesije opravlja distribucijo zemeljskega plina po plinovodnem omrežju v občinah Polzela, Hrastnik, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Prebold, Radenci, Zreče in Žalec.

Opravljajo dve energetski dejavnosti:

  • dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter
  • dejavnost dobavitelja zemeljskega plina.

Kontakt:
MESTNI PLINOVODI distribucija plina d.o.o (Mestni plinovodi d.o.o.)
Kolodvorska 2, 6000 Koper
Telefon: 05 663 43 40
E-naslov: info@mestni-plinovodi.si
Spletno mesto: www.mestni-plinovodi.si

REŽIJSKI OBRAT
Režijski obrat je ustanovljen v sklopu občinske uprave in opravlja dejavnost naslednjih gospodarskih javnih služb:

  • javna snaga in čiščenje javnih površin,
  • urejanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin ,
  • urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč, parkov,
  • urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in oglaševanje.

Območno razvojno partnerstvo SSD

Občine Spodnje Savinjske doline imamo oblikovano Območno razvojni partnerstvo (ORP SSD), ki je pogodbeno, interesno, javno – zasebno in teritorialno sodelovanje občin SSD in drugih subjektov pomembnih za načrtovanje in zagotavljanje razvoja na območju SSD.

Regionalni razvoj

RASR, Razvojna agencije Savinjske regije d.o.o.

Osnovna vloga in poslanstvo družbe RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d. o. o. je spodbujanje razvoja na regionalni ravni. Družba RASR, d. o. o. je z delovanjem začela 15. 7. 2010, njene ustanoviteljice so vse občine Savinjske regije (31).

Kontakt:
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d. o. o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje
Telefon.: 03 /589 40 82
E-naslov: razvojna.agencija@rasr.si
Spletno mesto: www.rasr.si

Razvojna agencija Savinja Žalec

Občina Polzela je pristopna članica Razvojne agencije Savinja Žalec, ki je gospodarsko interesno združenje na območju občin Spodnje Savinjske doline.

Kontakt:
Razvojna agencija Savinja
Ul. Heroja Staneta 3, 3310 Žalec
Telefon: 03 713-68-60
E- naslov: ra.savinja@ra-savinja.si
Spletno mesto: www.ra-savinja.si

Kmetijstvo

Na območju Občine Polzela prevladujejo gozd in travnate površine. Občina Polzela ima tudi omejene naravne pogoje za kmetovanje. Največ kmetijskih zemljišč v uporabi je travnikov in pašnikov, skoraj 63,8 %, njiv pa je nekaj čez 33,5 %, 2,7 % pa je trajnih nasadov. Od poljedelskih kultur je hmelj ključna in najbolj prepoznavna kmetijska kultura obravnavanega območja. Velik delež travnatega sveta pogojuje živinorejo kot glavno kmetijsko panogo v Občini.

Velik del zemljišč leži na strmih pobočjih, kjer je strojna obdelava zelo otežena. V višje ležečih naseljih imajo kmetje nove možnosti razvoja dopolnilnih dejavnosti. Mogoče oblike dopolnilnih dejavnosti na višje ležečih kmetijah so tudi ohranjanje starih obrti in proizvodov, ki imajo etnološko vrednost in so dodatni turistični proizvod. Mogočo obliko dopolnilne dejavnosti predstavlja tudi ponovna oživitev tradicionalnega nabiranja in sušenja zdravilnih rastlin. Ob vse večji skrbi ljudi za zdravo življenje vidi v zadnjih letih vedno več kmetij svojo prihodnost v ekološkemu kmetovanju.

Vsako leto Občina Polzela podeljuje subvencije na področju kmetijstva kmetovalcem, ki delujejo na območju Občine.