Katalog informacij javnega značaja

ORGANIGRAM OBČINE POLZELA

V katalogu informacij javnega značaja so zbrani splošni podatki o Občini Polzela, zakonodaji, ki ureja področje lokalne samouprave, pristojnostih in nalogah občine, upravnih postopkih, ki jih vodi, vodstvu in organiziranosti. Prav tako katalog vsebuje podatke o strateških dokumentih, javnih evidencah in drugih informatiziranih zbirkah podatkov ter najpomembnejših sklopih informacij javnega značaja in o načinu dostopa do njih.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Občina Polzela
Naslov: Malteška cesta 28
Pošta: 3313 Polzela
Telefon: 03 703 32 00

Odgovorna uradna oseba: Jože Kužnik, župan
Datum prve objave kataloga: 17. 10. 2007
Datum zadnje spremembe: 30. 3. 2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.polzela.si

Druge oblike kataloga: tiskana oblika dostopna na Občini Polzela

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

Kratek opis delovnega področja organa

Občina Polzela samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom Občine Polzela v skladu z zakonom in drugimi predpisi, zlasti pa normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, upravlja premoženje, spodbuja gospodarski razvoj, ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, zagotavlja in pospešuje razvoj predšolskega varstva, vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije, pospešuje zdravstveno dejavnost ter službe socialnega varstva, pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost, skrbi za varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred hrupom, za ravnanje z odpadki in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, skrbi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Občina Polzela ima enovito upravo:

 • Župan
 • Direktor občinske uprave
 • Glavna pisarna
 • Področje arhiva in splošnih zadev
 • Področje gospodarstva, okolja in prostora
 • Področje negospodarstva in kmetijstva
 • Področje financ in računovodstva
 • Režijski obrat
 • Turističnoinformacijski center Polzela (TIC Polzela)

Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Arijana Kufner, univ. dipl. ekon.,
direktorica občinske uprave,
tel: 03 703 32 09
e-mail: arijana.kufner@polzela.si

3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in drugih predpisov z delovnega področja organa

Katalog pristojnosti občin
Register predpisov Občine Polzela
Register predpisov Evropske skupnost

Druge povezave:
Uradni list RS
Register predpisov RS
Služba vlade RS za zakonodajo
Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja

4. Seznam upravnih postopkov

Področje negospodarstva in kmetijstva
Področje infrastrukture in gospodarskih javnih služb
Področje gospodarstva  okolja in prostora

5. Seznam strateških in programskih dokumentov

Statut Občine Polzela
Regionalni razvojni program Savinjske regije 2021 – 2027
Občinski prostorski načrt Občine Polzela

6. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam razglašenih kulturnih spomenikov na območju Občine Polzela
Seznam nagrajencev Občine Polzela
Seznam planskih in izvedbenih prostorskih dokumentov
Seznam javnih naročil Občine Polzela

7. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Nezazidana stavbna zemljišča in grafična baza le-teh
Skupine stavbnih zemljišč in grafična baza le-teh
Banka cestnih podatkov

8. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

javna naročila, javni razpisi

9. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur.

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: dostop po elektronski poti
Dostop do informacij na podlagi zahteve:

– neformalna zahteva: ustna zahteva, preko telefona, po elektronski poti
– formalna zahteva: zahteva podana ustno na zapisnik; pisna zahteva po pošti na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela; vložitev zahteve po elektronski pošti (na naslov: občina.polzela@polzela.si)

Cenik stroškov posredovanja informacij javnega značaja
Soglasje k ceniku stroškov posredovanja informacij javnega značaja

10. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

V nadaljevanju so navedene najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja in povezave na zakonske podlage, ki urejajo posamezna področja:

 • pogoji za uporabo in posege v javne površine,
 • pogoji za priključke na javno cestno omrežje,
 • veljavne cene programov javnih vrtcev,
 • podatki o cenah stavbnih zemljišč,
 • informacije o posegih v prostor, namembnosti zemljišč, pogojih gradnje, predvidenih postopkih sprememb prostorskih dokumentov:
 • informacije v zvezi z oglaševanjem (zavezanci, takse, dovoljenja)

11. Letna poročila o izvajanju ZDIJZ

Skip to content