Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Medobčinski inšpektorat in redarstvoje ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje:
Občine Braslovče,
Občine Laško,
Občine Polzela,
Občine Štore,
Občine Tabor,
Občine Vransko in
Občine Žalec«
.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva. 

Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva je v Mestni občini Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Pristojnosti in delovno področje:

  • delovati v skladu z Zakonom o prekrških, Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in občinskimi odloki, ki mu dajejo pristojnosti in pooblastila,
  • nadzorovati izvajanje Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o varstvu javnega reda in miru (v tistih členih, ki ga pooblaščajo) ter vseh drugih zakonov in odlokov, v tistih določbah, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora,
  • voditi prekrškovne postopke v skladu z Zakonom o prekrških z izdajanjem odločb in plačilnih nalogov v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov iz svoje pristojnosti,
  • odločati o podanih ugovorih in zahtevah za sodno varstvo, ki jih kršitelji podajo na izdane odločbe o prekrških oziroma plačilne naloge v prekrškovnih postopkih v okviru svojih pristojnosti,
  • voditi inšpekcijske postopke v skladu z Zakonom o inšpekcijskem postopku,
  • voditi upravne postopke v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku,
  • opravljati nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občine urejajo zadeve iz svoje pristojnosti,
  • sodelovati pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov.

Notranje organizacijske enote:

Skip to content