Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu s Statutom Občine Polzela (Uradni list RS št. 90/07naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor ima pet članov:
Robert Radkovič – predsednik Polzela
Ivan Berložnik Podvin pri Polzeli
Stanislav Blagotinšek Andraž nad Polzelo
Robert Šmid Polzela
Mateja Hojkar Andraž nad Polzelo

Letni program nadzornega odbora za leto 2024
Letni program nadzornega odbora za leto 2023
Končno poročilo o opravljenem nadzoru Nadzornega odbora občine Polzela za leto 2022

 

Skip to content