Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu s Statutom Občine Polzela (Uradni list RS št. 90/07naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor ima pet članov.

Predsednik:
Dr. Robert Radkovič, Ob Savinji 105, 3313 Polzela

Člani:
Katja Fornezzi, Rožna cesta 35, 3313 Polzela
Mateja Hojkar, Andraž 28 b, 3313 Polzela
Albin Cocej, Pod bregom 7, 3313 Polzela

Skip to content