Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu s Statutom Občine Polzela (Uradni list RS št. 90/07naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor ima pet članov:
Robert Radkovič – predsednik Polzela
Ivan Berložnik Podvin pri Polzeli
Stanislav Blagotinšek Andraž nad Polzelo
Robert Šmid Polzela
Mateja Hojkar Andraž nad Polzelo

Letni program nadzornega odbora za leto 2023
Končno poročilo o opravljenem nadzoru Nadzornega odbora občine Polzela za leto 2022

 

Skip to content