Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu s Statutom Občine Polzela (Uradni list RS št. 90/07naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor ima pet članov.

Predsednik:
Dr. Robert Radkovič, Ob Savinji 105, 3313 Polzela

Člani:
Katja Fornezzi, Rožna cesta 35, 3313 Polzela
Mateja Hojkar, Andraž nad Polzelo 199, 3313 Polzela
Albin Cocej, Pod bregom 7, 3313 Polzela
Robert Šmid, Dvojna ulica 16, 3313 Polzela

Skip to content