Občinska uprava

Predstavitev

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti ter druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih.

Svoje naloge opravlja občinska uprava v skladu z zakoni, Statutom Občine Polzela in Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Polzela.

Za opravljanje nalog občinske uprave je v Občini Polzela ustanovljen enovit organ: OBČINSKA UPRAVA OBČINE POLZELA.
Znotraj občinske uprave sta ustanovljena REŽIJSKI OBRAT in Turističnoinformacijski center Polzela (TIC Polzela).

Občinska uprava zagotavlja:

 • strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
 • zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
 • usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in
 • učinkovito sodelovanje z organi občine (občinski svet, župan in nadzorni odbor) in zunanjimi institucijami.

Režijski obrat:

 • soupravlja javno snago in čiščenje javnih površin,
 • ureja lokalne ceste, javne poti, površine za pešce, zelene površine,
 • ureja in vzdržuje javna parkirišča, parke,
 • ureja in vzdržuje prometno signalizacijo in prometni režim in
 • ureja in vzdržuje mesta za plakatiranje in oglaševanje.

TIC Polzela ima sedež na gradu Komenda, Grajski trg 1, 3313 Polzela in opravlja naslednje dejavnosti:

 • ponuja informacije turistom,
 • zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev,
 • spremlja in posreduje predloge pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo županu,
 • sooblikuje strategijo razvoja turizma v Občini Polzela,
 • skrbi za promocijo Občine Polzela,
 • skrbi za oblikovanje turistične ponudbe Občine Polzela,
 • povezuje ponudnike turističnih storitev na domačem in širšem območju (turistična društva, kmetije, muzeji …),
 • pripravlja turistične, kulturne in športne prireditve v Občini Polzela,
 • pomaga lokalnim društvom pri organizaciji občinskih prireditev,
 • izvaja lokalno turistično vodniško službo in
 • prodaja spominke, vstopnice ipd.

Zaposleni

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
Arijana Kufner
Direktorica občinske uprave Občine Polzela
Tel: +386 3 703 32 09
E-mail: arijana.kufner@polzela.si

GLAVNA PISARNA
Blažka Klemenčič
Strokovni sodelavec VII/2 (II) v glavni pisarni
Tel.: +386 3 703 32 00
E-mail: obcina.polzela@polzela.si

Tim Ferlež
Administrator V
Tel.: +386 3 703 32 00
E-mail: obcina.polzela@polzela.si

SPLOŠNO KADROVSKE ZADEVE
Mateja Obreza
Strokovni sodelavec VII/2 (I) za splošno kadrovske zadeve
Tel: +386 3 703 32 13
E-mail: mateja.obreza@polzela.si

OKOLJE, PROSTOR IN KOMUNALA
Natalija Cajner

Višji svetovalec za okolje in prostor
Tel: +386 3 703 32 19
E-mail: natalija.cajner@polzela.si

Petra Siter
Višji svetovalec za okolje in prostor
Tel: +386 3 703 32 26
E-mail: petra.siter@polzela.si

Miha Tlakar
Strokovni sodelavec VII/2 (II) za infrastrukturo
Tel: +386 3 703 32 15
E-mail: miha.tlakar@polzela.si

DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO
Mija Čulk
Višji svetovalec za negospodarstvo in kmetijstvo
Tel: +386 3 703 32 22
E-mail: mija.culk@polzela.si

FINANCE
Mateja Kozmus
Računovodja VII/2 (I)
Tel.: +386 3 703 32 27
E-mail: mateja.kozmus@polzela.si

Melita Zahirović
Finančnik VII/2 (II)
Tel.: +386 3 703 32 17
E-mail: melita.zahirovic@polzela.si

HIŠNIK
Miran Hauptman
Tel.: +386 51 658 501

TIC POLZELA

Lidija Praprotnik
Strokovni sodelavec VII/2 (II) za dogodke in promocijo
Tel.: +386 3 703 32 21
E-mail: lidija.praprotnik@polzela.si

Manuela Mlakar Podgoršek
Strokovni sodelavec VII/2 (II) za turizem in promocijo
Tel.: +386 3 703 32 28
E-mail: manuela.mlakar-podgorsek@polzela.si

REŽIJSKI OBRAT
Klaudio Pfeifer
Delovodja V – Vodja režijskega obrata
Tel.: +386 3 703 32 00
E-mail: rezijski.obrat@polzela.si

Silwija Gomzi
Čistilka I

Martina Žalnik
Čistilka I

Janez Žalnik
Pomožni delavec II

Andrej Petek
Vzdrževalec IV (II)

Anton Kvartuh
Vzdrževalec IV (II)

Matej Govedić
Vzdrževalec IV (II)

Sandi Zmrzlak
Pomožni delavec II

Igor Zaveršnik
Pomožni delavec II

Rok Jelen
Pomožni delavec II

Ludvik Kovačič
Pomožni delavec II

Roman Ožir
Pomožni delavec II

Vojko Razpotnik
Pomožni delavec II

Rijaz Zahirović
Pomožni delavec II

Darko Jelen
Pomožni delavec II

Uradne ure

Uradne ure za stranke Občine Polzela:

 • Ponedeljek: 8.00–11.00 in od 12.00-14.00
 • Sreda: 8.00–12.00 in 13.00–16.30
 • Petek: 8.00–12.00

Vsak občan, ki se želi osebno pogovoriti z županom, se lahko naroči na telefon 03 703 32 00.

Področja dela

Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

Direktor občinske uprave:

 • skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
 • neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,
 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti,
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
 • opravlja druge naloge po nalogu župana.

Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 • opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe;
 • kadrovske zadeve,
 • organizacijo pisarniškega poslovanja in hrambe dokumentarnega gradiva ter posredovanje informacij strankam,
 • gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo,
 • avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje,
 • nudi strokovno pomoč krajevnim odborom pri njihovem delovanju in
 • druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
 • sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb,
 • strokovno-pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
 • pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
 • vodi evidenco o upravnih stvareh,
 • sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
 • opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
 • pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
 • zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih, splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
 • opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun in občinske sklade,
 • spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
 • spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
 • pripravlja premoženjsko bilanco občine,
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva, turizma in kmetijstva, drobnega gospodarstva in obrti,
 • izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
 • spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
 • opravlja druge naloge s tega področja.

Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
 • skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področju družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,
 • pripravlja in izvaja programe javnih del,
 • opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorsko izvedbenih aktov,
 • pripravlja prostorske akte občine,
 • vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
 • nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
 • pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
 • opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
 • izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, ki skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,
 • pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
 • opravlja druge naloge na tem področju.

Občinska uprava v režijskem obratu, ki je organiziran znotraj občinske uprave, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih služb:

 • javna snaga in čiščenje javnih površin,
 • urejanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin
 • urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč, parkov
 • urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in oglaševanje.

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov

Pooblaščena uradna oseba za odločanje o upravnih zadevah na drugi stopnji iz izvirne pristojnosti samoupravne lokalne skupnosti (po 1. odstavku 233. člena Zakona o splošnem upravnem postopku) je Jože Kužnik, župan Občine Polzela.

Pooblaščene uradne osebe za vodenje posameznih dejanj v postopkih pred izdajo odločbe na prvi stopnji (po 1. odstavku 30. člena Zakona o splošnem upravnem postopku), so:

 • Petra Siter, višja svetovalka za okolje in prostor – za vodenje posameznih dejanj v upravnih zadevah pred izdajo odločbe na prvi stopnji na področju gospodarstva, varstva okolja in urejanja prostora.
 • Natalija Cajner, višja svetovalka za okolje in prostor – za vodenje posameznih dejanj v upravnih zadevah pred izdajo odločbe na prvi stopnji na področju varstva okolja in urejanja prostora.
 • Mija Čulk, višja svetovalka za negospodarstvo in kmetijstvo – za vodenje posameznih dejanj v upravnih zadevah pred izdajo odločbe na prvi stopnji na področju negospodarstva in kmetijstva.

Pooblaščene uradne osebe za vodenje posameznih dejanj v postopkih pred izdajo odločbe na drugi stopnji (po 2. odstavku 30. člena Zakona o splošnem upravnem postopku), sta:

 • Natalija Cajner, višja svetovalka za okolje in prostor – za vodenje v upravnih zadevah na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe organov prve stopnje na področju gospodarstva, varstva okolja in urejanja prostora.
Skip to content