Občinski prostorski načrt

Občinski prostorski načrt Polzela (OPN Polzela) je temeljni prostorski akt Občine Polzela. V njem so določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtovane so prostorske ureditve lokalnega pomena, natančno je določena namenska raba vseh zemljišč ter določeni pogoji umeščanja objektov v prostor. Občinski svet Občine Polzela ga je potrdil na 8. redni seji 20. 10. 2011. Objavljen je v Uradnem listu RS št. 96/11, veljati pa je pričel z dnem 14. 12. 2011.

OPN Polzela je pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v občini in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo prebivalcev.

Nov prostorski načrt je nadomestil vrsto danes še veljavnih prostorskih aktov in enovito uredil celotno območje Občine Polzela. Je osnova za izdelavo projektne dokumentacije, razen na tistih območjih, kjer še veljajo obstoječi občinski podrobni prostorski načrti ali so s tem dokumentom predvideni novi.

Pri pripravi OPN Polzela so bile smiselno upoštevane pridobljene smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, razvojne pobude občine in fizičnih oseb ter različne druge strokovne podlage, katerih velik del je bil izdelan v sklopu priprave samega OPN Polzela (prometna študija, analiza stanja in teženj, analiza razvojnih možnosti, urbanistični načrt naselja Polzela, strokovne podlage za poselitev, dopolnitev strokovne podlage za poselitev, analiza pobud in elaborat za izvzeme, različne idejne zasnove posameznih prostorskih ureditev, izsledki in pobude Urbanistične delavnice Polzela 2008).

Po vsebini ima OPN Polzela tekstualni del (odlok) in grafični del, oba pa vsebujeta strateški in izvedbeni del.

Strateški del OPN Polzela določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev, zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, ter območja razpršene poselitve.

V izvedbenem delu OPN Polzela so ob upoštevanju usmeritev strateškega dela določena območja namenske rabe prostora, prostorski izvedbeni pogoji in območja, za katere se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
Osnovna namenska raba je določena za celotno območje Občine Polzela in se deli na stavbna, kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča (območja mineralnih surovin, območja za potrebe varstva pred naravnimi nesrečami, območja zunaj naselij za potrebe obrambe, ostala območja).

Podrobnejša namenska raba, ki še natančneje določa namembnost zemljišč, pa je opredeljena samo tam, kjer je to potrebno: tako so razdeljena vsa stavbna in kmetijska zemljišča ter nekatera vodna in druga zemljišča. Pomemben podatek predstavlja evidenca stavb po katastru stavb – to so stavbe brez opredeljenih stavbnih zemljišč, za katera velja, da ohranjajo vse že pridobljene pravice (veljavno gradbeno dovoljenje ali gradnja pred letom 1967).

Za celotno območje Občine Polzela, ki je razdeljeno v enote urejanja prostora (ali kratko EUP), so natančno predpisani prostorsko izvedbeni pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov, pri prostorskem umeščanju in gradnji enostavnih objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih posegih, ki jih določajo predpisi, ter pri izdelavi občinskih podrobnih prostorskih načrtih (OPPN).

Podatke oz. pogoje iz veljavnega OPN Polzela lahko pridobijo občani tako, da na Občini Polzela podajo vlogo, in sicer:

 • vlogo za izdajo potrdila o namenski rabi povezava z vlogo
  (vloži se za pridobitev podatkov o namenski rabi zemljišča)
 • vlogo za izdajo lokacijske informacije
  (vloži se za izdajo prostorsko izvedbenih pogojev za primer novogradenj, pri čemer je potrebno natančno navesti vrsto nameravane gradnje).

Prostorski izvedbeni akti

Ostali veljavni prostorski akti

 • ZN Tovarna nogavic Polzela
  (Uradni list RS št. 77/94)
 • UN kamnolom Podgora
  (Uradni list RS št. 1/93)
 • ZN industrijskega območja Garant Polzela
  (Uradni list SRS št. 26/85, Uradni list RS št. 20/00, 7/01, 19/05, 90/06)
 • Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto Arja vas – Ločica pri Vranskem
  (Uradni list RS št. 26/94, 45/95)
 • ZN Ločica I
  (Uradni list SRS št. 8/90)
 • ZN Ločica pri Polzeli II
  (Uradni list RS št. 77/94, 49/99, 9/00, 53/05)
 • ZN Breg–Gmajna
  (Uradni list RS št. 22/02, 25/02 in 47/02)
 • UN Kamnolom Andraž pri Polzeli
  (Uradni list RS št. 80/03)
 • UN Center Polzela
  (Uradni list RS št. 19/05)
 • OLN Poligon
  (Uradni list RS št. 86/05, 23/07)
 • OLN Nad avtocesto
  (Uradni list RS št. 36/07)
Skip to content