Občinski svet

Delovno področje

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje 17 članov.

V skladu Statutom Občine Polzela ima občinski svet naslednje pristojnosti:

 • sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine,
 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana;
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta in ugotovi izvolitev župana ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
 • če županu predčasno preneha mandat ali je razrešen, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je podžupan razrešen, imenuje izmed svojih članov člana, ki bo to funkcijo opravljal do izvolitve novega župana.
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, v kolikor za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja s tem statutom ni določeno drugače
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
 • določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni.

Skip to content