Gradiva sej Občinskega sveta Občine Polzela

5. redna seja OS (15. 4. 2019)

 1. Predlog dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 2. Potrditev Zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela z dne 20. 3. 2019 in poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje
  1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2. POROČILO o realizaciji sklepov 4. seje
 3. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnimi poročili javnih zavodov za leto 2018
  1. Medobčinska splošna knjižnica Žalec
  2. Glasbena šola Risto Savin Žalec
  3. 3.3. Letno poročilo 2018 – II. OŠ Žalec
  4. 3.4. Letno poročilo 2018 – UPI Žalec
 4. Predlog Sklepa o seznanitvi Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2018
 5. Predlog Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Polzela
  1. 5.1. SKLEP – cena vrtca
  2. 5.2. PRILOGA- predlog OŠ Polzela
 6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu – OPPN za del EUP 39 KPR LS v naselju Ločica ob Savinji z oznako LOČICA IV
  1. 6.1. ODLOK – OPPN Ločica IV (obrazl.)
  2. 6.2. ODLOK – OPPN Ločica IV (besedilo)
  3. 6.3. ODLOK – OPPN Ločica IV (grafika)
 7. Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu – OPPN za del EUP 03 KPR BP v naselju Breg pri Polzeli
  1. 7.1. ODLOK – OPPN Breg (obrazl.)
  2. 7.2. ODLOK – OPPN Breg (besedilo)
  3. 7.3. ODLOK – OPPN Breg (grafika)
 8. Predlog Sklepa o Lokacijski preveritvi v naselju Breg pri Polzeli
  1. 8.1. SKLEP – Lokacijska preveritev
  2. 8.2. Lokacijska preveritev – obrazložitev
 9. Predlog Sklepa o določitvi najemnine poslovnih prostorov v ZD Polzela
 10. Predlog Soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
  1. 10.1. SKLEP – pomoč družini na domu
  2. 10.2. Priloga Dom Nine Pokorn
 11. Predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2018
  1. 11. Uvod ZR 2018
  2. 11.1. Naslovnica in kazalo ZR 2018
  3. 11.2. Zaključni račun 2018 – odlok
  4. 11.3. Splošni del ZR 2018
  5. 11.4. Posebni del ZR 2018
  6. 11.5. Načrt razvojnih programov 2018 – 2021
  7. 11.6. Obrazložitve zaključnega računa 2018
 12. Predlog Sklepa o potrditvi spremembe poteka meje med Občino Polzela in Občino Žalec
 13. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim programom nadzora Nadzornega odbora v letu 2019
 14. Pobude in vprašanja
 15. Drugo
  1. ZAPISNIK Odbor za negospodarstvo 2. seja
  2. ZAPISNIK Odbora za prostorsko načrtovanje in komunalne zadeve 2. seja

Arhiv sej

Arhiv sej

4. redna seja OS (20. 3. 2019)

3. redna seja OS (11. 2. 2019)

 1. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 3. Predlog Sklepa o potrditvi cen komunalnih storitev JKP Žalec, d.o.o.
  1. 3.1. SKLEP – potrditev cen komunal. stir. JKP Žalec
  2. 3.2. JKP_ELABORAT_CENE_2019_POLZELA_jan_2019
  3. 3.3. JKP_POLOŽNICA_2019_POLZELA – KONČNA
 4. Predlog Sklepa o ukinitvi subvencije k ceni omrežnine na dejavnost oskrbe s pitno vodo KP Velenje, d.o.o.
 5. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2019 – I obravnava
  1. 5.1. Uvod, naslovnica, vsebina
  2. 5.2. Odlok o proračunu 2019
  3. 5.3. Splošni del proračuna 2019
  4. 5.4. Posebni del proračuna 2019
  5. 5.5. Načrt razvojnih programov 2019 – 2022
  6. 5.6. Obrazložitve proračuna 2019
  7. 5.7. Obrazložitve načrta razvojnih programov
  8. 5.8. Kadrovski načrt
  9. 5.9. Načrt ravnanja s premoženjem
 6. Pobude in vprašanja
 7. Razno
  1. Zapisnik 1. seje Odbora z negospodarstvo
  2. Zapisnik 1. seje Odbora za gospodarstvo
  3. Zapisnik 1. seje Odbora za prostorsko načrtovanje

2. redna seja OS (19. 12. 2018)

Konstitutivna seja OS (4. 12. 2018)

Vabilo seja

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
 2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
  1. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja – ŽUPAN
  2. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja – OBČINSKI SVET
 3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta ter ugotovitve izvolitve župana
 4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
 5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
 6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Novoizvoljeni člani občinskega sveta se izkažejo s potrdilom Občinske volilne komisije o izvolitvi in z osebnim dokumentom.

Mandat 2014-2018

Mandat 2010-2014

Zapisniki sej

Mandat 2006-2010

Zapisniki sej

 

SEJE OBČINSKEGA SVETA 2014 – 2018

25. REDNA SEJA OS (23. 10. 2018)

24. REDNA SEJA OS (11. 9. 2018)

23. REDNA SEJA OS (19. 6. 2018)

3. IZREDNA SEJA OS (22. 5. 2018)

22. REDNA SEJA OS (10.4.2018) 1.

22. REDNA SEJA OS (10.4.2018) 2.

21. REDNA SEJA OS (20.2.2018)

2. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA (22.11.2017)

20. REDNA SEJA OS (24.10.2017)

1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA (18.10.2017)

19. REDNA SEJA OS (21.9.2017)

18. REDNA SEJA OS (20.6.2017)

17. REDNA SEJA OS (11.4.2017)

16. REDNA SEJA OS (14.2.2017)

15. REDNA SEJA OS (20.12.2016)

14. REDNA SEJA OS (25.10.2016)

13. REDNA SEJA OS (13.9.2016)

12. REDNA SEJA OS (21.6.2016)

11. REDNA SEJA OS (14.4.2016)

10. REDNA SEJA OS (18.2.2016)

9. REDNA SEJA OS (21.12.2015)

8. REDNA SEJA OS (24.11.2015)

7. REDNA SEJA OS (15.9.2015)

2. KORESPONDENČNA SEJA (24.7.2015)

6. REDNA SEJA OS (23.6.2015)

5. REDNA SEJA OS (14.4.2015)

4. REDNA SEJA OS (24.2.2015)

3. REDNA SEJA OS (22.1.2015)

1. KORESPONDENČNA SEJA (5.12.2014)

2. REDNA SEJA (20.11.2014)

1. KOSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA