Gradiva sej Občinskega sveta Občine Polzela

19. redna seja OS (21. 10. 2021)

 1. Potrditev predloga dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela (sklic 19. seje)
 2. Potrditev Zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1. ZAPISNIK 18. seje OS
  2.2. POROČILO o realizaciji sklepov 18. seje
 3. Seznanitev s poročilom o opravljenem nadzoru Nadzornega odbora  Občine Polzela v letu 2021
 4. Informacija o stanju projektov Občine Polzela v letu 2021 (informacija bo podana ustno na seji)
 5. Predlog Odloka o II. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2021
  5.1. Uvod in kazalo predloga II. rebalansa proračuna
  5.2. Predlog odloka o II. rebalansu proračuna 2021
  5.3. Splošni del predloga II. rebalansa proračuna za leto 2021
  5.4. Posebni del predloga II. rebalansa proračuna za leto 2021
  5.5 NRP predloga II. rebalansa 2021
  5.6. Obrazložitve predloga II. rebalansa 2021
  5.7. Priloga 1 – predlog spremembe kadrovskega načrta
 6. Predlog Cenika turističnih spominkov in drugih promocijskih artiklov Občine Polzela
 7. Pobude in vprašanja
 8. Razno

Arhiv sej

18. redna seja OS (6. 9. 2021)

 1. Potrditev predloga dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela (sklic 18. seje)
 2. Potrditev Zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1 Zapisnik 17. seje OS
  2.2 POROČILO o realizaciji sklepov 17. seje
 3. Pojasnilo župana glede vodenja in razdelitve nalog v občinski upravi po 1. 8. 2021
 4. Seznanitev z Dokončnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru v letu 2021
 5. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 992/1, 1004/4, 1009/2 in 1011, vse k. o. 993 Založe in 635/2 k. o. 982 Podvin
 6. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2021
 7. Predlog Sklepa o potrditvi skupne liste kandidatov za volitve predstavnikov/članov v Razvojni svet Savinjske regije
 8. Pobude in vprašanja
 9. Razno

17. redna seja OS (22. 6. 2021)

 1. Potrditev predloga dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela (sklic 17. seje)
 2. Potrditev Zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela in pregled sklepov
  2.1 Zapisnik 16. seje OS
  2.2. POROČILO o realizaciji sklepov 15. seje
  2.3. POROČILO o realizaciji sklepov 16. seje
 3. Seznanitev z Dokončnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru v letu 2021
 4. Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2021/2022
 5. Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polzela
 6. Predlog Sklepa o sofinanciranju letovanja otrok
 7. Predlog Sklepa o pristopu k projektu »Občina po meri invalidov«
 8. Predlog Odloka o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje
  8.1 Predlog Odloka o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje
  8.2 Grafična priloga-sprememba meje
 9. Seznanitev s poročilom Adriaplin, d. o. o. o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2020 in plan gradnje 2021 v Občini Polzela
 10. Seznanitev z Letnim poročilom Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. za leto 2020
 11. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Polzela
 12. Predlog Sklepa o predlaganju dodatnega kandidata za sodnika porotnika Okrožnega sodišča Celje
 13. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta lokalnih skupnosti CSD Savinjsko – Šaleška
 14. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta OI JSKD Žalec
 15. Predlog Soglasja k imenovanju direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec
 16. Predlog Cenika storitev Režijskega obrata Občine Polzela
 17. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
 18. Pobude in vprašanja
 19. Razno

16. redna seja OS (22. 4. 2021)

 1. Potrditev predloga dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela (Sklic 16. seje)
 2. Potrditev Zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1 ZAPISNIK 15. seje OS
 3. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim programom nadzora Nadzornega odbora Občine Polzela za leto 2021
 4. Predlog Sklepa o seznanitvi Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2020
 5. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnimi poročili javnih zavodov za leto 2020:
  5.1 Glasbena šola Risto Savin Žalec – letno poročilo
  5.2 Medobčinska splošna knjižnica Žalec – letno poročilo
  5.3 II. Osnovna šola Žalec – letno poročilo
  5.4 UPI Ljudska univerza Žalec – letno poročilo
  5.5 ZD Jožeta potrate Žalec – letno poročilo
 6. Predlog Sklepa o imenovanju v Občinsko volilno komisijo Občine Polzela
 7. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta II. OŠ Žalec
 8. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta ZD Dr. Jožeta Potrate Žalec
 9. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta GŠ RS  Žalec
 10. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občin Spodnje Savinjske doline v Razvojni svet Savinjske regije za 2021-2027
 11. Predlog Sklepa o razrešitvi člana Nadzornega odbora Občine Polzela
 12. Predlog Sklepa o razrešitvi predstavnika občine Polzela v Svet lokalnih skupnosti CSD Savinjsko – Šeleška
 13. Predlog Soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
  13.1. Predlog soglasja k ceni socialnovarstvene storitve
  13.2. Obrazložitev nove cene socialnovarstvene storitve
 14. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
 15. Pobude in vprašanja
 16. Razno
  15. 4. 2021 – Zapisnik 9. seje KMVVI – v osnutku

15. redna seja OS (13. 4. 2021)

 1. Potrditev predloga dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela (Sklic 15. seje )
 2. Potrditev Zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela in poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje
  2.1. ZAPISNIK 14. seje OS
  2.2 POROČILO o realizaciji sklepov 14. seje
 3. Seznanitev z Letnim poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Polzela v letu 2020
   3.1. Letno porocilo NO o delu in porabi sredstev
   3.2. Priloga pregled realizacije priporočil NO
 4. Predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2020
  4.1. Naslovnica, kazalo in uvod ZR 2020
  4.2. Zaključni račun 2020 – odlok
  4.3. Splošni del ZR 2020
  4.4. Posebni del ZR 2020
  4.5. Realizacija NRP 2020
  4.6. Obrazložitve ZR 2020
  4.7. Prerazporeditve 2020
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela (SD 2 OPN Polzela)
  5.1. Tabelarični prikaz gradiva
  5.2. Tekstualni del
  110  obrazložitev postopka
  111_odlok_veljavni_prečiščeno_besedilo
  121_odlok_spremembe_za_sprejem
  123_odlok_cistopis_neuraden
  131_naslovnica
  132_naslovnica_odlok
  133_vsebina_str_izv
  134_naslovnica_str_del
  135_naslovnica_izv_del
  136_legenda_izv_del
  136_legenda_izv_del_ozka
  137_naslovnica_sta_pro
  138_vsebina_sta_pro
  139_legenda_sta_pro
  139_legenda_sta_pro_ozka
  5.3 Grafični del
  5.3.1    21_str_del
  212_zas_gji_2-02_spremembe
  213_zas_pos_spremembe
  214_zas_ost_6-01_spremembe
  5.3.2
     22_izv_del

  221_preg_kar_listi_spremembe
  222_pre_kar_onrp_gji_spremembe
  223_eup_pnrp_pip_spremembe
  224_eup_gji_spremembe
  225_posebna_priloga
  5.4 Priloge
  5.4.1    31_izvl

  5.4.2    32_sta_pro
  321_sta_pro_raba
  322_sta_pro_GJI
  323_sta_pro_var
  324_sta_pro_var
  325_sta_pro_var
  326_sta_pro_tekst
  5.4.3    33_str_pod
  5.4.4     34_sm_mn
  5.4.5     35_obr
  351_obr_povzetek
  3512_obr_predlogi_sprememb_celota_grafika
  3811_obr_predlogi_sprememb_tabela
  5.5 PVO
  POVZETEK OKOLJSKEGA POROČILA SD OPN POLZELA ZA SEJO OS 13.4.2021
  – OP_presoja sprejemljivosti za SD2 OPN Polzela_25.5.2017
  OP za SD2 OPN Polzela_dopolnitev.17.4.2019
  OP za SD2 OPN Polzela_26.1.2021
 6. Predlog Odloka o komunalnem prispevku za novo komunalno opremo na nepozidanih stavbnih zemljiščih na območju Občine Polzela
  6.1. ODLOK – komunalni prispevek na nepozidanih zemlj.
  6.2. ELABORAT programa opremljanja za nepozidana stavbna zemljišča na območju Občine Polzela
 7. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Polzela
  7.1. ODLOK – komunalni prispevek za obstoječo kom. opremo
  7.2. ELABORAT – komunalni prispevek za obstoječo kom. opremo
 8. Predlog Odloka o Občinskem  podrobnem prostorskem načrtu za EUP  EUP MO LS 11 v  naselju Ločica ob Savinji z oznako LOČICA V
  8.1. Predlog Odloka
  8.2 Grafični del
  8.2.1 Ureditvena grafika
  8.2.2 Kotirana grafika
  8.2.3 Komunalna grafika
 9. Pobude in vprašanja
 10. Razno

14. redna seja OS (18. 2. 2021)

 1. Potrditev predloga dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 2. Potrditev Zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela in poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje
  2.1 Zapisnik 13. redne seje
  2.2 Poročilo o realizaciji sklepov 13. seje
 3. Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji za leto 2019
  3.1. Sklep – Končno poročilo o notranji reviziji za leto 2019
  3.2. Končno poročilo o notranji reviziji za leto 2019
 4. Predlog Sklepa o neposrednem sofinanciranju dejavnosti društev v javnem interesu
 5. Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2021
  5.1. Naslovnica, uvod in kazalo
  5.2. Predlog odloka o I. rebalansu proračuna 2021
  5.3. Splošni del I. rebalansa proračuna za leto 2021
  5.4. Posebni del I. rebalansa proračuna za leto 2021
  5.5. Načrt razvojnih programov za leta 2021 – 2024
  5.6. Obrazložitve I. rebalansa 2021
  5.7. Priloga 1 – Kadrovski načrt
  5.8. Priloga 2 – II. dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
 6. Predlog letnega programa športa v Občini Polzela v letu 2021
 7. Predlog Sklepa o imenovanju sodnikov porotnikov
 8. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta Doma upokojencev Polzela
 9. Predlog elaborata in sklepa o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Polzela
  9.1. Sklep – Elaborat in cene komunal. storitev
  9.2.JKP_nov elaborat cene_2021_Polzela
  9.3. JKP_nova položnica_2021_Polzela
 10. Predlog Sklepa o sofinanciranju izdelave Občinskih podrobnih prostorskih načrtov
 11. Predlog Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve ali obnove občinskih cest na območju Občine Polzela
 12. Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela
 13. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
 14. Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Polzela
 15. Predlog Cenika najema prostorov in cenika poročnih obredov na gradu Komenda
 16. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o uporabi prostorov na gradu Komenda
 17. Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
 18. Pobude in vprašanja
 19. Razno
  Zapisniki delovnih teles:
  4. 2. 2021 – Zapisnik 8. seje KMVVI – v osnutku
  10. 2. 2021 – Zapisnik 5. seje Odbora za okolje in prostor – v osnutku
  11. 2. 2021 – Zapisnik 6. seje Odbora za gospodarstvo – v osnutku
  15. 2. 2021 – Zapisnik 6. seje Odbora za negospodarstvo – v osnutku

13. redna seja OS (26. 11. 2020)

 1. Potrditev predloga dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 2. Potrditev Zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1 Zapisnik 12. redne seje
  2.2 Poročilo o realizaciji sklepov 12. seje
 3. Seznanitev z Dokončnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru v letu 2020
 4. Predlog Sklepa o potrditvi Novelacije investicijskega programa: Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela in izvedba projekta v obliki JZP
  4.1. SKLEP o potrditvi novelacije IP – JR_JZP
  4.2. Novelacija IP – JR_JZP
 5. Potrditev Poročila strokovne komisije za izbiro koncesionarja za izvedbo projekta: Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela
  5.1. SKLEP – poročilo komisije JR_JZP
  5.2. Poročilo komisije JR_JZP z dne 15. 10. 2020
  5.3. Poročilo strokovne komisije JR_JZP z dne 19. 11. 2020
 6. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi za pridobitev zemljišča za gradnjo skupne javne ceste
 7. Predlog Sklepa o potrditvi cene odvoza odpadnih nagrobnih sveč
  7.1. SKLEP – cena odvoza nagrobnih sveč
  7.2. Elaborat o oblikovanju cen za odvoz nagrobnih sveč
 8. Pobude in vprašanja
 9. Razno

12. redna seja OS (22. 9. 2020)

 1. Potrditev predloga dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta Občina Polzela
 2. Potrditev Zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1 Zapisnik 11. redne seje
  2.2 Poročilo o realizaciji sklepov 11. seje
 3. Potrditev Zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  3.1 Zapisnik 2. izredne seje
  3.2 Poročilo o realizaciji sklepov 2. izredne seje
 4. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2020
  4.1 Predlog rebalansa 2020 – Naslovnica in kazalo
  4.2. Predlog rebalansa 2020 – Uvod
  4.3. Predlog rebalansa 2020 – Odlok
  4.4. Predlog rebalansa 2020 – Splošni del
  4.5. Predlog rebalansa 2020 – Posebni del
  4.6. Predlog rebalansa 2020 – Obrazložitve
  4.7. Kadrovski načrt
  4.8. Dopolnitev Načrta ravnavanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020
  4.9. Predlog rebalansa 2020 – Načrt razvojnih programov
 5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2020
 6. Predlog Sklepa o razrešitvi člana Občinske volilne komisije Občine Polzela
 7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o občinskih taksah
 8. Predlog Sklepa o oprostitvi plačila najema grobnega prostora
 9. Predstavitev investicij PGD Polzela in PGD Ločica ob Savinji
 10. Pobude in vprašanja
 11. Razno

2. izredna seja OS (11. 8. 2020)

Dnevni red – predlog:

 1. Potrditev dnevnega reda 2. izredne seje
 2. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju Občine Polzel
 3. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine na območju Občine Polzela
 4. Predlog Sklepa o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja
 5. Predlog Sklepa o seznanitvi s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Polzela
  5.1. Polletno proročilo 2020 – Uvod
  5.2. Polletno proročilo 2020 – Naslovnica
  5.3. Polletno proročilo 2020 – Splošni del
  5.4. Polletno poročilo 2020 – Posebni del
  5.5.Polletno proročilo 2020 – NRP
  5.6. Polletno poročilo 2020 – Obrazložitev

11. redna seja OS (18. 6. 2020)

Dnevni red – predlog:

 1. Potrditev predloga dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 2. Potrditev Zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1. ZAPISNIK 10. seje OS
  2.2. POROČILO o realizaciji sklepov 10. seje
 3. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2019
  3.1. Sklep – seznanitev z letnim poročilom – OŠ
  3.2. Letno poročilo 2019 – OŠ
 4. Predlog Soglasja k sistematizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2020/2021
  4.1. Sklep – sistemizacija DM – OŠ
  4.2. Sistemizacija delovnih mest 2020-2021
 5. Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v vrtcu Polzela
 6. Predlog Sklepa o sofinanciranju letovanja otrok
 7. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnimi poročili  javnih zavodov za leto 2019:
  7.1. Sklep – letna poročila 2019 – ostali JZ
  7.2 Knjižnica Žalec
  7.3.1. GŠ RS Žalec 1
  7.3.2. GŠ RS Žalec 2
  7.4. UPI Žalec
  7.5. II. OŠ Žalec
 8. Predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2019
  8.1. Naslovnica in kazalo ZR 2019
  8.2. Zaključni račun 2019 – odlok
  8.3. Splošni del ZR 2019
  8.4. Posebni del ZR 2019
  8.5. Načrt razvojnih programov 2019-2022
  8.6. Obrazložitve ZR 2019
  8.7. Prerazporeditve 2019
 9. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Polzela
 10. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Polzela – 2 obravnava
 11. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.
  11.1. Veljaven odlok o ureditvi statusa JKP Žalec, d.o.o.
 12. Predlog Skepa o imenovanju glavnega in odovornega urednika Polzelana, poročevalca Občine Polzela
 13. Predlog Mnenja k imenovanju direktorice Doma upokojencev Polzela
 14. Poročilo poveljnika štaba CZ Občine Polzela o aktivnostih v času epidemije Covid-19
 15. Pobude in vprašanja
 16. Razno

10. redna seja OS (9. 1. 2020)

Dnevni red – predlog:

 1. Potrditev predloga dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 2. Potrditev Zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1. Zapisnik 9. seje
  2.2. Poročilo o realizaciji sklepov 9. seje
 3. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2020 – 2. obravnava
  3.1. Vsebina proračuna 2020
  3.2. Odlok o proračunu 2020
  3.3. Splošni del proračuna 2020
  3.4. Posebni del proračuna 2020
  3.5. Načrt razvojnih programov 2020-2023
  3.6. Obrazložitve proračuna 2020
  3.7. Kadrovski načrt
  3.8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
 4. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2021 – 2. obravnava
  4.1. Vsebina proračuna 2021
  4.2. Odlok o proračunu 2021
  4.3. Splošni del proračuna 2021
  4.4. Posebni del proračuna 2021
  4.5. Načrt razvojnih programov 2021-2024
  4.6. Obrazložitve proračuna 2021
  4.7. Kadrovski načrt
  4.8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
 5. Predlog Letnega programa športa za leto 2020
 6. Predlog Soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
 7. Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve ali obnove občinskih cest na območju Občine Polzela
 8. Predlog Odloka o uvedbi postopka preštevilčenja stavb
 9. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Polzela – 1. obravnava
 10. Predlog Cenika za najem športne dvorane Polzela
 11. Pobude in vprašanja
 12. Razno

9. redna seja OS (21. 11. 2019)

Dnevni red – predlog:

 1. Potrditev predloga dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 2. Potrditev Zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  1. ZAPISNIK 8. seje OS – osnutek
  2. POROČILO o realizaciji sklepov 8. seje
 3. Predlog Odloka o rebalansu Občine Polzela za leto 2019
  1. Vsebina rebalansa 2019
  2. Odlok o rebalansu 2019
  3. Splošni del rebalansa 2019
  4. Posebni del rebalansa 2019
  5. Obrazložitve rebalansa 2019
  6. Načrt razvojnih programov 2019
  7. Prerazporeditve pravic porabe 2019
 4. Predlog sklepa o financiranju političnih strank 2020,2021
 5. Predlog Sklepa  o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020
 6. Predlog Odloka OPPN Kmetija Košec
 7. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo
  1. ODLOK o oskrbi s pitno vodo -2. obr_
  2. ODLOK o oskrbi s pitno vodo – besedilo
 8. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
  1. ODLOK o odvajanju in čiščenju – 2. obravnava
  2. ODLOK o odvajanju in čiščenju – besedilo
 9. Predlog Sklepa cenika parkirišča PC Ločica
 10. Pobude in vprašanja
 11. Razno

8. redna seja OS (21. 11. 2019)

Dnevni red – predlog:

 1. Potrditev predloga dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 2. Potrditev Zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  1. ZAPISNIK 7. seje OS – osnutek
  2. POROČILO o realizaciji sklepov 7. seje
 3. Potrditev Zapisnika 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 4. Predlog Sklepa o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Občine Polzela
 5. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2020 – 1. obr.
  1. Vsebina proračuna 2020
  2. Odlok o proračunu 2020
  3. Splošni del proračuna 2020
  4. Posebni del proračuna 2020
  5. Načrt razvojnih programov 2020-2023
  6. Obrazložitve proračuna 2020
  7. Kadrovski načrt
  8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
 6. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2021- 1. obr.
  1. Vsebina proračuna 2021
  2. Odlok o proračunu 2021
  3. Splošni del proračuna 2021
  4. Posebni del proračuna 2021
  5. Načrt razvojnih programov 2021-2024
  6. Obrazložitve proračuna 2021
  7. Kadrovski načrt
  8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
 7. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec«
 8. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec- 1. obr.
  1. ODLOK o odvajanju in čiščenju – obr.
  2. ODLOK o odvajanju in čiščenju – besedilo
 9. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec- 1. obr.
  1. ODLOK o oskrbi s pitno vodo – obr.
 10. Pobude in vprašanja
 11. Razno

7. redna seja OS (10. 9. 2019)

Dnevni red:

 1. Potrditev predloga dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 2. Potrditev Zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela z dne 24. 6. 2019 in poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje
  1. ZAPISNIK 6. seje OS
  2. POROČILO o realizaciji sklepov 6. seje
 3. Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji Občine Polzela za leto 2018
 4. Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Polzela 2019
 5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2019
 6. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet Osnovne šole Polzela
 7. Prelog sklepa o imenovanju člana Občine Polzela v Skupščino JKP Žalec, d. o. o.
 8. Predlog Sklepa o določitvi izhodiščnih poštenih cen stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jih Občina Polzela kupuje oz. prodaja na svojem območju
 9. Predlog Sklepa o potrditvi Spremembe investicijskega dokumenta investicijskega projekta Obnova lokalne ceste LC 490371 Založe – Podsevčnik – 1. faza
  1. Sklep – DIIP cesta Založe – Podsevčnik
  2. Novelacija DIIP Cetsa Založe – Podsevčnik
 10. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Polzela –  2. obr.
 11. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Polzela – 2. obr.
 12. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela –  2. obr.
 13. Predlog Sklepa o uvedbi postopka preštevilčenja stavb v naseljih Andraž, Dobrič, Podvin, Orova vas in Založe
 14. Pobude in vprašanja
 15. Razno

6. redna seja OS (24. 6. 2019)

Točke dnevnega reda:
1.      Predlog dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
2.      Potrditev Zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela z dne 15. 4. 2019 in poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje
2.1. ZAPISNIK 5. seje OS
2.2. POROČILO o realizaciji sklepov 5. seje
3.  Potrditev Zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Polzela z dne 23. 4. 2019
4.      Seznanitev z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzoru v letu 2019
5.      Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2019/2020
5.1. Sklep – sistemizacija OŠ Polzela
5.2. Sistemizacija OŠ – obrazložitev
6. Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polzela
7.      Predlog Sklepa o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok v šolskem letu 2018/2019
8.      Predlog Sklepa o imenovanju člana nadzornega sveta JKP Žalec, d. o. o.
9.      Predlog Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Polzela –  1. obr.
9.1. Odlok – Volilne enote
9.2. VE – poročilo
9.3. Strokovno mnenje o volilnem sistemu v Občini Polzela
10. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Polzela – 1. obr.
11.  Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela –  1. obr.
12.  Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na področju splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu – skr. post.
13.  Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah – skr. post.
14.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Polzela – skr. post.
15.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata- skr. post.
16.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Polzela – skr. post.
17.  Predlog Sklepa o začetku postopka priprave OPPN z oznako >Kmetija Vasle Založe>
18.  Predlog sklepa o izvzemu iz javnega dobra
19.  Pobude in vprašanja
20.  Razno
20.1 Zapisnik 2. seje – Statutarna
20.2 Zapisnik 3. seje – Negospodar
20.3 Zapisnik 3. seje – Prostor

1. izredna seja OS (23. 4. 2019)

5. redna seja OS (15. 4. 2019)

 1. Predlog dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 2. Potrditev Zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela z dne 20. 3. 2019 in poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje
  1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2. POROČILO o realizaciji sklepov 4. seje
 3. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnimi poročili javnih zavodov za leto 2018
  1. Medobčinska splošna knjižnica Žalec
  2. Glasbena šola Risto Savin Žalec
  3. 3.3. Letno poročilo 2018 – II. OŠ Žalec
  4. 3.4. Letno poročilo 2018 – UPI Žalec
 4. Predlog Sklepa o seznanitvi Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2018
 5. Predlog Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Polzela
  1. 5.1. SKLEP – cena vrtca
  2. 5.2. PRILOGA- predlog OŠ Polzela
 6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu – OPPN za del EUP 39 KPR LS v naselju Ločica ob Savinji z oznako LOČICA IV
  1. 6.1. ODLOK – OPPN Ločica IV (obrazl.)
  2. 6.2. ODLOK – OPPN Ločica IV (besedilo)
  3. 6.3. ODLOK – OPPN Ločica IV (grafika)
 7. Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu – OPPN za del EUP 03 KPR BP v naselju Breg pri Polzeli
  1. 7.1. ODLOK – OPPN Breg (obrazl.)
  2. 7.2. ODLOK – OPPN Breg (besedilo)
  3. 7.3. ODLOK – OPPN Breg (grafika)
 8. Predlog Sklepa o Lokacijski preveritvi v naselju Breg pri Polzeli
  1. 8.1. SKLEP – Lokacijska preveritev
  2. 8.2. Lokacijska preveritev – obrazložitev
 9. Predlog Sklepa o določitvi najemnine poslovnih prostorov v ZD Polzela
 10. Predlog Soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
  1. 10.1. SKLEP – pomoč družini na domu
  2. 10.2. Priloga Dom Nine Pokorn
 11. Predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2018
  1. 11. Uvod ZR 2018
  2. 11.1. Naslovnica in kazalo ZR 2018
  3. 11.2. Zaključni račun 2018 – odlok
  4. 11.3. Splošni del ZR 2018
  5. 11.4. Posebni del ZR 2018
  6. 11.5. Načrt razvojnih programov 2018 – 2021
  7. 11.6. Obrazložitve zaključnega računa 2018
 12. Predlog Sklepa o potrditvi spremembe poteka meje med Občino Polzela in Občino Žalec
 13. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim programom nadzora Nadzornega odbora v letu 2019
 14. Pobude in vprašanja
 15. Drugo
  1. ZAPISNIK Odbor za negospodarstvo 2. seja
  2. ZAPISNIK Odbora za prostorsko načrtovanje in komunalne zadeve 2. seja

 

4. redna seja OS (20. 3. 2019)

3. redna seja OS (11. 2. 2019)

 1. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 3. Predlog Sklepa o potrditvi cen komunalnih storitev JKP Žalec, d.o.o.
  1. 3.1. SKLEP – potrditev cen komunal. stir. JKP Žalec
  2. 3.2. JKP_ELABORAT_CENE_2019_POLZELA_jan_2019
  3. 3.3. JKP_POLOŽNICA_2019_POLZELA – KONČNA
 4. Predlog Sklepa o ukinitvi subvencije k ceni omrežnine na dejavnost oskrbe s pitno vodo KP Velenje, d.o.o.
 5. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2019 – I obravnava
  1. 5.1. Uvod, naslovnica, vsebina
  2. 5.2. Odlok o proračunu 2019
  3. 5.3. Splošni del proračuna 2019
  4. 5.4. Posebni del proračuna 2019
  5. 5.5. Načrt razvojnih programov 2019 – 2022
  6. 5.6. Obrazložitve proračuna 2019
  7. 5.7. Obrazložitve načrta razvojnih programov
  8. 5.8. Kadrovski načrt
  9. 5.9. Načrt ravnanja s premoženjem
 6. Pobude in vprašanja
 7. Razno
  1. Zapisnik 1. seje Odbora z negospodarstvo
  2. Zapisnik 1. seje Odbora za gospodarstvo
  3. Zapisnik 1. seje Odbora za prostorsko načrtovanje

2. redna seja OS (19. 12. 2018)

Konstitutivna seja OS (4. 12. 2018)

Vabilo seja

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
 2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
  1. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja – ŽUPAN
  2. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja – OBČINSKI SVET
 3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta ter ugotovitve izvolitve župana
 4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
 5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
 6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Novoizvoljeni člani občinskega sveta se izkažejo s potrdilom Občinske volilne komisije o izvolitvi in z osebnim dokumentom.

Mandat 2014-2018

Gradiva sej

25. REDNA SEJA OS (23. 10. 2018)

24. REDNA SEJA OS (11. 9. 2018)

23. REDNA SEJA OS (19. 6. 2018)

3. IZREDNA SEJA OS (22. 5. 2018)

22. REDNA SEJA OS (10.4.2018)

21. REDNA SEJA OS (20.2.2018)

2. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA (22.11.2017)

20. REDNA SEJA OS (24.10.2017)

1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA (18.10.2017)

19. REDNA SEJA OS (21.9.2017)

18. REDNA SEJA OS (20.6.2017)

17. REDNA SEJA OS (11.4.2017)

16. REDNA SEJA OS (14.2.2017)

15. REDNA SEJA OS (20.12.2016)

14. REDNA SEJA OS (25.10.2016)

13. REDNA SEJA OS (13.9.2016)

12. REDNA SEJA OS (21.6.2016)

11. REDNA SEJA OS (14.4.2016)

10. REDNA SEJA OS (18.2.2016)

9. REDNA SEJA OS (21.12.2015)

8. REDNA SEJA OS (24.11.2015)

7. REDNA SEJA OS (15.9.2015)

2. KORESPONDENČNA SEJA (24.7.2015)

6. REDNA SEJA OS (23.6.2015)

5. REDNA SEJA OS (14.4.2015)

4. REDNA SEJA OS (24.2.2015)

3. REDNA SEJA OS (22.1.2015)

1. KORESPONDENČNA SEJA (5.12.2014)

2. REDNA SEJA (20.11.2014)

1. KOSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Mandat 2010-2014

Zapisniki sej

Mandat 2006-2010

Zapisniki sej

 

Skip to content