Gradiva sej Občinskega sveta Občine Polzela

Register pobud predlogov OS Občine Polzela

13. redna seja OS (11. 06. 2024)

Zapisnik 12. redne seje OS

Vabilo 13. redna seja Občinskega sveta Občine Polzela

 1. Poročilo delovne skupine za izvajanje protipoplavnih aktivnosti in civilne iniciative Ločica-Breg (1 predstavnik)
 2. Informacija o izvedbi optičnega omrežja “RUNE” – seznanitveno gradivo (obrazložitev poda predstavnik koordinatorja gradnje GPO)
  2.1 Grafična priloga – RUNE 
 3. Predlog sklepa za odpis dolga dolžnikom neprofitnih stanovanj (obrazložitev poda predstavnik SIPRA) 
 4. Predlog sklepa o sistemizaciji delovnih mest v OŠ Polzela za šolsko leto 2024/2025 
 5. Predlog sklepa o počitniški odjavi otrok v šolskem letu 2023/2024
 6. Predlog sklepa o subvencioniranju letovanja otrok v šolskem letu 2023/2024
 7. Predlog Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela za leto 2024 – četrta dopolnitev 
 8. Vprašanja in pobude članov sveta:
  8.1. vprašanja in pobude
  8.2. razno

 

12. redna seja OS (14. 05. 2024)

Zapisnik 11. redne seje OS

Vabilo 12. redna seja Občinskega sveta Občine Polzela

 1. Poročilo delovne skupine za izvajanje protipoplavnih aktivnosti in civilne iniciative Ločica-Breg (1 predstavnik)
 2. Informacija o Občinski celostni prometni strategiji “Predstavitev namena in ciljev OCPS Občine Polzela”; (izvajalec RCI Celje d.o.o.) – seznanitveno gradivo
 3. Informacija o IP za projekt “Prizidek k OŠ Polzela” – seznanitveno gradivo
 4. Predlog Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela za leto 2024 – tretja dopolnitev
 5. Vprašanja in pobude članov sveta:
  5.1. vprašanja in pobude
  5.2. razno

Arhiv sej

11. redna seja OS (09. 04. 2024)

Zapisnik 10. redne seje OS

Vabilo 11. redna seja Občinskega sveta Občine Polzela

 1. Poročilo delovne skupine za izvajanje protipoplavnih aktivnosti in civilne iniciative Ločica-Breg (1 predstavnik)
 2. Predstavitev projekta »Nakup novega gasilskega vozila za PGD Polzela«
 3. Informacija o Elaboratu »Analiza lokacij za umestitev fotonapetostnih naprav (FN) z izrabo sončne energije na območju Občine Polzela«; (MATRIKA ZVO d. o. o.) – seznanitveno gradivo
 4. Obravnava predloga Odloka o Zaključnem računu Občine Polzela za leto 2023
  4.1. Zaključni račun 2023 – uvod za OS
  4.2. Zaključni račun 2023 – naslovnica in kazalo
  4.3. Zaključni račun 2023 – predlog sklepa
  4.4. Zaključni račun 2023 – splošni del
  4.5. Zaključni račun 2023 – posebni del
  4.6. Zaključni račun 2023 – obrazložitve
  4.7.Zaključni račun 2023 – prerazporeditev sredstev
 5. Informacija o povzetku javne razprave predlogov in pripomb na uvedbo enosmernega prometa, v Občini Polzela (javna razprava od 4. 12. 2023 do 4. 3. 2024) – seznanitveno gradivo
 6. Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna številka 1108/5, k. o. 992 Polzela
 7. Predlog Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela za leto 2024 – prva dopolnitev
 8. Predlog soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
 9. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Polzela
 10. Predlog Sklepa o seznanitvi z letnimi poročili javnih zavodov
  10.1. Glasbena šola Risto Savin Žalec – letno poročilo
  10.2. Osnovna šola Polzela – letno poročilo
  10.3. Medobčinska splošna knjižnica Žalec – letno poročilo
  10.4. II. osnovna šola Žalec – letno poročilo
  10.5. UPI Ljudska univerza Žalec – letno poročilo
  10.6. Zdravstveni dom “Dr. Jožeta Potrate” Žalec – letno poročilo
 11. Predlog sprememb Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – II. obravnava
 12. Predlog sprememb Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – II. obravnava
 13. Vprašanja in pobude članov sveta:
  13.1. vprašanja in pobude
  13.2. razno

2. izredna seja OS (26. 2. 2024)

Vabilo – 2. izredna seja Občinskega sveta Občine Polzela

 • določitev dnevnega reda 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 1. Obravnava Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vode; (JKP Žalec, d.o.o.) – predlog cen 2024
  1.1. JKP Elaborat cene
  1.2. JKP priloga – položnica
 2. Predlog sprememb Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – I. obravnava
 3. Predlog sprememb Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – I. obravnava
 4. Razno

10. redna seja OS (13. 02. 2024)

Vabilo 10. redna seja Občinskega sveta Občine Polzela

 1. Poročilo delovne skupine za izvajanje protipoplavnih aktivnosti in civilne iniciative Ločica-Breg (1 predstavnik).
 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Polzela – hitri postopek sprejema.
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec.
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec.
 5. Seznanitev s 1. sejo Statutarnopravne komisije in 2. korespondenčno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
 6. Predlog Sklepa o imenovanju članov stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Polzela – Statutarnopravna komisija.
 7. Obravnava predloga proračuna Občine Polzela za leto 2024 – druga obravnava
  7.1. Vsebina proračuna 2024
  7.2. Predlog odloka o proračunu 2024
  7.3. Splošni del proračuna 2024
  7.4. Posebni del proračuna 2024
  7.5. Načrt razvojnih programov 2024-2027
  7.6. Obrazložitve proračuna Občine Polzela za leto 2024
  7.7. Kadrovski načrt 2024
  7.8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2024
 8. Predlog letnega programa športa za leto 2024
 9. Vprašanja in pobude članov sveta:
  9.1. vprašanja in pobude
  9.2. razno

 

9. redna seja OS (21. 12. 2023)

Zapisnik 9. redne seje OS

Vabilo 9. redna seja Občinskega sveta Občine Polzela

 1. Potrditev dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 2. Potrditev Zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 3. Poročilo delovne skupine za izvajanje protipoplavnih aktivnosti in civilne iniciative Ločica – Breg  (1 predstavnik)
 4. Obravnava osnutka Proračuna Občine Polzela za leto 2024 – prva obravnava
  4.1.  Vsebina proračuna 2024
  4.2. Predlog odloka o proračunu 2024
  4.3. Splošni del proračuna 2024
  4.4. Posebni del proračuna 2024
  4.5. Načrt razvojnih programov 2024-2027
  4.6. Obrazložitve proračuna Občine Polzela za leto 2024
  4.7. Kadrovski načrt 2024
  4.8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2024
 5. Pobude in vprašanja
 6. Razno

 

8. redna seja OS (28. 11. 2023)

Zapisnik 8. redne seje OS

Vabilo 8. redna seja Občinskega sveta Občine Polzela

 1. Potrditev dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 2. Potrditev Zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 3. Poročilo delovne skupine za izvajanje protipoplavnih aktivnosti in civilne iniciative Ločica – Breg
  3.1 Dopis Občine na DRSV
  3.2 Sklep o imenovanju nove delovne skupine za izvajanje protipoplavnih aktivnosti
 4. Predlog Sklepa o seznanitvi s povečanjem cen pri novogradnji javne razsvetljave in podaja pozitivnega mnenja k sklenitev aneksa h Koncesijski pogodbi za izvedbo projekta Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – druga obravnava
 6. Predlog Sklepa o spremembi Načrta razvojnih programov Občine Polzela za obdobje 2023 – 2025 v delu, ki se nanaša na projekt “Parkirišče pri gradu Komenda” št. OB173-20-008
 7. Predlog Sklepa o dodelitvi vrednostnih bonov oškodovanim v poplavah dne 4.8.2023
 8. Predlog Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela za leto 2023 – druga dopolnitev
 9. Predlog Sklepa o spremembi prometnega režima v delu naselja Polzela – uvedba enosmernega prometa; prva obravnava
  9.1 Elaborat prometne ureditve na Polzeli
 10. Pobude in vprašanja
 11. Razno

 

7. redna seja OS (24. 10. 2023)

Zapisnik 7. redne seje OS

Vabilo – 7. redna seja Občinskega sveta Občine Polzela

1. Potrditev dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
2. Potrditev Zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
3. Predlog Sklepa o določitvi cene programov v Vrtcu Polzela
4. Seznanitev s poročilom o opravljenem nadzoru Nadzornega odbora občine Polzela za leto 2022
4. 1. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Nadzornega odbora občine Polzela za leto 2022
5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2024
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – prva obravnava
6.1 Dodatno gradivo – besedilo odloka o NUSZ s prikazom sprememb
7. Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Polzela – druga obravnava
8. Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc.  št. 991/1 (ID 2238473), k. o. 993 Založe in parc. št. 998/14 (ID 7308391), k. o. 993 Založe
9. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljic Občin Braslovče, Prebold, Polzela, Vransko in Tabor v Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o.
10. Predlog Sklepa o imenovanju glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila POLZELAN, poročevalec Občine Polzela
11. Pobude in vprašanja
12. Razno

6. redna seja OS (25. 9. 2023)

Zapisnik 6. redne seje OS

Vabilo – 6. redna seja Občinskega sveta Občine Polzela

1. Potrditev dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
2. Potrditev Zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
2.1. Popravek Zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
3. Potrditev Zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Polzela
4. Seznanitev z Zapisnikom o odločitvah zbora občanov naselij Ločica ob Savinji, Breg pri Polzeli ter zaselka Ob progi v naselju Polzela
4.1. Poročilo Civilne zaščite Občine Polzela
4.2. Poročilo Gasilskega poveljstva Občine Polzela
4.3. Zapisnik o delu Civilne iniciative Ločica – Breg
5. Poročilo delovne skupine za izvajanje protipoplavnih aktivnosti in civilne iniciative Ločica-Breg
6. Predlog I. Rebalansa proračuna Občine Polzela za leto 2023
6.1. Predlog I. rebalansa 2023 – naslovnica in kazalo
6.2. Predlog I. rebalansa 2023 – uvod
6.3. Predlog I. rebalansa 2023 – odlok
6.4. Predlog I. rebalansa 2023 – splošni del
6.5. Predlog I. rebalansa 2023 – posebni del
6.6 Predlog I. rebalansa 2023 – NRP
6.7 Predlog I. rebalansa 2023 – obrazložitve
7. Predstavitev nabora ukrepov lokalnih gospodarskih služb za pomoč občanom na poplavljenih območij (JKP d. o. o., Simbio d. o. o.)
7.1 Poročilo o ukrepih za dobavo pitne vode (JKP, d. o. o.)
7.2 Poročilo glede ukrepov odvoza odpadkov (Simbio, d. o. o.)
8. Predlog Sklepa o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za območja prizadeta v poplavah z dne 4. 8. 2023 (del naselja Ločica ob Savinji, del naselja Breg pri Polzeli in del naselja Polzela) za pravne in fizične osebe za leto 2024
9. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2023
9.1 Preglednica – Predlogi za priznanja Občine Polzela 2023
10. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika v Skupščino Javnega komunalnega podjetja Žalec
11. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Polzela v Svet zavoda Osnovne šole Polzela
12. Pobude in vprašanja
13. Razno

1. izredna seja OS (24. 8. 2023)

Vabilo – 1. izredna seja Občinskega sveta Občine Polzela

 1. Poplave 4. 8. 2023, ukrepi in aktivnosti v vezi s poplavno varnostjo

5. redna seja OS (20. 6. 2023)

Zapisnik 5. redne seje OS

Vabilo – 5. redna seja Občinskega sveta Občine Polzela

 1. Potrditev dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 2. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 3. Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za leto 2023/2024
 4. Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok
 5. Predlog Sklepa o sofinanciranju letovanja otrok
 6. Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca
 7. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za Občino Polzela
  7.1. JKP_Elaborat cene
  7.2. JKP Položnica cene
 8. Predlog Sklepa za odpis dolga dolžnikom neprofitnih stanovanj
 9. Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Polzela ( prva obravnava )
 10. Predlog Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem v Občini Polzela za leto 2023 – prva dopolnitev
 11. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Polzela za leto 2023
 12. Predlog Sklepa o podelitvi stavbne pravice
  12.1. Načrt ustanovitve stavbne pravice
 13. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja za rekreacijo in šport v EUP LS 60 – prva in druga obravnava
  13.1. Tekstualni del
 14. Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o sofinanciranju izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)
 15. Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 640/3 (ID 5166372), k. o. 982 Podvin
 16. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila občine Polzela (prva in druga obravnava – skrajšan postopek)
 17. Predlog Sklepa o razrešitvi glavne in odgovorne urednice občinskega glasila Občine Polzela
 18. Predlog Cenika turističnih spominkov in drugih promocijskih artiklov
 19. Predlog Sklepa o seznanitvi z letnimi poročili javnih zavodov
  19.1. Glasbena šola Risto Savin Žalec – letno poročilo
  19.2. Osnovna šola Polzela – letno poročilo
  19.3. Medobčinska splošna knjižnica Žalec – letno poročilo
  19.4. II. osnovna šola Žalec – letno poročilo
  19.5. UPI Ljudska univerza Žalec – letno poročilo
  19.6. Zdravstveni dom “Dr. Jožeta Potrate” Žalec – letno poročilo
 20. Pobude in vprašanja
  20.1 Pobuda z dne 13. 6. 2023 – Postavitev ogledala pri vključevanju na Sončno cesto (iz smeri Sončna cesta 12-14) pri Kočevar Thermotron, d.o.o. (Trbežnik Aleš)
  20.2. Pobuda z dne 16. 6. 2023 – Umik 13. točke dnevnega reda 5. redne seje OS Polzela dne 20. 6. 2023 (Trbežnik Aleš)
  20.3. Dopolnitev pobude z dne 16. 6. 2023 – Ustanovitev začasnega delovnega telesa Odbora za skrb za pitno vodo (Trbežnik Aleš)
  20.3.1. Odgovor na pobudo
 21. Razno
  21.1. Predlog Zapisnika 2. seje Odbora negospodarstvo
  21.2. Predlog Zapisnika 2. redne seje Odbora za gospodarstvo
  21.3. Predlog Zapisnika 2. seje Odbora za okolje in prostor

4. redna seja OS (17. 4. 2023)

 1. Vabilo – 4. redna seja Občinskega sveta Občine Polzela
 2. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 3. Predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2022
  3.1. Zaključni račun 2022 – uvod za OS
  3.2. Zaključni račun 2022 – naslovnica in kazalo
  3.3. Zaključni račun 2022 – predlog sklepa
  3.3.1. Zaključni račun 2022 – splošni del
  3.3.2. Zaključni račun 2022 – posebni del
  3.4. Zaključni račun 2022 – obrazložitve
  3.5. Zaključni račun 2022 – prerazporeditve sredstev
 4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora Kamnoloma Andraž (AP 26)
  Odlok – grafični del objavljen na spletni strani občine Polzela pod zavihkom prostorski dokumenti; prostorski izvedbeni akti v pripravi
  – OPPN Kamnolom Andraž, dopolnjen predlog – pdf1pdf 2
 5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako – OPPN Ob razbremenilniku
  – OPPN Ob razbremenilniku – Kartografski del – pdf
  – OPPN Ob razbremenilniku – Tekstualni del – pdf
  – OPPN Ob razbremenilniku – Elaborat ekonomike – pdf
 6. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP LO 25 v naselju Podvin
  – Kataster – pdf
  – Izvorno območje – pdf
  – Območje LP – pdf
  – LP Polzela – pdf
 7. Predlog Sklepa o spremembah cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov ter za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov
  7.1. Sklep o spremembi cene Simbio
  7.2. Obrazložitev predlagane spremembe cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
  7.3. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 2023
  7.4. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za 2023
  7.5. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne obcinske GJS odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2023
 8. Seznanitev s Poročilom o izvajanju letnega programa gospodarske javne službe novogradnje, energetske obnove in upravljanja javne razsvetljave v Občini Polzela v letu 2022
  8.1. Sklep o potrditvi Poročila o izvajanju letnega programa javne službe
  8.2. Letni program izvajanja JR Polzela 2023
 9. Seznanitev z Letnim programom nadzora Nadzornega odbora za leto 2023
 10. Predlog soglasja k doseženi vrednosti meril za ugotavljanje redne delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Polzela za leto 2022
 11. Predlog Soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
  11.1. Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
  11.2. Obrazložitev – Dom Nine Pokorn
 12. Predlog Sklepa o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka
 13. Predloga Sklepov o znižanju plačila vrtca
 14. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Krajevni odbor Breg pri Polzeli
 15. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika v Svet Medobčinske splošne knjižnice Žalec
 16. Pobude in vprašanja
 17. Razno

3. redna seja OS (15. 3. 2023)

 1. Vabilo – 3. redna seja Občinskega sveta Občine Polzela
 2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 3. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Polzela
 4. Predlog sklepa o imenovanju članov v Krajevne odbore v Občini Polzela
 5. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Polzela v »Svet lokalnih skupnosti CSD Savinjsko-Šaleška«
 6. Predlog mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice Osnovne šole Polzela
 7. Predlog mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja II. Osnove šole Žalec
 8. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zdravstvene dejavnosti patronažne službe na območju Občine Polzela
 9. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank 2023-2026
 10. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Polzela
 11. Predlog Cenikov – turistični spominki in vodeni ogledi
  11.1. Cenik turistični spominki
  11.2. Cenik vodenih ogledov
 12. Pobude in vprašanja
 13. Razno

2. redna seja OS (24. 1. 2023)

 1. redna seja Občinskega sveta Občine Polzela, ki je sklicana za torek, 24. 1. 2023, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Polzela, se prestavi na ponedeljek, 13. 2. 2023, ob 18 uri.

Zapisnik 2. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 2. redna seja Občinskega sveta Občine Polzela
 2. Potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Polzela
 3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 4. Seznanitev s Poročilom Občinske volilne komisije Občine Polzela o postopku za potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Polzela in Predlog sklepa o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Polzela
  4.1. Poročilo OVK – nadomesni član Občinskega sveta
  4.2 Sklep – nadomestni član Občinskega sveta
 5. Predlogi Sklepov o imenovanju stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine
  Statutarno pravne komisije
  Odbora za neogospdarstvo
  Odbora za gospodarstvo
  Odbora za okolje in prostor
 6. Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Občine Polzela
 7. Predlog Sklepa o razrešitvi člana Sveta Osnovne šole Polzela
 8. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta Osnovne šole Polzela
 9. Pobude in vprašanja
 10. Razno

1. dopisna seja Občinskega sveta (28. 12. 2022)

Zapisnik o poteku 1. dopisne seje OS
Vabilo – 1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Polzela

 1. Predlog Letnega programa športa v občini Polzela za leto 2023 – potrjen

Konstitutivna seja Občinskega sveta (12. 12. 2022)

Zapisnik konstitutivne 1. redne seje OS – potrjen
Vabilo – konstitutivna seja Občinskega sveta

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
 2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
  2.1. Poročilo o izidu volitev v OS Občine Polzela, 20. 11. 2022
  2.2. Poročilo o izidu volitev župana Občine Polzela, 20. 11. 2022
 3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta ter ugotovitve izvolitve župana
 4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
 5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
 6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Mandat 2018-2022

28. redna seja OS (18. 10. 2022)

Zapisnik 28. redne seje OS – nepotrjen
Zapisnik o delu občinskega sveta Občine Polzela, ki je izvolil predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta,  poročilo o izidu glasovanja

 1. Vabilo – 28. redna seja OS
 2. Pregled realizacije sklepov ter potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1. Zapisnik 27. redne seje OS – v predlogu
  2.2. Realizacija sklepov 27. redne seje OS
 3. Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru Občine Polzela za leto 2022
 4. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako »Kmetija Vasle Založe«
  4.1 Amandma k predlogu odloka
 5. Predlog Odloka o 2. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2022
  5.1. Predlog II. rebalansa 2022 – uvod
  5.2. Predlog II. rebalansa 2022 – naslovnica in kazalo
  5.3. Predlog II. rebalansa 2022 – odlok
  5.4. Predlog II. rebalansa 2022 – splošni del
  5.5. Predlog II. rebalansa 2022 – posebni del
  5.6. Predlog II. rebalansa 2022 – NRP
  5.7. Predlog II. rebalansa 2022 – obrazložitev
  5.8. Priloga_Dopis za MOP Varna oskrba s pitno vodo
 6. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP SA56 z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov ID 3099
 7. Predlog Cenikov – turistični spominki, vodeni ogledi, najem prostorov in opreme v gradu Komenda
  7.1. CENIK – turistični spominki
  7.2. CENIK – vodeni ogledi
  7.3. CENIK – najem opreme na gradu Komenda
 8. Izvedba volitev za predstavnike Občine Polzela v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
  8.1. SEZNAM – elektorji
  8.2. Pravila – izvolitev v DS RS
 9. Pobude in vprašanja
  9.1. Odgovori na vprašanja
 10. Razno
  10.1. Zapisnik 8. seje Odbora za okolje in prostor

4. izredna seja OS (10. 10. 2022)

Zapisnik 4. izredne seje OS – nepotrjen
Vabilo – 4. izredna seja OS

 1. Aktualna problematika vodnega vira Matke v Občini Prebold, ki napaja naselja Šempeter, Šešče, Matke, Ločico ob Savinji, Spodnje in Zgornje Grušovlje.

27. redna seja OS (26. 9. 2022)

Zapisnik 27. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 27. redna seja OS
 2. Pregled realizacije sklepov zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela ter potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1. Zapisnik 26. redne seje OS – v predlogu
  2.2. Realizacija sklepov 26. redne seje OS
 3. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2022
 4. Predlog pravil za izrabo prostora v glasilu Polzelan, poročevalec Občine Polzela, za predstavitev kandidatov in njihovih programov za lokalne volitve v letu 2022
 5. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Polzela
 6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako »Kmetija Vasle Založe«
 7. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP SA56 z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov ID 3099
 8. Pobude in vprašanja
 9. Razno

26. redna seja OS (25. 7. 2022)

Zapisnik 26. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 26. redna seja OS
 2. Pregled realizacije sklepov zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela ter potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1. Zapisnik 24. redne seje OS – v predlogu
  2.2. Realizacija sklepov 24. redne seje OS
 3. Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  3.1. Zapisnik 25. redne seje OS – v predlogu
 4. Pregled realizacije sklepov zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Polzela ter potrditev zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  4.1. Zapisnik 3. izredne seje OS – v predlogu
 5. Seznanitev z Letnim programom nadzora Nadzornega odbora Občine Polzela za leto 2022
  5.1. Letni program nadzora Nadzornega odbora Občine Polzela za leto 2022
 6. Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2022/2023
  6.1. Sklep – sistemizacija delovnih mest OŠ
  6.2. Obrazložitev OŠ
 7. Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – skrajšani postopek
 9. Predlog Sklepa o sofinanciranju letovanja otrok v šolskem letu 2021/2022
 10. Predlog Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela za leto 2022 – druga dopolnitev
 11. Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1967/2, 1967/3 in 1967/4, vse k. o. 980 Andraž
 12. Predlog Sklepa o potrditvi komasacije na območju OPPN IV
 13. Predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Polzela
 14. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Polzela – skrajšani postopek
 15. Omejitev tovornega prometa nad 7,5 t na odseku lokalne ceste LC 490 590, odsek 490591
 16. Predstavitev Registra tveganj Občine Polzela
 17. Informacija o stanju projektov Občine Polzela v letu 2022
 18. Pobude in vprašanja
  Odgovori na pobude in vprašanja
 19. Razno
  19.1 Zapisnik 9. redne seje Odbora za negospodarstvo
  19.2 Zapisnik 7. redne seje Odbora za gospodarstvo

3. izredna seja OS (6. 7. 2022)

Zapisnik 3. izredne seje OS – potrjen

 1. Vabilo –  3. izredna seja OS
 2. Predlog Sklepa o spremembi Načrta razvojnih programov Občine Polzela za obdobje 2022 – 2025
  Priloga: Novelacija investicijskega projekta – Rekonstrukcija ceste Založe
  Priloga: Tabelarični prikaz pregleda ponudb
 3. Predlog Odloka o I. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2022
  3.1. Predlog I. rebalansa 2022 – uvod
  3.2. Predlog I. rebalansa 2022 – obrazložitev
  3.3. Predlog I. rebalansa 2022 – odlok o rebalansu
  3.4 Predlog I. rebalansa 2022 – splošni del
  3.5. Predlog I. rebalansa 2022 – posebni del
  3.6. Predlog I. rebalansa 2022-2025 – NRP
 4. Predlog Odloka o spremembi proračuna Občine Polzela za leto 2023
  4.1. Predlog spremembe proračuna 2023 – uvod
  4.2. Predlog spremembe proračuna 2023 – obrazložitev
  4.3. Predlog spremembe proračuna 2023 – odlok
  4.4. Predlog spremembe proračuna 2023 – splošni del
  4.5. Predlog spremembe proračuna 2023- posebni del
  4.6. Predlog spremembe proračuna 2023-2026 – NRP

25. redna seja OS (22. 6. 2022)

Zapisnik 25. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 25. redna seja OS
 2. Pregled realizacije sklepov 24. redne seje ter potrditev Zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1. Zapisnik 24. redne seje OS – v predlogu
  2.2. Realizacija sklepov 24. redne seje OS
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – skrajšani postopek
 4. Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2022/2023
  4.1. Sklep – sistemizacija delovnih mest OŠ
  4.2. Obrazložitev OŠ
 5. Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka
 6. Predlog Sklepa o sofinanciranju letovanja otrok v šolskem letu 2021/2022
 7. Predlog Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela za leto 2022 – druga dopolnitev
 8. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 1967/2, 1967/3 in 1967/4, vse k. o. 980 Andraž
 9. Predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Polzela
 10. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Polzela
 11. Predlog Kodeksa ravnanja funkcionarjev Občine Polzela
 12. Informacija o stanju projektov Občine Polzela v letu 2022
 13. Pobude in vprašanja
 14. Razno
  14.1 Zapisnik 9. redne seje Odbora za negospodarstvo
  14.2 Osnutek zapisnika 7. redne seje Odbora za gospodarstvo

24. redna seja OS (13. 4. 2022)

Zapisnik 24. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo –  24. redna seja
 2. Pregled realizacije sklepov 23. redne seje ter potrditev Zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1. Zapisnik 23. redne seje OS
  2.2. Realizacija sklepov 23. seje OS
 3. Predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2021
  3.1. Uvod, naslovnica in kazalo ZR 2021
  3.2. Zaključni račun 2021 – odlok
  3.3. Splošni del ZR 2021
  3.4. Posebni del ZR 2021
  3.5. Realizacija NRP 2021
  3.6. Obrazložitve ZR 2021
  3.7. Prerazporeditve 2021
  3.8. Poslovno poročilo 2021
 4. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2021
  4.1. SKLEP – seznanitev Letno poročilo OŠ Polzela 2021
  4.2. Osnovna šola Polzela – letno poročilo
 5. Predlog Sklepa o določitvi cene programov v Vrtcu Polzela
  5.1. Predlog Sklepa o določitvi cene programov v Vrtcu Polzela – SPREMEMBA z dne 12. 4. 2022
 6. Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polzela
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela
  7.1. Odlok UN Center Polzela
  7.2. Odlok UN Center Polzela- Kartografski del
  7.3. Odlok UN Center Polzela – Tekstualni del
  7.4. Odlok UN Center Polzela – neuradno prečiščeno besedilo
 8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod cerkvijo – del območja PO 1/1, del območja PO 1/8 in del območja PO 1/53
  8.1. OPN Pod cerkvijo
  8.2. OPPN Pod cerkvijo – Kartografski del
  8.3. OPPN Pod cerkvijo – Tekstualni del
 9. Predlog Statuta Občine Polzela – Uradno prečiščeno besedilo 1 (UPB 1)
  9.1. SKLEP – Statut – UPB1
  9.2 . STATUT Občine Polzela – UPB1
 10. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela– Uradno prečiščeno besedilo 1 (UPB 1)
  10.1. SKLEP – Poslovnik OS OP -UPB1
  10.2. POSLOVNIK OS Občine Polzela – UPB1
 11. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnimi poročili javnih zavodov:
  11.1. SKLEP seznanitev Letna poročila JZ 2021
  11.2. Glasbena šola Risto Savin Žalec – letno poročilo
  11.3. Medobčinska splošna knjižnica Žalec – letno poročilo
  11.4. II. Osnovna šola Žalec – letno poročilo
  11.5. UPI Ljudska univerza Žalec – letno poročilo
  11.6. ZD Jožeta Potrate Žalec – letno poročilo
 12. Predlog soglasja ustanovitelja k ugotovljeni redni delovni uspešnosti v višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev javnih zavodov za leto 2021
 13. Pobude in vprašanja
 14. Razno
  14.1. Zapisnik 7. redne seje Odbora za okolje in prostor
  14.2. Zapisnik 9. seje Odbora za negospodarstvo
  14.3. Zapisnik 3. seje Statutarno pravne komisije

23. redna seja OS (24. 3. 2022)

Zapisnik 23. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 23. redna seja OS
 2. Potrditev Zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2. 1. Zapisnik 22. redne seje OS
 3. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2022 – 2. obravnava
  3.1. Vsebina proračuna
  3.2. Odlok o proračunu 2022
  3.3. Splošni del proračuna 2022
  3.4. Posebni del proračuna 2022
  3.5. Načrt razvojnih programov 2022-2025
  3.6. Obrazložitve proračuna 2022
  3.7. Kadrovski načrt
  3.8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
 4. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2023 – 2. obravnava
  4.1. Vsebina proračuna 2023
  4.2. Odlok o proračunu 2023
  4.3. Splošni del proračuna 2023
  4.4. Posebni del proračuna 2023
  4.5. Načrt razvojnih programov 2023-2026
  4.6. Obrazložitve proračuna 2023
  4.7. Kadrovski načrt
  4.8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
 5. Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o sprejemu Načrta ravnanja s premoženjem št. 0410-2/2018-20 z dne 27. 9. 2019
 6. Predlog Letnega programa športa v Občini Polzela v letu 2022
 7. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Polzela za leto 2022
 8. Predlog Soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
  8.1. Sklep – pomoč družini na domu
  8.2. Dom Nine Pokorn – obrazložitev
 9. Pobude in vprašanja
 10. Razno

22. redna seja OS (10. 3. 2022)

Zapisnik 22. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 22. redna seja OS
 2. Potrditev Zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1. Zapisnik 21. redne seje OS
 3. Potrditev Zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  3.1. Zapisnik 2. dopisne seje OS
  3.2. Realizacija sklepov 21. redne in 2. dopisne seje OS
 4. Predlog Sklepa o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev GJS in cena storitve oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
  4.1. Sklep – Elaborat in cene komunal. storitev
  4.2. Elaborat cen JKP Žalec
  4.3. Elaborat cen JKP Žalec – dopolnitev
  4.4. JKP_položnica_2022_Polzela
 5. Predlog Odloka o proračunu občine Polzela za leto 2022 – 2. obravnava
  5.1. Vsebina proračuna
  5.2. Odlok o proračunu 2022
  5.3. Splošni del proračuna 2022
  5.4. Posebni del proračuna 2022
  5.5. Načrt razvojnih programov 2022-2025
  5.6. Obrazložitve proračuna 2022
  5.7. Kadrovski načrt
  5.8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
 6. Predlog Odloka o proračunu občine Polzela za leto 2023 – 2. obravnava
  6.1. Vsebina proračuna 2023
  6.2. Odlok o proračunu 2023
  6.3. Splošni del proračuna 2023
  6.4. Posebni del proračuna 2023
  6.5. Načrt razvojnih programov 2023-2026
  6.6. Obrazložitve proračuna 2023
  6.7. Kadrovski načrt
  6.8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
 7. Predlog Letnega programa športa v Občini Polzela v letu 2022
 8. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BP3/26 – Stanovanjsko območje Breg pri Polzeli
  8.1. OPPN Stanovanjsko območje Breg pri Polzeli
  8.2. OPPN za del EUP 03 KPR BP (MO BP 02)-Predlog grafika
  8.3. Elaborat ekonomike
 9. Pobude in vprašanja
 10. Razno
  10.1. Zapisnik 6. seje Odbora za gospodarstvo – v osnutku
  10.1.1 Priloga k zapisniku 6. seje Odbora za gospodarstvo

2. dopisna seja OS (21. 2. 2022)

Zapisnik 2. dopisne seje OS – potrjen

 1. Predlog mnenja h kandidatom za direktorja/direktorico UPI – ljudske univerze Žalec
  1.1. Gradivo
  1.2. Glasovnica

21. redna seja OS (20. 1. 2022)

Zapisnik 21. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 21. redna seja OS
 2. Potrditev Zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1 Zapisnik 20. redne seje OS
 3. Predlog Odloka o proračunu občine Polzela za leto 2022 – 1. obravnava
  3.1. Vsebina proračuna 2022
  3.2. Odlok o proračunu 2022
  3.3. Splošni del proračuna 2022
  3.4. Posebni del proračuna 2022
  3.5. Načrt razvojnih programov 2022 – 2025
  3.6. Obrazložitve proračuna 2022
  3.7. Kadrovski načrt
  3.8. Načrt ravnavanja z nepremičnim premoženjem
 4. Predlog Odloka o proračunu občine Polzela za leto 2023 – 1. obravnava
  4.1. Vsebina proračuna 2023
  4.2. Odlok o proračunu 2023
  4.3. Splošni del proračuna 2023
  4.4. Posebni del proračuna 2023
  4.5. Načrt razvojnih programov 2023-2026
  4.6. Obrazložitve proračuna 2023
  4.7. Kadrovski načrt
  4.8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
 5. Sprejem Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Polzela za obdobje 2022-2025
  5.1. Sklep – Akcijski načrt
  5.2. Akcijski načrt – invalidi
 6. Pobude in vprašanja
 7. Razno
  7.1. Zapisnik 5. seje Odbora za gospodarsto – v osnutku – 20. 12. 2021
  7.2. Zapisnik 6. seje Odbora za okolje in prostor – v osnutku – 20. 12. 2021
  7.3. Zapisnik 7. seje Odbora za negospodarstvo – v osnutku – 4. 1. 2022

20. redna seja OS (23. 12. 2021)

Zapisnik 20. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 20. redna seja OS
 2. Potrditev Zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1. ZAPISNIK 19. seje OS
  2.2. POROČILO o realizaciji sklepov 19. seje
 3. Predlog Sklepa o potrditvi novelacije Lokalnega energetskega koncepta Občine Polzela
  3.1. SKLEP – LEK Polzela 2021
  3.2. LEK Polzela 2021 – povzetek
  3.3. LEK Polzela 2021
  3.4. LEK Polzela 2021- priloge
 4. Predlog Sklepa o potrditvi Letnega programa izvajanja javne službe za izvedbo projekta »Novogradnja, energetske obnove in upravljanja javne razsvetljave v občini Polzela»
  4.1. SKLEP – Letni program izvajanja JR Polzela
  4.2. Letni program izvajanja JR Polzela
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Poligon – 1. in 2. obravnava
  5.1. ODLOK SD OLN Poligon
  5.2. SD OLN Poligon – Neuradno prečiščeno besedilo
  5.3. SD OLN Poligon – Kartografski del
  5.4. SD OLN Poligon – Elaborat ekonomike
 6. Predlog Sklepa o sprejemu Analize stanja položaja invalidov v Občini Polzela
  6. 1. SKLEP – Analiza stanja položaja invalidov
  6.2. ANALIZA STANJA
 7. Informacije o stanju projektov Občine Polzela
 8. Pobude in vprašanja
 9. Razno

19. redna seja OS (21. 10. 2021)

Zapisnik 19. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 19. redna seja OS
 2. Potrditev Zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1. ZAPISNIK 18. seje OS
  2.2. POROČILO o realizaciji sklepov 18. seje
 3. Seznanitev s poročilom o opravljenem nadzoru Nadzornega odbora Občine Polzela v letu 2021
 4. Informacija o stanju projektov Občine Polzela v letu 2021 (informacija bo podana ustno na seji)
 5. Predlog Odloka o II. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2021
  5.1. Uvod in kazalo predloga II. rebalansa proračuna
  5.2. Predlog odloka o II. rebalansu proračuna 2021
  5.3. Splošni del predloga II. rebalansa proračuna za leto 2021
  5.4. Posebni del predloga II. rebalansa proračuna za leto 2021
  5.5 NRP predloga II. rebalansa 2021
  5.6. Obrazložitve predloga II. rebalansa 2021
  5.7. Priloga 1 – predlog spremembe kadrovskega načrta
 6. Predlog Cenika turističnih spominkov in drugih promocijskih artiklov Občine Polzela
 7. Pobude in vprašanja
 8. Razno

18. redna seja OS (6. 9. 2021)

Zapisnik 18. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 18. redna seja OS
 2. Potrditev Zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1 Zapisnik 17. seje OS
  2.2 POROČILO o realizaciji sklepov 17. seje
 3. Pojasnilo župana glede vodenja in razdelitve nalog v občinski upravi po 1. 8. 2021
 4. Seznanitev z Dokončnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru v letu 2021
 5. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 992/1, 1004/4, 1009/2 in 1011, vse k. o. 993 Založe in 635/2 k. o. 982 Podvin
 6. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2021
 7. Predlog Sklepa o potrditvi skupne liste kandidatov za volitve predstavnikov/članov v Razvojni svet Savinjske regije
 8. Pobude in vprašanja
  Odgovori na odprta vprašanja svetnika F. Skutnika
 9. Razno

17. redna seja OS (22. 6. 2021)

Zapisnik 17. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 17. redna seja OS
 2. Potrditev Zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela in pregled sklepov
  2.1 Zapisnik 16. seje OS
  2.2. POROČILO o realizaciji sklepov 15. seje
  2.3. POROČILO o realizaciji sklepov 16. seje
 3. Seznanitev z Dokončnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru v letu 2021
 4. Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2021/2022
 5. Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polzela
 6. Predlog Sklepa o sofinanciranju letovanja otrok
 7. Predlog Sklepa o pristopu k projektu »Občina po meri invalidov«
 8. Predlog Odloka o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje
  8.1 Predlog Odloka o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje
  8.2 Grafična priloga-sprememba meje
 9. Seznanitev s poročilom Adriaplin, d. o. o. o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2020 in plan gradnje 2021 v Občini Polzela
 10. Seznanitev z Letnim poročilom Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. za leto 2020
 11. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Polzela
 12. Predlog Sklepa o predlaganju dodatnega kandidata za sodnika porotnika Okrožnega sodišča Celje
 13. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta lokalnih skupnosti CSD Savinjsko – Šaleška
 14. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta OI JSKD Žalec
 15. Predlog Soglasja k imenovanju direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec
 16. Predlog Cenika storitev Režijskega obrata Občine Polzela
 17. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
 18. Pobude in vprašanja
 19. Razno

16. redna seja OS (22. 4. 2021)

Zapisnik 16. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 16. redna seja OS
 2. Potrditev Zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1 ZAPISNIK 15. seje OS
 3. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim programom nadzora Nadzornega odbora Občine Polzela za leto 2021
 4. Predlog Sklepa o seznanitvi Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2020
 5. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnimi poročili javnih zavodov za leto 2020:
  5.1 Glasbena šola Risto Savin Žalec – letno poročilo
  5.2 Medobčinska splošna knjižnica Žalec – letno poročilo
  5.3 II. Osnovna šola Žalec – letno poročilo
  5.4 UPI Ljudska univerza Žalec – letno poročilo
  5.5 ZD Jožeta potrate Žalec – letno poročilo
 6. Predlog Sklepa o imenovanju v Občinsko volilno komisijo Občine Polzela
 7. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta II. OŠ Žalec
 8. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta ZD Dr. Jožeta Potrate Žalec
 9. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta GŠ RS Žalec
 10. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občin Spodnje Savinjske doline v Razvojni svet Savinjske regije za 2021-2027
 11. Predlog Sklepa o razrešitvi člana Nadzornega odbora Občine Polzela
 12. Predlog Sklepa o razrešitvi predstavnika občine Polzela v Svet lokalnih skupnosti CSD Savinjsko – Šeleška
 13. Predlog Soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
  13.1. Predlog soglasja k ceni socialnovarstvene storitve
  13.2. Obrazložitev nove cene socialnovarstvene storitve
 14. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
 15. Pobude in vprašanja
 16. Razno
  15. 4. 2021 – Zapisnik 9. seje KMVVI – v osnutku

15. redna seja OS (13. 4. 2021)

Zapisnik 15. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 15. redna seja OS
 2. Potrditev Zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela in poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje
  2.1. ZAPISNIK 14. seje OS
  2.2 POROČILO o realizaciji sklepov 14. seje
 3. Seznanitev z Letnim poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Polzela v letu 2020
  3.1. Letno porocilo NO o delu in porabi sredstev
  3.2. Priloga pregled realizacije priporočil NO
 4. Predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2020
  4.1. Naslovnica, kazalo in uvod ZR 2020
  4.2. Zaključni račun 2020 – odlok
  4.3. Splošni del ZR 2020
  4.4. Posebni del ZR 2020
  4.5. Realizacija NRP 2020
  4.6. Obrazložitve ZR 2020
  4.7. Prerazporeditve 2020
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela (SD 2 OPN Polzela)
  5.1. Tabelarični prikaz gradiva
  5.2. Tekstualni del
  110 obrazložitev postopka
  111_odlok_veljavni_prečiščeno_besedilo
  121_odlok_spremembe_za_sprejem
  123_odlok_cistopis_neuraden
  131_naslovnica
  132_naslovnica_odlok
  133_vsebina_str_izv
  134_naslovnica_str_del
  135_naslovnica_izv_del
  136_legenda_izv_del
  136_legenda_izv_del_ozka
  137_naslovnica_sta_pro
  138_vsebina_sta_pro
  139_legenda_sta_pro
  139_legenda_sta_pro_ozka
  5.3 Grafični del
  5.3.1 21_str_del
  212_zas_gji_2-02_spremembe
  213_zas_pos_spremembe
  214_zas_ost_6-01_spremembe
  5.3.2
  22_izv_del

  221_preg_kar_listi_spremembe
  222_pre_kar_onrp_gji_spremembe
  223_eup_pnrp_pip_spremembe
  224_eup_gji_spremembe
  225_posebna_priloga
  5.4 Priloge
  5.4.1 31_izvl

  5.4.2 32_sta_pro
  321_sta_pro_raba
  322_sta_pro_GJI
  323_sta_pro_var
  324_sta_pro_var
  325_sta_pro_var
  326_sta_pro_tekst
  5.4.3 33_str_pod
  5.4.4 34_sm_mn
  5.4.5 35_obr
  351_obr_povzetek
  3512_obr_predlogi_sprememb_celota_grafika
  3811_obr_predlogi_sprememb_tabela
  5.5 PVO
  POVZETEK OKOLJSKEGA POROČILA SD OPN POLZELA ZA SEJO OS 13.4.2021
  – OP_presoja sprejemljivosti za SD2 OPN Polzela_25.5.2017
  OP za SD2 OPN Polzela_dopolnitev.17.4.2019
  OP za SD2 OPN Polzela_26.1.2021
 6. Predlog Odloka o komunalnem prispevku za novo komunalno opremo na nepozidanih stavbnih zemljiščih na območju Občine Polzela
  6.1. ODLOK – komunalni prispevek na nepozidanih zemlj.
  6.2. ELABORAT programa opremljanja za nepozidana stavbna zemljišča na območju Občine Polzela
 7. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Polzela
  7.1. ODLOK – komunalni prispevek za obstoječo kom. opremo
  7.2. ELABORAT – komunalni prispevek za obstoječo kom. opremo
 8. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP EUP MO LS 11 v naselju Ločica ob Savinji z oznako LOČICA V
  8.1. Predlog Odloka
  8.2 Grafični del
  8.2.1 Ureditvena grafika
  8.2.2 Kotirana grafika
  8.2.3 Komunalna grafika
 9. Pobude in vprašanja
 10. Razno

14. redna seja OS (18. 2. 2021)

Zapisnik 14. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 14. redna seja OS
 2. Potrditev Zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela in poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje
  2.1 Zapisnik 13. redne seje
  2.2 Poročilo o realizaciji sklepov 13. seje
 3. Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji za leto 2019
  3.1. Sklep – Končno poročilo o notranji reviziji za leto 2019
  3.2. Končno poročilo o notranji reviziji za leto 2019
 4. Predlog Sklepa o neposrednem sofinanciranju dejavnosti društev v javnem interesu
 5. Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2021
  5.1. Naslovnica, uvod in kazalo
  5.2. Predlog odloka o I. rebalansu proračuna 2021
  5.3. Splošni del I. rebalansa proračuna za leto 2021
  5.4. Posebni del I. rebalansa proračuna za leto 2021
  5.5. Načrt razvojnih programov za leta 2021 – 2024
  5.6. Obrazložitve I. rebalansa 2021
  5.7. Priloga 1 – Kadrovski načrt
  5.8. Priloga 2 – II. dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
 6. Predlog letnega programa športa v Občini Polzela v letu 2021
 7. Predlog Sklepa o imenovanju sodnikov porotnikov
 8. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta Doma upokojencev Polzela
 9. Predlog elaborata in sklepa o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Polzela
  9.1. Sklep – Elaborat in cene komunal. storitev
  9.2.JKP_nov elaborat cene_2021_Polzela
  9.3. JKP_nova položnica_2021_Polzela
 10. Predlog Sklepa o sofinanciranju izdelave Občinskih podrobnih prostorskih načrtov
 11. Predlog Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve ali obnove občinskih cest na območju Občine Polzela
 12. Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela
 13. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
 14. Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Polzela
 15. Predlog Cenika najema prostorov in cenika poročnih obredov na gradu Komenda
 16. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o uporabi prostorov na gradu Komenda
 17. Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
 18. Pobude in vprašanja
 19. Razno
  Zapisniki delovnih teles:
  4. 2. 2021 – Zapisnik 8. seje KMVVI – v osnutku
  10. 2. 2021 – Zapisnik 5. seje Odbora za okolje in prostor – v osnutku
  11. 2. 2021 – Zapisnik 6. seje Odbora za gospodarstvo – v osnutku
  15. 2. 2021 – Zapisnik 6. seje Odbora za negospodarstvo – v osnutku

13. redna seja OS (26. 11. 2020)

Zapisnik 13. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 13. redna seja OS
 2. Potrditev Zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1 Zapisnik 12. redne seje
  2.2 Poročilo o realizaciji sklepov 12. seje
 3. Seznanitev z Dokončnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru v letu 2020
 4. Predlog Sklepa o potrditvi Novelacije investicijskega programa: Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela in izvedba projekta v obliki JZP
  4.1. SKLEP o potrditvi novelacije IP – JR_JZP
  4.2. Novelacija IP – JR_JZP
 5. Potrditev Poročila strokovne komisije za izbiro koncesionarja za izvedbo projekta: Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela
  5.1. SKLEP – poročilo komisije JR_JZP
  5.2. Poročilo komisije JR_JZP z dne 15. 10. 2020
  5.3. Poročilo strokovne komisije JR_JZP z dne 19. 11. 2020
 6. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi za pridobitev zemljišča za gradnjo skupne javne ceste
 7. Predlog Sklepa o potrditvi cene odvoza odpadnih nagrobnih sveč
  7.1. SKLEP – cena odvoza nagrobnih sveč
  7.2. Elaborat o oblikovanju cen za odvoz nagrobnih sveč
 8. Pobude in vprašanja
 9. Razno

12. redna seja OS (22. 9. 2020)

Zapisnik 12. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 12. redna seja OS
 2. Potrditev Zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1 Zapisnik 11. redne seje
  2.2 Poročilo o realizaciji sklepov 11. seje
 3. Potrditev Zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  3.1 Zapisnik 2. izredne seje
  3.2 Poročilo o realizaciji sklepov 2. izredne seje
 4. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2020
  4.1 Predlog rebalansa 2020 – Naslovnica in kazalo
  4.2. Predlog rebalansa 2020 – Uvod
  4.3. Predlog rebalansa 2020 – Odlok
  4.4. Predlog rebalansa 2020 – Splošni del
  4.5. Predlog rebalansa 2020 – Posebni del
  4.6. Predlog rebalansa 2020 – Obrazložitve
  4.7. Kadrovski načrt
  4.8. Dopolnitev Načrta ravnavanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020
  4.9. Predlog rebalansa 2020 – Načrt razvojnih programov
 5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2020
 6. Predlog Sklepa o razrešitvi člana Občinske volilne komisije Občine Polzela
 7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o občinskih taksah
 8. Predlog Sklepa o oprostitvi plačila najema grobnega prostora
 9. Predstavitev investicij PGD Polzela in PGD Ločica ob Savinji
 10. Pobude in vprašanja
 11. Razno

2. izredna seja OS (11. 8. 2020)

Zapisnik 2. izredne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 2. izredna seja OS
 2. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju Občine Polzel
 3. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine na območju Občine Polzela
 4. Predlog Sklepa o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja
 5. Predlog Sklepa o seznanitvi s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Polzela
  5.1. Polletno proročilo 2020 – Uvod
  5.2. Polletno proročilo 2020 – Naslovnica
  5.3. Polletno proročilo 2020 – Splošni del
  5.4. Polletno poročilo 2020 – Posebni del
  5.5.Polletno proročilo 2020 – NRP
  5.6. Polletno poročilo 2020 – Obrazložitev

11. redna seja OS (18. 6. 2020)

Zapisnik 11. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 11. redna seja OS
 2. Potrditev Zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1. ZAPISNIK 10. seje OS
  2.2. POROČILO o realizaciji sklepov 10. seje
 3. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2019
  3.1. Sklep – seznanitev z letnim poročilom – OŠ
  3.2. Letno poročilo 2019 – OŠ
 4. Predlog Soglasja k sistematizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2020/2021
  4.1. Sklep – sistemizacija DM – OŠ
  4.2. Sistemizacija delovnih mest 2020-2021
 5. Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v vrtcu Polzela
 6. Predlog Sklepa o sofinanciranju letovanja otrok
 7. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnimi poročili javnih zavodov za leto 2019:
  7.1. Sklep – letna poročila 2019 – ostali JZ
  7.2 Knjižnica Žalec
  7.3.1. GŠ RS Žalec 1
  7.3.2. GŠ RS Žalec 2
  7.4. UPI Žalec
  7.5. II. OŠ Žalec
 8. Predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2019
  8.1. Naslovnica in kazalo ZR 2019
  8.2. Zaključni račun 2019 – odlok
  8.3. Splošni del ZR 2019
  8.4. Posebni del ZR 2019
  8.5. Načrt razvojnih programov 2019-2022
  8.6. Obrazložitve ZR 2019
  8.7. Prerazporeditve 2019
 9. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Polzela
 10. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Polzela – 2 obravnava
 11. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.
  11.1. Veljaven odlok o ureditvi statusa JKP Žalec, d.o.o.
 12. Predlog Skepa o imenovanju glavnega in odovornega urednika Polzelana, poročevalca Občine Polzela
 13. Predlog Mnenja k imenovanju direktorice Doma upokojencev Polzela
 14. Poročilo poveljnika štaba CZ Občine Polzela o aktivnostih v času epidemije Covid-19
 15. Pobude in vprašanja
 16. Razno

10. redna seja OS (9. 1. 2020)

Zapisnik 10. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 10. redna seja OS
 2. Potrditev Zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1. Zapisnik 9. seje
  2.2. Poročilo o realizaciji sklepov 9. seje
 3. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2020 – 2. obravnava
  3.1. Vsebina proračuna 2020
  3.2. Odlok o proračunu 2020
  3.3. Splošni del proračuna 2020
  3.4. Posebni del proračuna 2020
  3.5. Načrt razvojnih programov 2020-2023
  3.6. Obrazložitve proračuna 2020
  3.7. Kadrovski načrt
  3.8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
 4. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2021 – 2. obravnava
  4.1. Vsebina proračuna 2021
  4.2. Odlok o proračunu 2021
  4.3. Splošni del proračuna 2021
  4.4. Posebni del proračuna 2021
  4.5. Načrt razvojnih programov 2021-2024
  4.6. Obrazložitve proračuna 2021
  4.7. Kadrovski načrt
  4.8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
 5. Predlog Letnega programa športa za leto 2020
 6. Predlog Soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
 7. Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve ali obnove občinskih cest na območju Občine Polzela
 8. Predlog Odloka o uvedbi postopka preštevilčenja stavb
 9. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Polzela – 1. obravnava
 10. Predlog Cenika za najem športne dvorane Polzela
 11. Pobude in vprašanja
 12. Razno

9. redna seja OS (21. 11. 2019)

Zapisnik 9. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 9. redna seja OS
 2. Potrditev Zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  1. ZAPISNIK 8. seje OS – osnutek
  2. POROČILO o realizaciji sklepov 8. seje
 3. Predlog Odloka o rebalansu Občine Polzela za leto 2019
  1. Vsebina rebalansa 2019
  2. Odlok o rebalansu 2019
  3. Splošni del rebalansa 2019
  4. Posebni del rebalansa 2019
  5. Obrazložitve rebalansa 2019
  6. Načrt razvojnih programov 2019
  7. Prerazporeditve pravic porabe 2019
 4. Predlog sklepa o financiranju političnih strank 2020,2021
 5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020
 6. Predlog Odloka OPPN Kmetija Košec
 7. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo
  1. ODLOK o oskrbi s pitno vodo -2. obr_
  2. ODLOK o oskrbi s pitno vodo – besedilo
 8. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
  1. ODLOK o odvajanju in čiščenju – 2. obravnava
  2. ODLOK o odvajanju in čiščenju – besedilo
 9. Predlog Sklepa cenika parkirišča PC Ločica
 10. Pobude in vprašanja
 11. Razno

8. redna seja OS (21. 11. 2019)

Zapisnik 8. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 8. redna seja OS
 2. Potrditev Zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.1. ZAPISNIK 7. seje OS – osnutek
  2.2.POROČILO o realizaciji sklepov 7. seje
 3. Potrditev Zapisnika 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 4. Predlog Sklepa o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Občine Polzela
 5. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2020 – 1. obr.
  5.1. Vsebina proračuna 2020
  5.2. Odlok o proračunu 2020
  5.3. Splošni del proračuna 2020
  5.4. Posebni del proračuna 2020
  5.5. Načrt razvojnih programov 2020-2023
  5.6. Obrazložitve proračuna 2020
  5.7. Kadrovski načrt
  5.8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
 6. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2021- 1. obr.
  6.1. Vsebina proračuna 2021
  6.2. Odlok o proračunu 2021
  6.3. Splošni del proračuna 2021
  6.4. Posebni del proračuna 2021
  6.5. Načrt razvojnih programov 2021-2024
  6.6. Obrazložitve proračuna 2021
  6.7. Kadrovski načrt
  6.8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
 7. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec«
 8. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec- 1. obr.
  1. ODLOK o odvajanju in čiščenju – obr.
  2. ODLOK o odvajanju in čiščenju – besedilo
 9. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec- 1. obr.
  1. ODLOK o oskrbi s pitno vodo – obr.
 10. Pobude in vprašanja
 11. Razno

7. redna seja OS (10. 9. 2019)

Zapisnik 7. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 7. redna seja OS
 2. Potrditev Zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela z dne 24. 6. 2019 in poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje
  1. ZAPISNIK 6. seje OS
  2. POROČILO o realizaciji sklepov 6. seje
 3. Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji Občine Polzela za leto 2018
 4. Seznanitev s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Polzela 2019
 5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Polzela v letu 2019
 6. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet Osnovne šole Polzela
 7. Prelog sklepa o imenovanju člana Občine Polzela v Skupščino JKP Žalec, d. o. o.
 8. Predlog Sklepa o določitvi izhodiščnih poštenih cen stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jih Občina Polzela kupuje oz. prodaja na svojem območju
 9. Predlog Sklepa o potrditvi Spremembe investicijskega dokumenta investicijskega projekta Obnova lokalne ceste LC 490371 Založe – Podsevčnik – 1. faza
  1. Sklep – DIIP cesta Založe – Podsevčnik
  2. Novelacija DIIP Cetsa Založe – Podsevčnik
 10. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Polzela – 2. obr.
 11. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Polzela – 2. obr.
 12. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela – 2. obr.
 13. Predlog Sklepa o uvedbi postopka preštevilčenja stavb v naseljih Andraž, Dobrič, Podvin, Orova vas in Založe
 14. Pobude in vprašanja
 15. Razno

6. redna seja OS (24. 6. 2019)

Zapisnik 6. redne seje OS – potrjen

1. Vabilo – 6. redna seja OS
2. Potrditev Zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela z dne 15. 4. 2019 in poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje
2.1. ZAPISNIK 5. seje OS
2.2. POROČILO o realizaciji sklepov 5. seje
3. Potrditev Zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Polzela z dne 23. 4. 2019
4. Seznanitev z Dokončnim poročilom o opravljenem nadzoru v letu 2019
5. Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov v Osnovni šoli Polzela, enotah vrtec Polzela in Andraž za šolsko leto 2019/2020
5.1. Sklep – sistemizacija OŠ Polzela
5.2. Sistemizacija OŠ – obrazložitev
6. Predlog Sklepa o počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polzela
7. Predlog Sklepa o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok v šolskem letu 2018/2019
8. Predlog Sklepa o imenovanju člana nadzornega sveta JKP Žalec, d. o. o.
9. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Polzela – 1. obr.
9.1. Odlok – Volilne enote
9.2. VE – poročilo
9.3. Strokovno mnenje o volilnem sistemu v Občini Polzela
10. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Polzela – 1. obr.
11. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela – 1. obr.
12. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na področju splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu – skr. post.
13. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah – skr. post.
14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Polzela – skr. post.
15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata- skr. post.
16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Polzela – skr. post.
17. Predlog Sklepa o začetku postopka priprave OPPN z oznako >Kmetija Vasle Založe>
18. Predlog sklepa o izvzemu iz javnega dobra
19. Pobude in vprašanja
20. Razno
20.1 Zapisnik 2. seje – Statutarna
20.2 Zapisnik 3. seje – Negospodar
20.3 Zapisnik 3. seje – Prostor

1. izredna seja OS (23. 4. 2019)

Zapisnik 1. izredne seje OS – potrjen

5. redna seja OS (15. 4. 2019)

Zapisnik 5. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo 5. redna seja OS
 2. Potrditev Zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela z dne 20. 3. 2019 in poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje
  1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2. POROČILO o realizaciji sklepov 4. seje
 3. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnimi poročili javnih zavodov za leto 2018
  1. Medobčinska splošna knjižnica Žalec
  2. Glasbena šola Risto Savin Žalec
  3. 3.3. Letno poročilo 2018 – II. OŠ Žalec
  4. 3.4. Letno poročilo 2018 – UPI Žalec
 4. Predlog Sklepa o seznanitvi Letnim poročilom Osnovne šole Polzela za leto 2018
 5. Predlog Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Polzela
  1. 5.1. SKLEP – cena vrtca
  2. 5.2. PRILOGA- predlog OŠ Polzela
 6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu – OPPN za del EUP 39 KPR LS v naselju Ločica ob Savinji z oznako LOČICA IV
  1. 6.1. ODLOK – OPPN Ločica IV (obrazl.)
  2. 6.2. ODLOK – OPPN Ločica IV (besedilo)
  3. 6.3. ODLOK – OPPN Ločica IV (grafika)
 7. Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu – OPPN za del EUP 03 KPR BP v naselju Breg pri Polzeli
  1. 7.1. ODLOK – OPPN Breg (obrazl.)
  2. 7.2. ODLOK – OPPN Breg (besedilo)
  3. 7.3. ODLOK – OPPN Breg (grafika)
 8. Predlog Sklepa o Lokacijski preveritvi v naselju Breg pri Polzeli
  1. 8.1. SKLEP – Lokacijska preveritev
  2. 8.2. Lokacijska preveritev – obrazložitev
 9. Predlog Sklepa o določitvi najemnine poslovnih prostorov v ZD Polzela
 10. Predlog Soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
  1. 10.1. SKLEP – pomoč družini na domu
  2. 10.2. Priloga Dom Nine Pokorn
 11. Predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2018
  1. 11. Uvod ZR 2018
  2. 11.1. Naslovnica in kazalo ZR 2018
  3. 11.2. Zaključni račun 2018 – odlok
  4. 11.3. Splošni del ZR 2018
  5. 11.4. Posebni del ZR 2018
  6. 11.5. Načrt razvojnih programov 2018 – 2021
  7. 11.6. Obrazložitve zaključnega računa 2018
 12. Predlog Sklepa o potrditvi spremembe poteka meje med Občino Polzela in Občino Žalec
 13. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim programom nadzora Nadzornega odbora v letu 2019
 14. Pobude in vprašanja
 15. Drugo
  1. ZAPISNIK Odbor za negospodarstvo 2. seja
  2. ZAPISNIK Odbora za prostorsko načrtovanje in komunalne zadeve 2. seja

4. redna seja OS (20. 3. 2019)

Zapisnik 4. redne seje OS – potrjen

 1. Predlog dnevnega reda 4. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 2. Potrditev Zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela z dne 11. 2. 2019 in poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje
  2.1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
  2.2. POROČILO o realizaciji sklepov 3. seje
 3. Predlog Sklepa o določitvi cen komunalnih storitev v Občini Polzela
 4. Predlog Sklepa – obnova lokalnega cestnega omrežja v Občini Polzela
 5. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2019 – II. obravnava
  5.1. Uvod, naslovnica, vsebina
  5.2. Odlok o proračunu 2019
  5.3. Splošni del proračuna 2019
  5.4. Posebni del proračuna 2019
  5.5. Načrt razvojnih programov 2019 – 2022
  5.6. Obrazložitve proračuna 2019
  5.7. Obrazložitve načrta razvojnih programov
  5.8. Kadrovski načrt
  5.9. Načrt ravnanja s premoženjem
 6. Predlog Letnega programa športa v Občini Polzela 2019
 7. Predlog Sprememb pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Polzela
 8. Predlog Sprememb pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov kulturnih društev, programov na področju turizma ter programov in projektov drugih društev, organizacij in združenj v Občini Polzela
 9. Predlog Sklepov o imenovanju članov Krajevnih odborov Občine Polzela
 10. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Polzela v »Svet lokalnih skupnosti CSD Savinjsko-Šaleška«
 11. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Polzela
 12. Predlog Sklepa o spremembi sklepa o imenovanju strokovne komisije za izbiro koncesionarja za izvedbo projekta Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela
 13. Predlog Sklepa o začetku postopka izdelave OPPN Kmetija Košec Ločica
 14. Predlog Sprememb cenika storitev na gradu Komenda
 15. Pobude in vprašanja
 16. Razno
  16.1. Zapisnik KMVVI 3. seje
  16.2. ZAPISNIK Statutarno pravna 1. seja – osnutek

3. redna seja OS (11. 2. 2019)

Zapisnik 3. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 3. redna seja OS
 2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 3. Predlog Sklepa o potrditvi cen komunalnih storitev JKP Žalec, d.o.o.
  3.1. SKLEP – potrditev cen komunal. stir. JKP Žalec
  3.2. JKP_ELABORAT_CENE_2019_POLZELA_jan_2019
  3.3. JKP_POLOŽNICA_2019_POLZELA – KONČNA
 4. Predlog Sklepa o ukinitvi subvencije k ceni omrežnine na dejavnost oskrbe s pitno vodo KP Velenje, d.o.o.
 5. Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2019 – I obravnava
  5.1. Uvod, naslovnica, vsebina
  5.2. Odlok o proračunu 2019
  5.3. Splošni del proračuna 2019
  5.4. Posebni del proračuna 2019
  5.5. Načrt razvojnih programov 2019 – 2022
  5.6. Obrazložitve proračuna 2019
  5.7. Obrazložitve načrta razvojnih programov
  5.8. Kadrovski načrt
  5.9. Načrt ravnanja s premoženjem
 6. Pobude in vprašanja
 7. Razno
  7.1. Zapisnik 1. seje Odbora z negospodarstvo
  7.2. Zapisnik 1. seje Odbora za gospodarstvo
  7.3. Zapisnik 1. seje Odbora za prostorsko načrtovanje

2. redna seja OS (19. 12. 2018)

Zapisnik 2. redne seje OS – potrjen

 1. Vabilo – 2. redna seja OS
 2. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Polzela
 3. Predlog Sklepa o imenovanju Statutarno pravne komisije
 4. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
 5. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
 6. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za prostorsko načrtovanje in komunalne zadeve
 7. Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Občine Polzela
 8. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Polzela
 9. Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Polzela
 10. Pobude in vprašanja
 11. Razno

Konstitutivna seja OS (4. 12. 2018)

Zapisnik konstitutivne seje OS – potrjen
Vabilo – konstitutivna seja OS

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
 2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
  2.1. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja – ŽUPAN
  2.2. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja – OBČINSKI SVET
 3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta ter ugotovitve izvolitve župana
 4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
 5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
 6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Novoizvoljeni člani občinskega sveta se izkažejo s potrdilom Občinske volilne komisije o izvolitvi in z osebnim dokumentom.

Mandat 2014-2018

Gradiva sej

25. REDNA SEJA OS (23. 10. 2018)

24. REDNA SEJA OS (11. 9. 2018)

23. REDNA SEJA OS (19. 6. 2018)

3. IZREDNA SEJA OS (22. 5. 2018)

22. REDNA SEJA OS (10.4.2018)

21. REDNA SEJA OS (20.2.2018)

2. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA (22.11.2017)

20. REDNA SEJA OS (24.10.2017)

1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA (18.10.2017)

19. REDNA SEJA OS (21.9.2017)

18. REDNA SEJA OS (20.6.2017)

17. REDNA SEJA OS (11.4.2017)

16. REDNA SEJA OS (14.2.2017)

15. REDNA SEJA OS (20.12.2016)

14. REDNA SEJA OS (25.10.2016)

13. REDNA SEJA OS (13.9.2016)

12. REDNA SEJA OS (21.6.2016)

11. REDNA SEJA OS (14.4.2016)

10. REDNA SEJA OS (18.2.2016)

9. REDNA SEJA OS (21.12.2015)

8. REDNA SEJA OS (24.11.2015)

7. REDNA SEJA OS (15.9.2015)

2. KORESPONDENČNA SEJA (24.7.2015)

6. REDNA SEJA OS (23.6.2015)

5. REDNA SEJA OS (14.4.2015)

4. REDNA SEJA OS (24.2.2015)

3. REDNA SEJA OS (22.1.2015)

1. KORESPONDENČNA SEJA (5.12.2014)

2. REDNA SEJA (20.11.2014)

1. KOSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Mandat 2010-2014

Zapisniki sej

Mandat 2006-2010

Zapisniki sej

Skip to content