Odbori in komisije

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja

  • Komisija ima pet članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov in opravlja naslednje naloge:
    občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
  • občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
  • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
  • obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet,
  • izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.

Predsednik:
FELIX SKUTNIK, Dobrič 38 b, 3313 Polzela

Člani:
BOJANA KRALJ KOS, Ločiška cesta 8, 3313 Polzela
Mag. MARJAN MOČNIK, Savinjsko nabrežje 2, 3313 Polzela
ALEŠ TRBEŽNIK, Rožna cesta 17, 3313 Polzela
Mag. ANDREJ SEVČNIKAR, Založe 20, 3313 Polzela

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti (šolstva, raziskovalne dejavnosti, kulturne in športne dejavnosti, zdravstva, socialnega varstva), ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Predsednik:
Marko Slokar, Glavni trg 42, 3313 Polzela

Člani:
Monika Blagotinšek, Dobrič 40, 3313 Polzela
Andrej Potočnik, Ob Strugi 2, 3313 Polzela
Dragica Sternad Pražnikar, Savinjska cesta 51, 3313 Polzela
Martina Lipičnik, Vrtna ulica 96, 3313 Polzela
Sonja Lokar, Ob Savinji 105, 3313 Polzela
Nikolaj Hrašar, Podvin 8a, 3313 Polzela

Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma), in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Predsednica:
Bojana Kralj Kos, Ločiška cesta 18, 3313 Polzela

Člani:
Anton Kanduti, Nova ulica 8, 3313 Polzela
Silva Meklav, Dobrič 24, 3313 Polzela
Milojka Bedek, Podvin 34 i, 3313 Polzela
Felix Skutnik, Dobrič 38 b, 3313 Polzela
Blaž Turnšek, Založe 24 a, 3313 Polzela
Mag. Edvard Jug, Pot na Vimperk 16, 3313 Polzela

Odbor za prostorsko planiranje in komunalne zadeve

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom, varstva okolja, varstva in ohranjanja narave, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, področja geodetskih zadev, zbiranja in odlaganja odpadkov, upravljanja z energetskimi in komunalnimi objekti, urejanje cest, javnih poti in javnih površin in problematike delovanja javnih podjetij s področja komunalnih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Predsednik:
Mihael Frankovič, Glavni trg 64, 3313 Polzela

Člani:
Jožef Ribič, Cesta v gaj 77, 3313 Polzela
Igor Pungartnik, Malteška cesta 60, 3313 Polzela
Ljubo Žnidar, Travniška cesta 42, 3313 Polzela
Andrej Sevčnikar, Založe 20, 3313 Polzela
Aljaž Košec, Brinska cesta 4, 3313 Polzela
Darko Hlupič, Savinski log 31, 3313 Polzela

Statutarno – pravna komisija občinskega sveta

Komisija spremlja uresničevanje poslovnika in statuta občinskega sveta, razlaga statut in poslovnik, obravnava in daje predloge za spremembe in dopolnitve statuta in poslovnika, na predlog občinskega sveta daje razlago določil statuta in poslovnika, ter obravnava statute pravnih oseb, h katerim daje soglasje občinski svet.

Predsednik:
Mag. Marjan Močnik, Savinjsko nabrežje 2, 3313 Polzela

Člani:
Sergej Ocvirk, Založe 23a, 3313 Polzela
Mihael Frankovič, Glavni trg 64, 3313 Polzela
Ivan Kapitler, Ob železnici 36, 3313 Polzela
Dušan Pungartnik, Krožna pot 18, 3313 Polzela

Krajevni odbori
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij in delov je v skladu s Statutom Občine Polzela imenoval krajevne odbore kot svoja posvetovalna telesa.

Krajevni odbor Polzela
Predsednik:
Igor Pungartnik, Malteška cesta 60, Polzela, 3313 Polzela, igor.pungartnik1@siol.net

Člani:
Vesna Pur, Glavni trg 23, Polzela, 3313 Polzela
Bojan Dolinšek, Polzela, Savinjsko nabrežje 14
Simon Resnik, Ob Strugi 21, Polzela,  3313 Polzela
Danilo Turnšek, Pot na toplice 1, Polzela, 3313 Polzela
Edvard Jug, Pot na Vimperk 16, Polzela,  3313 Polzela
Natalija Pilko, Pod lipami 12, Polzela, 3313 Polzela

Krajevni odbor Andraž nad Polzelo
Predsednik:

Člani:
Evgen Tominšek, Andraž nad Polzelo 86 d, 3313 Polzela
Anton Mešič, Andraž nad Polzelo 16 a, 3313 Polzela
Štefan Pražnikar, Andraž nad Polzelo 57 m, 3313 Polzela
Anton Sitar, Andraž nad Polzelo 46, 3313 Polzela
David Krk, Andraž nad Polzelo 63 c, 3313 Polzela
Vinko Sitar, Andraž nad Polzelo 77 a, 3313 Polzela
Aljaž Ograjenšek, Andraž nad Polzelo 20 b, 3313 Polzela

Krajevni odbor Breg pri Polzeli
Predsednik:
Gregor Šekoranja, Savinjski log 3, Breg pri Polzeli, 3313 Polzela, sekoranja.gregor@gmail.com

Člani:
Silvo Pečnik, Kratka pot 3, Breg pri Polzeli, 3313 Polzela
Jasmin Mustafić Marjetič, Pod Bregom 33, Breg pri Polzeli,  3313 Polzela
Tomaž Satler, Breška cesta 40, Breg pri Polzeli, 3313 Polzela
Irena Vasle, Savinjska cesta 107, Breg pri Polzeli, 3313 Polzela
Jožef Ribič, Cesta v gaj 77, Breg pri Polzeli, 3313 Polzela
Beno Stražiščar, Savinjska cesta 113, Breg pri Polzeli, 3313 Polzela

Krajevni odbor Ločica ob Savinji
Predsednik:
Dušan Pajić, Prečna ulica 26, Ločica ob Savinji, 3313 Polzela, dusan.pajic@telemach.net

Člani:
Petra Skok, Prečna ulica 23, Ločica ob Savinji, 3313 Polzela
Irena Mužič, Prečna ulica 8, Ločica ob Savinji, 3313 Polzela
Gregor Lajlar, Ob Savinji 38, Ločica ob Savinji, 3313 Polzela
Matjaž Hribernik, Ob Savinji 39, Ločica ob Savinji,  3313 Polzela
Nenad Trkulja, Ločiška cesta 34, Ločica ob Savinji, 3313 Polzela
Marko Gračner, Ob Savinji 52, Ločica ob Savinji, 3313 Polzela

Krajevni odbor Dobrič
Predsednik:
Peter Helbel, Dobrič 6a, 3313 Polzela, peter.helbel@gmail.com

Člani:
Uroš Zabukovnik, Dobrič 21, 3313 Polzela
Drago Gaberšek, Dobrič 27, 3313 Polzela
Dejan Glavnik, Dobrič 1, 3313 Polzela
Konrad Meklav, Dobrič 24, 3313 Polzela

Krajevni odbor Orova vas
Predsednik:
Bojan Pušnik, Orova vas 5, 3313 Polzela

Člani:
Jurij Beti, Orova vas 15, 3313 Polzela
Rado Trobina, Orova vas 10, 3313 Polzela
Anton Novak, Orova vas 13, 3313 Polzela

Krajevni odbor Podvin pri Polzeli
Predsednik:
Niko Hrašar, Podvin pri Polzeli 8a, 3313 Polzela, niko.hrasar@gmail.com

Člani:
Darko Uratnik, Podvin pri Polzeli 39, 3313 Polzela
Bogdan Cehner, Podvin pri Polzeli 21, 3313 Polzela
Janko Perger, Podvin pri Polzeli 47 c, 3313 Polzela
Brankica Žnider, Podvin pri Polzeli 16, 3313 Polzela

Krajevni odbor Založe
Predsednik:
Sergej Zabukovnik, Založe 80 c, 3313 Polzela, sergej.zabukovnik1@gmail.com

Člani:
Žgank Bogomir, Založe 38, 3313 Polzela
Franc Satler, Založe 42, 3313 Polzela
Rado Zabukovnik, Založe 14, 3313 Polzela
Martin Vasle, Založe 62, 3313 Polzela