Delovna telesa OS

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja

  • Komisija ima pet članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov in opravlja naslednje naloge:
    občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
  • občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
  • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
  • obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet,
  • izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.

Predsednik:
Felix Skutnik, Dobrič 27, 3313 Polzela

Člani:
Bojana Kralj Kos, Ločiška cesta 8, 3313 Polzela
Mag. Marjan Močnik, Savinjsko nabrežje 2, 3313 Polzela
Aleš Trbežnik, Rožna cesta 17, 3313 Polzela
Mag. Andrej Sevčnikar, Založe 75, 3313 Polzela

Odbor za negospodarstvo

Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in družbenih dejavnosti, ki so predlagani v sprejem občinskemu svetu, oblikuje o njih svoje mnenje ter občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Predsednik:
Marko Slokar, Glavni trg 42, 3313 Polzela

Člani:
Monika Blagotinšek, Dobrič 24, 3313 Polzela
Andrej Potočnik, Ob Strugi 2, 3313 Polzela
Dragica Sternad Pražnikar, Savinjska cesta 51, 3313 Polzela
Martina Lipičnik, Vrtna ulica 96, 3313 Polzela
Sonja Lokar, Ob Savinji 105, 3313 Polzela
Nikolaj Hrašar, Podvin pri Polzeli 20, 3313 Polzela

Odbor za gospodarstvo

Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, kmetijstva in turizma, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Predsednica:
Bojana Kralj Kos, Ločiška cesta 18, 3313 Polzela

Člani:
Anton Kanduti, Nova ulica 8, 3313 Polzela
Silva Meklav, Dobrič 111, 3313 Polzela
Milojka Bedek, Podvin pri Polzeli 119, 3313 Polzela
Felix Skutnik, Dobrič 27, 3313 Polzela
Blaž Turnšek, Založe 150, 3313 Polzela
Mag. Edvard Jug, Pot na Vimperk 16, 3313 Polzela

Odbor za okolje in prostor

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področjih načrtovanja in urejanja prostora ter razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, varstva okolja in narave ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Predsednik:
Mihael Frankovič, Glavni trg 64, 3313 Polzela

Člani:
Jožef Ribič, Cesta v gaj 77, 3313 Polzela
Igor Pungartnik, Malteška cesta 60, 3313 Polzela
Ljubo Žnidar, Travniška cesta 42, 3313 Polzela
Andrej Sevčnikar, Založe 75, 3313 Polzela
Aljaž Košec, Brinska cesta 4, 3313 Polzela
Darko Hlupič, Savinski log 31, 3313 Polzela

Statutarno – pravna komisija

Komisija spremlja uresničevanje poslovnika in statuta občinskega sveta, razlaga statut in poslovnik, obravnava in daje predloge za spremembe in dopolnitve statuta in poslovnika, na predlog občinskega sveta daje razlago določil statuta in poslovnika, ter obravnava statute pravnih oseb, h katerim daje soglasje občinski svet.

Predsednik:
Mag. Marjan Močnik, Savinjsko nabrežje 2, 3313 Polzela

Člani:
Sergej Ocvirk, Založe 90, 3313 Polzela
Mihael Frankovič, Glavni trg 64, 3313 Polzela
Ivan Kapitler, Ob železnici 36, 3313 Polzela
Dušan Pungartnik, Krožna pot 18, 3313 Polzela

Skip to content