Delovna telesa OS

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja

Komisija ima pet članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov in opravlja naslednje naloge:

  • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
  • občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
  • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
  • obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet,
  • izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.
Komisija:
1. Igor Pungartnik predsednik igor.pungartnik1@siol.net
2. Ivan Kapitler član kapitlerivan@gmail.com
3. Darko Hlupič član hlupicdare@gmail.com
4. Danilo Turnšek član dani.daniloturnsek@gmail.com
5. Darja Ferlež članica darja.ferlez@sodisce.si

Odbor za negospodarstvo

Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in družbenih dejavnosti, ki so predlagani v sprejem občinskemu svetu, oblikuje o njih svoje mnenje ter občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

1. Ivan Kapitler predsednik kapitlerivan@gmail.com
2. Nika Ograjenšek namestnica predsednika nika.ograjensek@gmail.com
3. Monika Blagotinšek članica monika.blagotinsek@gmail.com
4. Sonja Barl članica sonja.barl01@gmail.com
5. Gregor Grčar član cezargrcari@gmail.com
6. Dragica Sternad Pražnikar članica dsternad@hotmail.com
7. Bojan Lenart član bojanlenartgeo@gmail.com

Odbor za gospodarstvo

Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, kmetijstva in turizma, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

1. Igor Pungartnik predsednik igor.pungartnik1@siol.net
2. Luka Špoljar namestnik predsednika luka.spoljar@gmail.com
3. Aleksander Terglav član aleksander.terglav@gmail.com
4. Niko Cevzar član darja.cevzar74@gmail.com
5. Blaž Turnšek član agro.turnsek@gmail.com
6. Ida Jevšnik članica ida.jevsnik@gmail.com
7. Edvard Jug član edvard.jug@siol.net

 

 Odbor za okolje in prostor

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področjih načrtovanja in urejanja prostora ter razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, varstva okolja in narave ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

1. Darko Hlupič predsednik hlupicdare@gmail.com
2. Mihael Frankovič namestnik predsednika mfrankov@gmail.com
3. David Krk član david.krk@kp-velenje.si
4. Nika Ograjenšek članica nika.ograjensek@gmail.com
5. Gregor Grčar član cezargrcari@gmail.com
6. Izidor Jelen član izidor.jelen1@telemach.net
7. Luka Špoljar član luka.spoljar@gmail.com

Statutarno – pravna komisija

Komisija spremlja uresničevanje poslovnika in statuta občinskega sveta, razlaga statut in poslovnik, obravnava in daje predloge za spremembe in dopolnitve statuta in poslovnika, na predlog občinskega sveta daje razlago določil statuta in poslovnika, ter obravnava statute pravnih oseb, h katerim daje soglasje občinski svet.

Predsednica:
Darja Ferlež, darja.ferlez@sodisce.si
Namestnik predsednice:
Dušan Pungartnik, dusan.pungartnik@siol.net
Člani:
Nina Pižorn, nina.pizorn@gmail.com
Nina Trbovšek, nina.trbovsek@gmail.com
Niko Cevzar, darja.cevzar74@gmail.com

Skip to content