Delovna telesa OS

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja

  • Komisija ima pet članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov in opravlja naslednje naloge:
    občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
  • občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
  • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
  • obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet,
  • izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.

Predsednik:

Igor Pungartnik igor.pungartnik1@siol.net

Člani:

Ivan Kapitler kapitlerivan@gmail.com
Darko Hlupič hlupicdare@gmail.com
Danilo Turnšek dani.daniloturnsek@gmail.com
Darja Ferlež darja.ferlez@sodisce.si

Odbor za negospodarstvo

Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in družbenih dejavnosti, ki so predlagani v sprejem občinskemu svetu, oblikuje o njih svoje mnenje ter občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Predsednik:

Člani:

Odbor za gospodarstvo

Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, kmetijstva in turizma, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Predsednica:

Člani:

Odbor za okolje in prostor

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področjih načrtovanja in urejanja prostora ter razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, varstva okolja in narave ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Predsednik:

Člani:

Statutarno – pravna komisija

Komisija spremlja uresničevanje poslovnika in statuta občinskega sveta, razlaga statut in poslovnik, obravnava in daje predloge za spremembe in dopolnitve statuta in poslovnika, na predlog občinskega sveta daje razlago določil statuta in poslovnika, ter obravnava statute pravnih oseb, h katerim daje soglasje občinski svet.

Predsednik:

Člani:

Skip to content