Občinska celostna prometna strategija Občine Polzela

Drage občanke in občani. Z veseljem vas obveščamo, da je Občina Polzela uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, s katerim je pridobila sredstva za pripravo Občinske Celostne Prometne Strategije (v nadaljevanju OCPS). V naslednjih mesecih bodo potekale aktivnosti za pripravo novega strateškega dokumenta, s katerim bo občina v sodelovanju z vami in strokovno pomočjo določila vizijo razvoja na področju trajnostne mobilnosti za obdobje naslednjih 7 let.

Vabilo k sodelovanju

Ključno pri pripravi Občinske celostne prometne strategije je vključevanje javnosti. Zato vas, drage občanke in občani, vljudno vabimo k udeležbi na javno razpravo. Razprava bo potekala

v sredo, 12. junija 2024, ob 17. uri na gradu Komenda v VIT točki Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva.

Na razpravi bo javno predstavljen pomen OCPS, predlog vizije in sočasno opredeljena pomembnost ciljev OCPS. Z vašo pomočjo bomo oblikovali končno vizijo razvoja prometa v občini Polzela in določili konkretnejše, trajnostno naravnane cilje po vaših merah.

Občani ste hkrati vabljeni, da svoje predloge na temo celostnega prometnega načrtovanja v Občini Polzela  posredujete na elektronski naslov ocps-polzela@rci.si.

Hkrati vas vabimo še k izpolnitvi ankete o stanju prometa v občini Polzela.
Hvaležni bomo za vsak odgovor!

Dostop do spletne ankete: https://www.1ka.si/a/c5197cb9

Veselimo se vašega obiska in sodelovanja!

Vabilo na 1. razpravo OCPS Polzela

Predstavitev projekta OCPS Polzela

 

 

 

 

ARHIV OBJAV

Zagotovimo življenju prijazno mobilnost

Občinski svet Občine Polzela je dne 11. aprila 2017 sprejel Celostno prometno strategijo Občine Polzela, ki je izdelana skladno s smernicami trajnostne mobilnosti, ki jih je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in smernicami Evropske komisije.

Pričetek izdelave CPS je bil v mesecu aprilu 2016, ko so se izvajalci sestali z županom in mu predstavili načrt dela ter terminski plan. Strategija je bila oblikovana na podlagi obstoječega stanja, mnenj strokovne javnosti, nevladnih organizacij in širše javnosti (pobude občanov). Za potrebe izdelave je bila pregledana obstoječa prostorska in prometna dokumentacija, opravljeno je bilo več terenskih ogledov, občani pa so svoja mnenja in predloge lahko podali preko ankete, ki je bila objavljena v mestnem časopisu Polzelan in na spletni strani občine. Da bi bila strategija uspešna, mora zajeti čim širši krog uporabnikov, kar v tem primeru pomeni, da želimo z novo strategijo spodbuditi občane Polzele k nekoliko drugačnemu pogledu na prometno ureditev. Ta ne predvideva prioritetne graditve novih cest, temveč spremembo potovalnih navad ter prometnega režima na tak način, da bo lažji in dostopnejši pešcem, kolesarjem in uporabnikom javnega potniškega prometa.

Osnovni cilj in namen projekta je predlaganje strategije in ukrepov, ki vplivajo na:

  • povečanje varnosti najbolj ranljivih skupin (pešci, kolesarji),
  • zdravje prebivalcev, manjše obremenitve okolja in večjo kakovost bivanja
  • spremembo potovalnih navad,
  • zmanjšanje želje in potreb po uporabi osebnega motornega prometa

Občina Polzela bo v skladu s strategijo okrepila aktivnosti trajnostne mobilnosti kot podlage za privlačen in varen življenjski prostor. V naseljih bo tako postavljena hierarhija prometnih sredstev, ki daje prednost pešcem in kolesarjem. Kolesarski in peš promet je v Savinjski regiji možen preko celega leta, prav tako pa so razdalje med naselji razmeroma majhne. Javni potniški in železniški promet je že vzpostavljen, potrebno je le še bolj uskladiti vozne rede in tako povečati privlačnost uporabe. gibanja.

Ob zavedanju, da bo proces dolgotrajen, verjamemo v lepo in okolju prijazno prihodnost. Občina Polzela se je s sprejetjem Celostne prometne strategije Občine Polzela zavezala izvajanju ukrepov, ki bodo zagotavljali okolju in družbi prijazne rešitve, in spodbujanju občanov k trajnostni mobilnosti.

CPS POLZELA PDF

Arhiv objav

Obvestilo

Vse občane občine Polzela obveščamo, da se javna predstavitev dopolnjenih vsebin Celostne prometne strategije občine Polzela podaljšuje do 31. 1. 2017. V tem času lahko vsi zainteresirani podajo predloge oziroma pripombe po E-pošti na naslov: obcina.polzela@polzela.si ali navadni pošti na naslov: Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela, lahko pa tudi ustno na zapisnik v sprejemni pisarni Občine Polzela.

CPS POLZELA PREDLOG

Javna predstavitev predloga Celostne prometne strategije Občine Polzela.

Eventualne pripombe oz. predloge lahko posredujete pisno po E ali navadni pošti do vključno 5. 12. 2016.

ANKETA

Spoštovani občani!

Pri pripravi celostne prometne strategije Občine Polzela s ciljem »ZAGOTOVIMO ŽIVLJENJU PRIJAZNO MOBILNOST« želimo pridobiti tudi vaše mnenje.

Prosimo vas, da nam pomagate z vašim sodelovanjem in odgovori na priloženo spletno anketo:

Povezava anketa

V anketi je zaželeno, da sodelujejo vsi občani starejši od 14 let.

Upoštevati želimo tudi prevozne navade staršev in otrok, ki obiskujejo vrtec oz. šolo Polzela in Andraž, zato le-te vabimo tudi k sodelovanju v anketi:

Povezava anketa vrtec / šola

Anketa je dostopna tudi na spletni strani: www.osnovna-sola-polzela.si/

Za vaše cenjeno sodelovanje se zahvaljujemo!

PROJEKT CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE POLZELA

Skip to content