Prostorski dokumenti

Veljavni prostorsko izvedbeni akti:

Občinski prostorski načrt (OPN)

Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)

Lokacijske preveritve

 • Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1137 v naselju Breg pri Polzeli (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 3/19)

Spremembe in dopolnitve OPN Polzela

Občinski podrobni prostorski načrt z oznako EUP MO LS 11 v naselju Ločica ob Savinji z oznako območje Ločica V

Občinski podrobni prostorski načrt z oznako – Kmetija Košec

Prostorsko izvedbeni akti v pripravi:

1. Občinski podrobni prostorski načrt z oznako - Kmetija Vasle

 • POBUDA Z IZHODIŠČI ZA IZDELAVO OPPN  – KMETIJA VASLE
  • Pobuda za izdelavo OPPN Kmetija Vasle – pdf
  • Poročilo parcele 993-ZALOŽE 439 – pdf
  • Tehnološki opis z grafičnim prikazom – pdf
 • SPREJEM SKLEPA O ZAČETKU POSTOPKA Z OBJAVO
  • SKLEP o začetku postopka OPPN za obravnavo na seji sveta – pdf
  • Uradne objave 06_2019 – pdf
 • OSNUTEK OPPN  – KMETIJA VASLE
  • AP162_2019_OPPN_O_NUP_oddaja200211 – pdf
  • AP162_OPPN_O_NUP_oddaja200211_list_4_01A_ureditev_V1- pdf
  • AP162_OPPN_O_NUP_oddaja200211_list_4_01B_ureditev_V4 – pdf
  • AP162_OPPN_O_NUP_oddaja200211_list_4_02A_ureditev_V1_objekt – pdf
  • AP162_OPPN_O_NUP_oddaja200211_list_4_02B_ureditev_V4_objekt – pdf
  • AP162_OPPN_O_NUP_oddaja200211_list_4_03_PNRP – pdf
  • AP162_2019_OPPN_O_NUP_oddaja200211_list_1_01_izris iz OPN – pdf
  • AP162_OPPN_O_NUP_oddaja200211_list_2_01_izris iz GN – pdf
  • AP162_OPPN_O_NUP_oddaja200211_list_2_02_stanje – pdf

2. Občinski podrobni prostorski načrt z oznako - OPPN Ob razbremenilniku

 • Pobuda z izhodišči za pripravo OPPN Ob razbremenilniku – pdf
 • Sklep o začetku postopka priprave OPPN Ob razbremenilniku (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 7/20)
 • Dodelitev ID številke 2179 – pdf

3. Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela

 • Pobuda z izhodišči za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela – pdf
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 10/20)
 • Dodelitev ID številke 2208 – pdf
  OSNUTEK ZA PRIDOBIVANJE PRVIH MNENJ
 • Besedilo odloka – pdf
 • Tekstualni del – pdf
 • Kartografski del – pdf

DOPOLNJEN OSNUTEK ZA JAVNO RAZGRNITEV

 • Javno naznanilo – pdf
 • Tekstualni del –  pdf
 • Kartografski del – pdf
 • Besedilo odloka – pdf
 • Strokovne podlage:
  – idejna zasnova ureditve elektroenergetskih vodov in naprav – pdf
 • Smernice in mnenja:
  – mnenja CPVO – pdf
  – prva mnenja – pdf
  – smernice – pdf

4. Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poligon

 • Pobuda z izhodišči za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poligon – pdf
 • Dopolnjena izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poligon – pdf
 • Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poligon (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 2/21)
 • Dodelitev ID številke 2290 – pdf
  OSNUTEK ZA PRIDOBIVANJE PRVIH MNENJ
 • Besedilo odloka – pdf
 • Tekstualni del – pdf
 • Kartografski del – pdf
  DOPOLNJEN OSNUTEK ZA JAVNO RAZGRNITEV
 • Javno naznanilo – pdf
 • Tekstualni del –  pdf
 • Kartografski del – pdf
 • Besedilo odloka – pdf
 • Strokovne podlage:
  – geološko poročilo – pdf
  – načrt električnih inštalacij in električne opreme – pdf
 • Smernice in mnenja:
  – mnenja CPVO – pdf
  – prva mnenja – pdf
  – smernice – pdf
  OBJAVA STALIŠČ DO PRIPOMB PO JAVNI RAZGRNITVI
 • Odgovor na pripombo podano v času javne razgrnitve – pdf
  PREDLOG ZA PRIDOBITEV DRUGIH MNENJ
 • Prva mnenja – pdf
 • Odlok – pdf
 • Čistopis – pdf
 • Tekstualni del – pdf
 • Kartografski del – pdf

5. Občinski podrobni prostorski načrt z oznako – OPPN Pod cerkvijo

 • Pobuda z izhodišči za pripravo OPPN Pod cerkvijo – pdf
 • Dopolnjena izhodišča za pripravo OPPN Pod cerkvijo – pdf
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta v območjih EUP MO PO 01, MO PO 08 in MO PO 53, v naselju Polzela, z oznako OPPN Pod cerkvijo – Uradne objave št. 3/21)
 • Dodelitev ID številke 2340 – pdf

6. Občinski podrobni prostorski načrt za del območja MO BP 02 – Stanovanjsko območje Breg pri Polzeli

 • Pobuda z izhodišči za pripravo OPPN Stanovanjsko območje Breg pri Polzeli – pdf
 • Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta v območjih EUP MO BP 02 – Stanovanjsko območje Breg pri Polzeli– Uradne objave št. 3/21)
 • Dodelitev ID številke 2341 – pdf
  OSNUTEK ZA PRIDOBIVANJE PRVIH MNENJ
 • Besedilo odloka – pdf
 • Tekstualni del – pdf
 • Kartografski del – pdf

Arhiv

1. Občinski podrobni prostorski načrt z oznako - Kmetija Košec

 • Pobuda za izdelavo OPPN Kmetija Košec Ločica – pdf
 • Pobuda Kmetija Košec Ločica – grafike – pdf
 • Sklep o začetku postopka izdelave OPPN Kmetija Košec Ločica – pdf
 • OPPN_Košec_osnutek – pdf
 • IZP_NN_SN_Košec – pdf
 • NN_SN_Košec-R1 – pdf
 • NN_SN_Košec-R2 – pdf
 • NN_SN_Košec-R3 – pdf
 • GP-PMV 79-19 Kmetija Košec Ločičca – pdf
 • Sklep o javni razgrnitvi – pdf
 • Obvestilo o preklicu javne razgrnitve – pdf
 • Smernice – pdf
 • cpvo – pdf
 • Mnenja – pdf
 • Sklep o javni razgrnitvi – september 2019 – pdf
 • Dopolnjen osnutek_OPPN Košec – pdf
 • OPPN Košec_predlog – pdf

3. Občinski podrobni prostorski načrt z oznako EUP MO LS 11 v naselju Ločica ob Savinji z oznako območje Ločica V

 • Sklep o začetku postopka- OPPN Ločica V – pdf
 • PROJEKTNA NALOGA za OPPN Ločica V – pdf
 • OPPN LOČICA V – OSNUTEK
  • Tekstualni del
   • 01_OPPN_Polzela Locica V_OSNUTEK ZA SMERNICE_mapa – pdf
  • Grafični del
   • 01_OPPN Ločica V_OSNUTEK_var1-01_izsek iz OPN – pdf
   • 01_OPPN Ločica V_OSNUTEK_var1-02_obstoječe – pdf
   • 01_OPPN Ločica V_OSNUTEK_var1-03_vplivi in povezave – pdf
   • 01_OPPN Ločica V_OSNUTEK_var1-04_ureditvena – pdf
   • 01_OPPN Ločica V_OSNUTEK_var2-04_ureditvena – pdf
   • 01_OPPN Ločica V_OSNUTEK_var3-04_ureditvena – pdf
  • Priloge
   • SKLEP uradne_objave_08_2019 – pdf
   • dodelitev_id-pa_1390_P – pdf
  • Geološko poročilo
   • G1 – pdf
   • G2 – pdf
   • GM 94- 2020 – OPPN Ločica – pdf
 • OSNUTEK ZA PRIDOBIVANJE PRVIH MNENJ
  • Tekstualni del
   • _OPPN_Polzela Ločica V_OSNUTEK ZA MNENJA_odlok – pdf
  • Grafični del
   • 04_OPPN Locica V_OSNUTEK ZA MNENJA-07_prometna – pdf
   • 04_OPPN Locica V_OSNUTEK ZA MNENJA-08_karak precni cest – pdf
   • 04_OPPN Locica V_OSNUTEK ZA MNENJA-09_podolzni_ceste – pdf
   • 04_OPPN Locica V_OSNUTEK ZA MNENJA_profili-08_karak precni cest – pdf
   • 04_OPPN Locica V_OSNUTEK ZA MNENJA_profili-09_podolzni_ceste – pdf
   • 04_OPPN Locica V_OSNUTEK ZA MNENJA-01_izsek iz OPN – pdf
   • 04_OPPN Locica V_OSNUTEK ZA MNENJA-02_obstojece – pdf
   • 04_OPPN Locica V_OSNUTEK ZA MNENJA-03_vplivi in povezave – pdf
   • 04_OPPN Locica V_OSNUTEK ZA MNENJA-04_ureditvena – pdf
   • 04_OPPN Locica V_OSNUTEK ZA MNENJA-05_kotirana – pdf
   • 04_OPPN Locica V_OSNUTEK ZA MNENJA-06_komunalna – pdf
  • Priloge
   • PRILOGA 3 – Strokovne podlage
    • _prejeto ELEKTRIFIKACIJA – pdf
    • _prejeto GEOLOSKO – pdf
   • PRILOGA 4 – Smernice in mnanja
    • 01-prejeto KONKRETNE SMERNICE – pdf
    • 02-prejeto MNENJA K OSNUTKU – pdf
    • dodelitev_id-pa_1390_P – pdf
   • PRILOGA 5 – Obrazložitev
    • _OPPN_Polzela Locica V_OSNUTEK ZA MNENJA_mapa – pdf
 • DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN Polzela Ločica V ZA JAVNO RAZGRNITEV (objava: 17. 8. 2020)
  • Sklep o javni razgrnitvi – dokument
  • 05_OPPN Locica V_DOPOLNJEN OSNUTEK ZA JR-03_vplivi in povezave – pdf
  • 05_OPPN Locica V_DOPOLNJEN OSNUTEK ZA JR-04_ureditvena – pdf
  • 05_OPPN Locica V_DOPOLNJEN OSNUTEK ZA JR-05_kotirana – pdf
  • 05_OPPN Locica V_DOPOLNJEN OSNUTEK ZA JR-06_komunalna – pdf
  • 05_OPPN Locica V_DOPOLNJEN OSNUTEK ZA JR-07_prometna – pdf
  • 05_OPPN Locica V_DOPOLNJEN OSNUTEK ZA JR-10_varstvo okolja – pdf
  • 06_OPPN_Polzela Locica V_DOPOLNJEN OSNUTEK ZA JR_odlok – pdf
  • 05_OPPN Locica V_DOPOLNJEN OSNUTEK ZA JR_profili-08_karak precni cest – pdf
  • 05_OPPN Locica V_DOPOLNJEN OSNUTEK ZA JR_profili-09_podolzni_ceste – pdf
  • 05_OPPN Locica V_DOPOLNJEN OSNUTEK ZA JR-01_izsek iz OPN – pdf
  • 05_OPPN Locica V_DOPOLNJEN OSNUTEK ZA JR-02_obstojece – pdf

2. Spremembe in dopolnitve OPN Polzela

 • Stališča OPN – pdf
 • PVO PC Garant – pdf
 • Dodatek k PVO za varovana območja narave – pdf
 • Priloga 1 – pdf
 • Priloga 2 – pdf

 

Skip to content