Prostorski dokumenti

Veljavni prostorsko izvedbeni akti:

Občinski podrobni načrt Polzela

Občinski podrobni prostorski načrti

Lokacijske preveritve:

  • Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1137 v naselju Breg pri Polzeli (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 3/19)

Prostorsko izvedbeni akti v pripravi:

1. Občinski podrobni prostorski načrt z oznako – Kmetija Košec

2. Spremembe in dopolnitve OPN Polzela

3. Občinski podrobni prostorski načrt z oznako EUP MO LS 11 v naselju Ločica ob Savinji z oznako območje Ločica V