Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 1. SKLOP

»Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija«
www.eu-skladi.si

Občine Spodnje Savinjske doline želijo s projektom zagotoviti dolgoročno primernost vodnih virov po količini in kakovosti, prav tako pa njihovo gospodarno in varno rabo. Glavna cilja projekta sta zagotavljanje boljše oskrbe z vodo dodatnemu številu prebivalcev in povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode. Specifični cilji so še zamenjava zdravstveno neustreznih salonitnih cevi s cevmi iz nodularne litine, zmanjševanje vodnih izgub, sanacija in aktivna zaščita vodnih virov, vzpostavitev ustreznega sistema za spremljanje kakovosti pitne vode, varstvo vodnih virov, izboljšanje življenjskih pogojev, zdravstvenega stanja prebivalcev in kakovosti življenja na vključenem področju, zmanjšanje pritiskov na naravno okolje, kar bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih dejavnosti (razvoj podjetništva, obrtništva, kmetijstva in turizma) in izboljšanje pogojev za učinkovito ohranitev biotske raznovrstnosti v Savinjski regiji. Zmanjševanje vodnih izgub in zagotavljanje rezervnih vodnih virov za javne vodovode sta končna cilja

Kar 14.807 prebivalcem od skupaj 42.984 prebivalcev Spodnje Savinjske doline (podatek na dan 1.1.2020, vir: SURS), torej približno tretjini prebivalcev doline, bodo s projektom omogočili varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode, 136 prebivalcev doline pa bo imelo boljšo oskrbo s pitno vodo.

Projekt je vključen v Dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije, ki sta ga sklenila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Razvojni svet Savinjske razvojne regije. Občine Spodnje Savinjske doline vstopajo v projekt kot partnerice in upravičenke do sofinanciranja s sredstvi Evropskega kohezijskega sklada, nosilna upravičenka in vodilna partnerica pa je v skladu z medobčinskim sporazumom Občina Žalec.

Splošne informacije o projektu
Zemljevid področij projekta (PDF, 33MB)

2. 9. 2021 sporočilo za javnost
17. 1. 2022 sporočilo za javnost      video novica
15. 7. 2022 sporočilo za javnost      video novica
16. 2. 2023 sporočilo za javnost     video novica
14. 9. 2023 sporočilo za javnost      video novica

utrinki s podpisa pogodb (foto: Tone Tavčar)

Skip to content