Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja – GOŠO

Informacija: Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja – GOŠO

Objava: 27. 5. 2013

Projekt gradnja odprtega širokopasovnega omrežja (GOŠO) elektronskih komunikacij, ki ga za enajst občin vodi Občina Mozirje, je v zaključni fazi.

Izredno dolga zima, z obilico snega, je delo na terenu praktično onemogočila, tako da je projekt v zaostanku s terminskim planom. S pospešeno gradnjo in aktiviranjem večjega števila gradbenih in montažnih ekip pričakujemo, da bo do roka zgrajenih 14 postaj hrbteničnega dela odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO), da bo montirana komunikacijska oprema na postajah in v vstopnih točkah ter da bo omrežje tehnično pripravljeno za delovanje.

Iskra Sistemi, d.d., ki so bili na javnem razpisu izbrani kot izvajalec in upravljavec omrežja OŠO, bodo tudi po tem datumu nadaljevali z izgradnjo postaj OŠO, za katere še tečejo postopki pridobivanja gradbenih dovoljenj in soglasij in sicer s ciljem doseganja še boljšega pokrivanja gospodinjstev z internetnim in televizijskim signalom.

Ker so objekti postaj OŠO klasificirani kot zahtevni objekti, bo potrebno izvesti tehnične preglede in pridobiti uporabna dovoljenja, v skladu z Zakonom o graditvi objektov. V teku je sklepanje pogodb za priključitev postaj OŠO na električno distribucijsko omrežje in za dobavo električne energije, v teku so tudi pogajanja z operaterji, ki so zainteresirani za izvajanje storitev na OŠO.

Vzorci pogodb za priključitev na OŠO, za fizične in pravne osebe, cenik za postavitev omrežne priključne točke (anten in komunikacijske opreme) pri končnem uporabniku in plačilni pogoji bodo v kratkem objavljeni na spletni strani Iskre Sistemi (http://www.iskrasistemi.si/podrocja_dela/telekomunikacije/).

Za vse aktivnosti v zvezi s pridobivanjem naročnikov, sklepanjem naročniških pogodb in izvajanje storitev, bodo zadolženi komercialni operaterji s katerimi bodo Iskra Sistemi, podpisali pogodbe za dostop do OŠO in za izvajanje storitev.

Iskra Sistemi bodo zadolženi za postavitev omrežnih priključnih točk pri končnem uporabniku, ki so še del OŠO.

Glede na zgoraj navedeno, bo izvajalec pričel s testiranjem omrežja v sredini junija, priključevanje končnih uporabnikov pa se bo realno gledano pričelo v avgustu oz. septembru, ko bodo operaterji zbrali dovolj naročnikov, da bo nudenje storitev tudi komercialno zanimivo.

Poizvedba o interesu za priključitev na odprto širokopasovno omrežje (OŠO) elektronskih komunikacij

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO) elektronskih komunikacij v občinah Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Apače je v zaključni fazi, oz. bo zaključena do 1. junija 2013.

Omrežje bo zagotavljalo storitev dostopa do interneta (za fizične osebe tipično 2 Mbit/s, za pravne osebe lahko tudi več, v skladu s pogodbo), storitev fiksne telefonije in storitev digitalne televizije (v občini Apače zaradi nerazpoložljivosti frekvenc za storitev digitalne televizije samo prvi dve storitvi).

Do priključitve na omrežje so upravičena vsa gospodinjstva, ki še nimajo širokopasovnega dostopa do interneta. Prioritetno se bodo priključevala gospodinjstva, ki so deklarirana kot bele lise in so na spisku, ki ga je potrdilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Spiski so na razpolago na posameznih občinah.

Izbrani izvajalec gradnje omrežja je Iskra Sistemi, d. d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, ki po končani gradnji ostane operater omrežja in skrbi za vzdrževanje omrežja v naslednjih 20 letih.

Operaterji storitev bodo komercialni operaterji, ki bodo izkazali interes za izvajanje storitev na OŠO in bodo izbrani na javnem razpisu. Posamezno gospodinjstvo se bo lahko samo odločilo za enega od izbranih operaterjev, glede na njegovo ponudbo in ceno storitev. Cene storitev bodo konkurenčne cenam v drugih omrežjih.

Gospodinjstvo, ki se odloči za priključek, plača enkratni strošek priključitve na OŠO, v višini do 200 evrov, ki zajema dobavo in postavitev naročniške opreme. Izbranemu operaterju storitev plačuje mesečno naročnino, katere višina je odvisna od izbranega paketa storitev.

Več o samem omrežju in trenutnem stanju lahko preberete neposredno preko naslova http://www.iskrasistemi.si/podrocja_dela/telekomunikacije/.

Obrazec za poizvedbo o interesu priključitve na OŠO je v priponki. Obrazec ima dvojni namen, in sicer: izvajalec z njim dokazuje financerju, Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, izpolnitev svojih pogodbenih obveznosti, obenem pa bo služil tudi kot dragocena informacija v fazi  izgradnje omrežja.

Prosimo, da obrazec izpolnite, podpišete  in nam ga pošljete v kuverti na naslov Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela. Tako nam sporočite, ali SE oz. ali SE NE želite priključiti na omrežje OŠO. Vaša informacija oz. odločitev je v tem trenutku popolnoma NEOBVEZUJOČA. Ko bomo pričeli s priključevanjem uporabnikov, vas bomo podrobno seznanili s postopki priključitve in sklenitve naročniškega razmerja.

GOSO – Poizvedba obrazec

 

 

Informacija o projektu izgradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (GOŠO)

Osnovni podatki o projektu GOŠO

Občina Mozirje, Občina Gornji Grad, Občina Rečica ob Savinji, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Solčava, Občina Vransko, Občina Tabor, Občina Prebold, Občina Polzela in Občina Apače so podpisale dogovor o sodelovanju in o skupnem nastopu na 2. javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, za projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih (v nadaljevanju: javnega razpisa GOŠO). Občina Mozirje je, kot izbrana vodilna občina, oddala skupno prijavo na javni razpis GOŠO, ki ga je razpisalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v oktobru 2010.

Predmet javnega razpisa GOŠO je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer širokopasovna omrežja še niso zgrajena in kjer ni bil izkazan komercialni interes za gradnjo takih omrežij.

Bele lise so za potrebe tega javnega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis širokopasovni priključki niso bili omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni priključki, oziroma kot območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa v obdobju naslednji 24 mesecev.

Seznam belih lis je na osnovi podatkov lokalnih skupnosti  objavilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Na podlagi objavljenega seznama belih lis, je bil pripravljen celoten projekt za izgradnjo širokopasovnih omrežnih povezav v omenjenih občinah, v katerega je vključenih 2363 gospodinjstev.

Dne 9.2.2011 je Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, objavilo spisek pozitivno rešenih vlog. Občini Mozirje so bila odobrena javna, nepovratna sredstva v višini  6.029.920,00 EUR. Dne 1.6.2011 je bila podpisana Pogodba o sofinanciranju gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Rok za izvedbo celotnega projekta je 1.6.2013.

Na javni razpis GOŠO se je občina Mozirje prijavila z izbranim izvajalcem Iskra Sistemi, d,d, Ljubljana, ki bo v projektu zagotovil dodatna zasebna sredstva v višini 2.584.251,43 EUR. Skupna vrednost projekta je torej 8.614.171,43

Po končani gradnji (1.6.2012) preide del omrežja, ki je bil zgrajen z javnimi sredstvi v last občin in sicer sorazmerno z vloženimi sredstvi, del omrežja, ki je bil zgrajen z zasebnimi sredstvi pa ostane v lasti Iskra Sistemov za dobo 20 let, nato pa tudi preide v last občin.

Po izgradnji omrežja imajo Iskra Sistemi pogodbeno obvezo 20 letnega vzdrževanja in upravljanja sistema.  V tem obdobju bodo Iskra Sistemi ponudili vsem poponudnikom storitev-operaterjem dostop do končnih uporabnikov pod enakimi pogoji (odprto širokopasovno omrežje – OŠO).

Tehnični opis projekta:

Zaradi specifične konfiguracije terena in zaradi redko poseljenih naselij na hribovitih področjih, je bila kot tehnična rešitev izbrana rešitev z brezžičnim, radijskim pokrivanjem gospodinjstev. Postaje širokopasovnega omrežja, ki bodo med seboj povezane v omrežje z usmerjenimi radijskimi povezavami, bodo omogočale distribucijo internetnega in digitalnega televizijskega signala ter izvajanje storitev fiksne telefonije, do razdalje 15km od posamezne postaje. Postavljene bodo na izpostavljenih lokacijah, s katerih bo možno pokrivanje čim večjega števila gospodinjstev. Na strani naročnika bo nameščena oprema (antene, komunikacijska oprema), ki bo omogočala sprejem brezžičnih signalov. Pogodbena obveza Iskre Sistemi je, da zagotovijo pokrivanje gospodinjstev v belih lisah z internetnim signalom s prenosno hitrostjo vsaj 2 Mbit/s. Sistem omogoča tudi večje prenosne hitrosti, ki pa bodo praviloma na razpolago večjim uporabnikom, na podlagi posebnih pogodb.

Tipična postaja OŠO (POL01_Gora Oljka)

Trenutno stanje na projektu:

Gradbena dela na petih postajah so končana (v Občini Mozirje (1), v Občini Gornji grad (2), v Občini Polzela (1) in v Občini Vransko (1)), pridobljena so gradbena dovoljenja za nadaljnje tri postaje (V občini Apače (2), v Občini Ljubno (1)), v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja so še tri vloge (v Občini Luče (2) in v Občini Apače (1)). Nekaj postaj bo postavljenih na obstoječih objektih Telekoma, RTV Slovenije ali Simobila, nadaljuje pa se izdelava projektne dokumentacije za že izbrane postaje in iskanje lokacij za nove postaje.

V testnem laboratoriju Iskre Sistemi je postavljen sistem namenskih klimatiziranih omar za zunanjo uporabo z vgrajenimi komunikacijskimi sistemi. Izvaja se konfiguriranje in funkcionalno testiranje komunikacijskih sistemov in sistemov za daljinski nadzor in upravljanje omrežja. Vgradnja na lokacije se bo pričela čim bodo to dopuščale vremenske razmere (spomladi 2013).

Odgovori na pogosta vprašanja

Kdo se lahko priključi na odprto širokopasovno omrežje (OŠO):

  • Prednostno se lahko priključijo gospodinjstva, ki ustrezajo definiciji bele lise. Zadnji spisek gospodinjstev, ki je bil odobren s strani ministrstva, je bil izdelan v septembru 2012 in je na razpolago v Občini Mozirje.
  • Ob pripravi tega spiska se je izkazalo, da je gospodinjstev, ki ustrezajo definiciji bele lise, več kot 2363 (demografska gibanja, …). V soglasju z ministrstvom, se lahko tudi ta gospodinjstva priključijo v omrežje. Podatki o teh gospodinjstvih so tudi navedeni v zadnjem spisku.
  • V omrežje se lahko priključijo tudi gospodinjstva, za katere je bil ob prijavi na javni razpis izkazan komercialni interes, vendar komercialni operater v naslednjih 24 mesecih ni zgradil priključka.
  • V omrežje se lahko priključijo tudi gospodinjstva, ki že imajo internetni priključek, pa niso zadovoljna s kvaliteto storitve (premajhna prenosna hitrost, slaba kvaliteta povezave, …). Pred priključitvijo v OŠO mora tako gospodinjstvo najprej zaprositi svojega operaterja za boljši priključek. Če operater ne more ugoditi zahtevi, mora to potrditi pismeno in šele na podlagi te pismene izjave, lahko gospodinjstvo zaprosi za priključitev v OŠO.

Kdo bo operater storitev:

Iskra Sistemi po pogodbi ne morejo biti operater storitev. Zato bo omrežje oddano v najem večim komercialnim operaterjem , ki bodo zagotavljali predvidene storitve na omrežju. Operaterjeva odgovornost je tudi nudenje pomoči v primeru težav pri zagotavljanju kvalitete storitev ali okvar. Pogajanja z operaterji so v teku.

Kdaj se lahko priključim v omrežje OŠO:

Iskra Sistemi bodo postaje OŠO vključevali postopoma, najprej za potrebe poskusnega obratovanja, nato pa bo možno, po pridobitvi uporabnega dovoljenja, priključevati tudi naročnike. Predvidoma bo to v drugem kvartalu 2013.

Kakšni bodo paketi storitev:

Operaterji bodu nudili  dostop do interneta, sprejem digitalnega TV signala in priključitev fiksnega IP telefona. Pakete storitev bo določil operater storitev. Ponujeni paketi naj se ne bi bistveno razlikovali od paketov, ki jih operaterji ponujajo v drugih omrežjih. Zaradi tehničnih lastnosti radijskega prenosa podatkov, bo hitrosti povezave v internet omejena na 2 Mbit/s na gospodinjstvo.

Kakšen je postopek priključitve na omrežje in kakšne so cene:

Potencialni naročnik:

  • izbere enega od javno objavljenih paketov storitev, ki jih ponujajo izbrani operaterji,
  • podpiše pogodbo z Iskro Sistemi, na podlagi katere se, v največ 30 dneh, opravi ogled objekta in preveri kvaliteta signala, dobavi in montira naročniška oprema (CPE), ki omogoča fizični dostop do omrežja: parabolična antena premera 60 cm (podobna kot satelitska antena), antena za sprejem internetnega signala (20 x 20 cm), modem za internet ter povezovalni kabli med antenami in modemom.
  • sklene naročniško razmerje, z izbranim operaterjem. Operater dobavi in montira dodatno komunikacijsko opremo, ki omogoča priključitev računalnikov, TV sprejemnika in telefona,
  • Iskra Sistemi omogočijo izvajanje storitev za naročnika, operater pa zagotovi izvajanje storitev.

Stroški:

  • Enkratni strošek dobave in montaže CPE opreme, kot je specificirana v zgornjem odstavku ter omogočanja izvajanja storitev bo enak za vse naročnike in bo znašal do 200 EUR. V ceno ni vključena izvedba internega kabelskega razvoda.
  • Naročnino za plačilo storitev bo določil operater storitev glede na izbrani paket storitev in naj se ne bi bistveno razlikovala od naročnin, ki jih operaterji zaračunavajo v drugih omrežjih.

Kakšna je tipična izvedba montaže pri naročniku in potrebni pogoji za sprejem signala:

Za zagotavljanje kvalitetnih signalov (predvsem TV signala), morata biti anteni nameščeni na objektu tako, da obstaja neposredna, optična vidljivost do oddajnih anten na postaji OŠO, iz katere naročnik dobiva signale. To pomeni, da na poti ne sme biti nobenih ovir, kot so: drugi objekti, drevesa, itd.

Sprejem internetnega signala ni nujno pogojen z optično vidljivostjo, vendar je potrebno v primeru, ko ni optične vidljivosti, opraviti meritve kvalitete signala.

Slika prikazuje primer tipične namestitve opreme v/na stanovanjskem objektu. Montaža internih kabelskih povezav (na sliki so označene z modro barvo), je stvar dogovora. Lahko jih izvede pooblaščeni izvajalec in storitev zaračuna po ceniku ali pa izvedbo zagotovi lastnik objekta.

Tipičen primer namestitve opreme v/na objektu

Informacija o projektu GOSO 6 12 2012

Skip to content