Oddaja neprofitnih stanovanj

Občina Polzela ima v lasti 42 stanovanj, katera so oddana v najem.

Oddaja stanovanj v najem se izvaja na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF) z javnim razpisom za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Zadnji razpis je bil leta 2014, na podlagi katerega je bila izdelana prioritetna lista za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in je še v veljavi.

Višine najemnin so oblikovane skladno z 4.členom Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03,142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15).

Najemniki stanovanj so na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF) upravičeni do subvencioniranja najemnin v odvisnosti od premoženjskega stanja najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi. Dohodek in premoženjsko stanje se ugotavlja na način, kot velja za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12). Subvencija se lahko določi največ v višini 80% neprofitne najemnine.

Skip to content