Aktualni razpisi in objave

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Polzela v letu 2020
Datum objave: 2. 6. 2020 7:00
Rok: 20. 8. 2020 23:59
Številka: 012-7/2019-5

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, Uradne objave, št. 2/18) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja
 
JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE POLZELA V LETU 2020
 
I.
 
Za leto 2020 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, razpisuje naslednja priznanja:

  • Naziv častni občan
  • Grb Občine Polzela
  • Plaketa Občine Polzela

Razpis v prilogi:Javni razpisi
JAVNA DRAŽBA - Prodaja nepremičnine v lasti Občine Polzela
Datum objave: 29. 5. 2020 7:00
Rok: 23. 6. 2020 23:59
Številka: 4780-1/2020-2

Občina Polzela, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS-1), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18; v nadaljnjem besedilu Uredba) ter Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2020 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave št. 1/20) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela za leto 2020, objavlja
 

JAVNO DRAŽBO
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Polzela
Objava dražbe v prilogi:Javni razpisi
JAVNO ZBIRANJE PONUDB - Oddaja gostinskega lokala na gradu Komenda v najem
Datum objave: 28. 5. 2020 7:00
Rok: 20. 6. 2020 10:00
Številka: 3521-0005/2020-1

Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavlja
 
javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala na gradu Komenda v najem
 
Objava v prilogi:Javni razpisi
JAVNO NAROČILO - Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela
Datum objave: 5. 5. 2020 8:00
Rok: 10. 6. 2020 23:59
Številka: 4300-0001/2020

Polzela,   5. 5. 2020
 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA  ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA GRADENJ PO ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO : 
' Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela'
Oznaka javnega naročila: PC GARANT
Številka zadeve: 4300-0001/2020
Naročnik: OBČINA POLZELA
Naziv: Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela
Vrsta postopka: Odprti postopek
Predmet naročila: Gradnje
Področje naročila: Splošno
Datum objave na e-JN:  5. 5. 2020
Naslov za dostop ponudnikov v e-JN:  https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17904
Datum objave na PJN in Uradnem listu EU:
Številka na PJN: JN002774/2020-B01
Povezava do objave na PJN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=353030
Pripravljavec JN: Magda Cilenšek
Rok za oddajo ponudb: 10. 6. 2020 10:00
Datum in ura odpiranja ponudb: 10. 6. 2020 17:01
 
 
Dokumentacija v prilogi:Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Polzela za leto 2020
Datum objave: 29. 1. 2020 0:00
Rok: 30. 11. 2020 23:59
Številka: 610-2/2020-1

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 2/19) in na podlagi Odloka o Proračunu Občine Polzela za leto 2020 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 1/2020) župan Občine Polzela objavlja:

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POKROVITELJSTVA

V OBČINI POLZELA ZA LETO 2020

 
Razpisna dokumentacija v prilogi:Javni razpisi
JAVNI POZIV - Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2020
Datum objave: 29. 1. 2020 0:00
Rok: 31. 12. 2020 0:00
Številka: 344-1/2020-3

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Polzela za leto 2020 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 1/2020) župan Občine Polzela objavlja:
JAVNI POZIV
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije
 lastniških mačk v letu 2020
Razpisna dokumentacija v prilogi:Javni pozivi
JAVNI POZIV - Sofinanciranje objektov kulturne dediščine na območju Občine Polzela v letu 2020
Datum objave: 21. 1. 2020 0:01
Rok: 31. 12. 2020 23:59
Številka: 622-1/2020-1

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg) in Pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 5/17) Občina Polzela objavlja 
JAVNI POZIV 
za sofinanciranje objektov kulturne dediščine 
na območju Občine Polzela v letu 2020
 
Razpisna dokumentacija v prilogi:Javni pozivi
JAVNI POZIV - Sofinanciranje MKČN na območju Občine Polzela v letu 2020
Datum objave: 21. 1. 2020 0:01
Rok: 31. 12. 2020 23:59
Številka: 3541-2/2020-1

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/15), župan Občine Polzela objavlja
 
JAVNI POZIV
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
na območju Občine Polzela v letu 2020
Razpisna dokumentacija v prilogi:
  

Potekli razpisi in objave