Aktualni razpisi in objave

Javne objave in razpisi
JAVNA OBJAVA - Podelitev koncesije za izvdbo projekta Novogradnja energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela
Datum objave: 8. 1. 2021 0:00
Rok: 31. 1. 2021 23:59
Številka: 3512-6/2018-83


Občinska uprava Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 46., 57. in 58. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), prvega odstavka 37. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40), 12. člena Odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave št. 6/2018, z dne 29.6.2018 in št. 7/2018, z dne 17.8.2018), v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta 'Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela', objavljenega dne 13.7.2018, 24.1.2019 in 10.9.2020 na spletnih straneh Občine Polzela ter v Uradnem listu RS, št. 48/2018, z dne 13.7.2018 in spremembo št. 57/2018, z dne 24.8.2018, izdaja naslednjo
O D L O Č B O
o p o d e l i t v i k o n c e s i j e
Javni razpis za podelitev koncesije na povezavi:
https://www.mojaobcina.si/polzela/razpisi/razpisi/javni-razpisi/javni-razpis----podelitev-koncesije-za-izvedbo-projekta-novogradnja-energetska-obnova-in-upravljanje-javne-razsvetljave-v-obcini-polzela.htmlhttps://www.mojaobcina.si/polzela/razpisi/razpisi/javni-razpisi/javni-razpis----podelitev-koncesije-za-izvedbo-projekta-novogradnja-energetska-obnova-in-upravljanje-javne-razsvetljave-v-obcini-polzela.html
Odločba o podelitvi koncesije v prilogi: 

Potekli razpisi in objave

Skip to content