Razpisi

Javni razpisi
JAVNI POZIV za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Polzela v letu 2019
Datum objave: 25. 4. 2019 0:00
Rok: 31. 12. 2019 0:00
Šifra: 3541-8/2019-1

I. Predmet razpisa
 
Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) - individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v Občini Polzela.
 
II. Upravičenci do sredstev
 
(1) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja so upravičeni investitorji:
-          fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Polzela in
-          pravne osebe s sedežem podjetja v Občini Polzela
za obstoječe stanovanjske objekte in druge objekte, ki odvajajo odpadne fekalne vode (v nadaljevanju: enote) na delu območja Občine Polzela, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Polzela ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
 
(2) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja so upravičeni tudi investitorji iz prvega odstavka tega člena na območju aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Polzela, kadar so stroški izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja na takšnem območju nesorazmerno visoki.


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v občini Polzela za leto 2019
Datum objave: 29. 3. 2019 0:00
Rok: 23. 12. 2019 16:00
Šifra:

Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Polzela za leto 2019V letu 2019, bo Občina Polzela namenila 3.000 EUR za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških mačk v Občini Polzela.Razpisne obrazce najdete v priponki:

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva v občini Polzela za leto 2019
Datum objave: 29. 3. 2019 0:00
Rok: 23. 12. 2019 16:00
Šifra:

Za sofinanciranje pokroviteljstvav Občini Polzela za leto 2019Občina Polzela je lahko pokrovitelj manjših in večjih prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti, ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih ravneh. Sredstva po tem razpisu Občina Polzela namenja za sofinanciranje prireditev in dejavnosti.Razpisne obrazce najdete v priponki:

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje objektov kulturne dediščine v občini Polzela za leto 2019
Datum objave: 29. 3. 2019 0:00
Rok: 31. 12. 2019 0:00
Šifra: 622-1/2019

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in Pravilnika  o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela ( Polzelan, poročevalec občine Polzela, uradne objave št. 5/2017), občina Polzela objavlja
 
 
Javni razpis za sofinanciranje objektov kulturne dediščine  v občini Polzela za leto 2019
 
1. Naziv in sedež podeljevalca sredstev:
 
Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, telefon: 03- 70 33 200, e-naslov: obcina.polzela@polzela.si.
 
2.  Namen javnega razpisa:
 
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito objektov kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturni spomenik ali drugo dediščino, restavratorske in sanacijsko-konservatorski posegi na objektih kulturne dediščine in redno vzdrževanje objektov kulturne dediščine in njihove okolice.
 
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
 -          da je  enota razglašena za kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena na območju občine Polzela oz. je ovrednotena kot kulturna dediščina (enota je vpisana v Register kulturne dediščine)
-          da ima predlagatelj zagotovljeno finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljenega projekta,
-          da ima  predlagatelj za poseg  pridobljeno ustrezno dovoljenje, v skladu z zakonom o graditvi objektov, če je to potrebno,
-          da ima za poseg pridobljeno kulturno varstveno soglasje pristojnega ZVKDS; OE Celje
 
4. Upravičenci do razpisanih sredstev:
 
Upravičenci do sredstev so pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
a) da imajo sedež v Občini Polzela
b) da izpolnjujejo kriterije Pravilnika o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Polzela,
c) da imajo do Občine Polzela poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklega leta,
d) da imajo v lasti ali v upravljanju kulturni spomenik oz. enoto, ki je razglašena za kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena na območju občine Polzela oz. je ovrednotena kot kulturna dediščina (enota je vpisana v Register kulturne dediščine)
 
 
 
 
 
 
 
5. Višina razpoložljivih sredstev
 
Višina razpisanih sredstev  je 6.000,00 EUR.
 
Znesek sofinanciranja znaša največ do 50% investicije ( šteje se lastni vložek), pri čemer podrobnejša merila določi komisija pred pričetkom ocenjevanja vlog. DDV ni upravičen strošek.
 
6.  Določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
 
Investicija mora biti zaključena v letu 2019, zahtevek za izplačilo mora biti posredovan najkasneje do 30. 11. 2019 .
 
7.  Rok za prijavo in način za oddajo vlog
 
Razpis se prične 2. 4. 2019 in je odprt do porabe sredstev. 
Prijave na razpis se pošljejo v zaprti kuverti na naslov Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela z oznako ' NE ODPIRAJ - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV v letu 2019'. Na hrbtni strani se obvezno navede ime in naslov vlagatelja. Vloga mora biti izpolnjena na priloženem obrazcu z vsemi prilogami. 
 
8.  Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
 
Vloge se odpirajo mesečno do porabe sredstev, oddajo se do 20. v mesecu, javno odpiranje je vsak zadnji petek v mesecu ob 8. uri. Prvo javno odpiranje bo 25.  4.  2019 ob 8. uri v sejni sobi občine Polzela.
 
9. Obravnavo vlog in rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega        razpisa
 
Za obravnavo, ocenjevanje in vrednotenje vlog ter izbor se poleg razpisne dokumentacije uporabljajo določbe veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov, zlasti na področju izvrševanja proračuna, splošnega upravnega postopka in kulture. Za obravnavo vlog bo Župan imenoval posebno komisijo.
 
10. Osnutek pogodbe
 
Osnutek pogodbe je sestavni del te razpisne dokumentacije
 
11. kraj in čas kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo
 
Razpisna dokumentacija z vsem prilogami je na voljo v sprejemni pisarni Občine Polzela in na spletni strani občine Polzela.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  Navedba dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi
 
-        Vloga za sofinanciranje na priloženem obrazcu z opisom nameravanega posega,
-         soglasje ZVKD - enota Celje za predviden poseg
-          dovoljenje za poseg v prostor,
-          podpisana izvaja
-          parafiran vzorec pogodbe
 
13.  Razpisna dokumentacija obsega:
-          Besedilo razpisa,
-          vloga za sofinanciranje - obr.1
-          merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev- obr.2
-          vzorec pogodbe o sofinanciranju - obr.3
-           zahtevek za izplačilo - obr.4
-          poročilo o izvedenih projektih- obr.5
 
Pooblaščena oseba za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji je Magda Cilenšek E-naslov:magda.cilensek@polzela.si, tel. Št. 041-666-647.
 
 
 
 
 
 
Polzela dne 15. 3.  2019                                                                    Jože KUŽNIK
                                                                                                                Župan

 

Potekli razpisi