Aktualni razpisi in objave

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Polzela v letu 2021
Datum objave: 31. 5. 2022 11:38
Rok: 22. 8. 2022 23:59
Številka: 0110-4/2022-1

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, Uradne objave, št. 2/18) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV

ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE POLZELA V LETU 2021

I.
Za leto 2021 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, razpisuje naslednja priznanja:
1. NAZIV ČASTNI OBČAN
Naziv Častni občan Občine Polzela se podeli posamezniku za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Polzela v Republiki Sloveniji ali na mednarodnem področju.
V koledarskem letu se podeli največ en naziv častni občan.

2. GRB OBČINE POLZELA
Grb Občine Polzela se podeli posamezniku, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izjemno življenjsko delo ali vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za ugled in razvoj občine.
V koledarskem letu se podelita največ dva grba.

3. PLAKETA OBČINE POLZELA
Plaketa Občine Polzela se podeli posamezniku, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za pomembne dosežke v krajšem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje delo.
V koledarskem letu se podelijo največ tri plakete.

Predloge za podelitev priznanj Občine Polzela 2021 (na obrazcu) pošljitena naslov Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali po e-pošti na naslov: obcina.polzela@polzela.si, s pripisom 'za KMVVI - PRIZNANJA 2021' do 22. avgusta 2022.
Celotna objava razpisa ter obrazec za podajo predlogov v prilogi:Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Polzela v letu 2022
Datum objave: 31. 3. 2022 11:51
Rok: 30. 11. 2022 23:59
Številka: 3541-4/2022-1

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/15), župan Občine Polzela objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

na območju Občine Polzela v letu 2022


Dodatne informacije lahko zainteresirani vlagatelji pridobijo po elektronski pošti: petra.siter@polzela.si ali po telefonu: 03/70 33 226, kontaktna oseba: Petra Siter.


Za tehnična vprašanja glede obratovanja in vgradnje MKČN oziroma pridobitve pozitivne ocene obratovanja pa se obrnejo na JKP Žalec, d. o. o., Tino Kostanjšek, tel: 03/71 36 794 ali Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Natašo Uranjek, tel: 03/898 94 16, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija v prilogi:
Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje objektov kulturne dediščine na območju Občine Polzela v letu 2022
Datum objave: 31. 3. 2022 11:36
Rok: 30. 11. 2022 23:59
Številka: 622-1/2022-1

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg in 3/22 - ZDeb) in Pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 5/17 in 2/21) Občina Polzela objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje objektov kulturne dediščine

na območju Občine Polzela v letu 2022

Dodatne informacije lahko zainteresirani vlagatelji pridobijo po elektronski pošti: petra.siter@polzela.si ali po telefonu: 03/70 33 226 v času uradnih ur, kontaktna oseba: Petra Siter.
Razpisni obrazci v prilogi:Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Polzela za leto 2022
Datum objave: 31. 3. 2022 10:59
Rok: 30. 11. 2022 23:59
Številka: 610-2/2022-1

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 2/18) župan Občine Polzela objavlja:

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje pokroviteljstva

v Občini Polzela za leto 2022


Za dodatne informacije se lahko obrnete na Mijo Čulk, višjo svetovalko za negospodarstvo in kmetijstvo, telefonska številka 03/703 32 22, v času uradnih ur občinske uprave.
Razpisna dokumentacija v prilogi:
Javni razpisi
JAVNI POZIV - Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Polzela za leto 2022
Datum objave: 31. 3. 2022 10:05
Rok: 30. 11. 2022 23:59
Številka: 344-2/2022-1

Na podlagi Sklepa o začasnem financiranju Občine Polzela v obdobju januar-marec 2022 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 02/22) župan Občine Polzela objavlja:
JAVNI POZIV
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk

v Občini Polzela za leto 2022

Sterilizacija in kastracija mačk je bistvenega pomena za omejevanje nenadzorovanega razmnoževanja in skotitve novih mladičev. Tako se preprečujejo izbruhi različnih bolezni, ki so lahko škodljive tako živalim kot tudi človeku. Sterilizacija in kastracija dolgoročno izboljšata zdravje in kakovost življenja živali.
Razpisna dokumentacija v prilogi: 

Potekli razpisi in objave

Skip to content