Aktualni razpisi in objave

Javne objave in razpisi
JAVNA OBJAVA - Prosto strokovno tehnično delovno mesto ČISTILKA I
Datum objave: 19. 4. 2021 0:01
Rok: 23. 4. 2021 23:59
Številka: 110-4/2021-1Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 40/12 - ZUJF, 158/20 - ZIntPK-C in 203/20 - ZIUPOPDVE) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19 in 203/20 - ZIUPOPDVE), Občina Polzela javno objavlja

prosto strokovno tehnično delovno mesto
ČISTILKA I


Delovno mesto 'Čistilka I' je strokovno tehnično delovno mesto v Režijskem obratu Občine Polzela.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 8 mesecev s polnim delovnim časom.

Informacije o izvedbi javne objave daje direktorica občinske uprave, Alenka Kočevar, 03 703 32 00.
Objava v prilogi:


Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje objektov kulturne dediščine na območju Občine Polzela v letu 2021
Datum objave: 25. 2. 2021 0:01
Rok: 30. 11. 2021 0:00
Številka: 622-1/2021-1

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg) in Pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 5/17 in 2/21) Občina Polzela objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje objektov kulturne dediščine
na območju Občine Polzela v letu 2021
Predmet sofinanciranja so akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito objektov kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturni spomenik ali drugo dediščino, restavratorske in sanacijsko-konservatorski posegi na objektih kulturne dediščine in redno vzdrževanje objektov kulturne dediščine in njihove okolice.
Višina razpisanih sredstev za leto 2021 je 6000 evrov.
Investicija mora biti končana v letu 2021, zahtevek za izplačilo mora biti posredovan najpozneje do 30. 11. 2021.Kontakt:
Petra Siter
Višji svetovalec za okolje in prostor
Tel: +386 3 703 32 26
E-mail: petra.siter@polzela.si
Dokumentacija v prilogi:
Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Polzela za leto 2021
Datum objave: 25. 2. 2021 0:01
Rok: 30. 11. 2021 23:59
Številka: 610-1/2021-1Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 2/18) župan Občine Polzela objavlja:

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje pokroviteljstva

v Občini Polzela za leto 2021

Prijave posredujte na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali na enaslov: obcina.polzela@polzela.si.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Jasno Gregorc, sodelavko v glavni pisarni, telefonska številka 03/703 32 07, v času uradnih ur občinske uprave.

Objava in obrazci v prilogi:
Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Polzela v letu 2021
Datum objave: 28. 1. 2021 0:01
Rok: 30. 11. 2021 23:59
Številka: 3541-3/2021-1

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/15), župan Občine Polzela objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
na območju Občine Polzela v letu 2021
Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje individualnih ali skupinskih malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v Občini Polzela.
Višina razpisanih sredstev je 5000 evrov.
Razpis je odprt do porabe sredstev za posamezno leto oziroma najpozneje do 30. 11. 2021.
Kontakt:
Petra Siter
Višji svetovalec za okolje in prostor
Tel: +386 3 703 32 26
E-mail: petra.siter@polzela.si
Dokumentacija v prilogi:

Javni pozivi
JAVNI POZIV - Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Polzela za leto 2021
Datum objave: 28. 1. 2021 0:01
Rok: 31. 12. 2021 23:59
Številka: 344-1/2021-3

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Polzela za leto 2021 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 1/2020) župan Občine Polzela objavlja:


JAVNI POZIV
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk
v Občini Polzela za leto 2021


Na podlagi izpolnjenega prijavnega obrazca je poseg sterilizacije ali kastracije mačk po tem pozivu sofinanciran v višini 50 % za žival. Dodatno pa je redne cene znižal tudi izvajalec. Lastnik živali bo tako plačal za sterilizacijo mačke 29,28 evra, za kastracijo mačka pa 18,91 evra.


Vlogo natisnite in izpolnite, pokličite na veterino (številka na vlogi) ter se dogovorite za termin.


Kontakt:
Jasna Gregorc
Sodelavec v glavni pisarni
Tel: +386 3 703 32 07
E-mail: jasna.gregorc@polzela.si
Dokumentacija v prilogi: 

Potekli razpisi in objave

Skip to content