Aktualni razpisi in objave

Javni razpisi
RAZPIS za delovno mesto HIŠNIK IV
Datum objave: 20. 9. 2023 10:12
Rok: 28. 9. 2023 23:59
Številka: 110-7/2023-1

Na podlagi tretjega odstavka 56. 57. in 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - UPB, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 40/12 - ZUJF, 158/20 - ZIntPK-C in 203/20 - ZIUPOPDVE) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19 in 203/20 - ZIUPOPDVE, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 15/22 in 54/22 - ZUPŠ-1) Občina Polzela javno objavlja


eno prosto strokovno tehnično delovno mesto, zaposlitev za določen čas:


HIŠNIK IV

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Pogoji za opravljanje dela:
- srednja poklicna izobrazba,
- 4 mesecev delovnih izkušenj.

Delovno področje:
- redni nadzor in spremljanje stanja objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev,
- obveščanje o stanju objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev,
- opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah in poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih,
- upravljanje z orodjem in delovnimi stroji,
- vzdrževanje orodja in delovnih strojev,
- pomoč pri izvedbi prireditev,
- vodenje potrebnih evidenc.
- izvajanje nalog v skladu s pravilnikom o varnosti pri delu
- druga dela po navodilu nadrejenega.

Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. dokazilo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, kjer je razviden datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis ter druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.


Delovno mesto 'Hišnik IV' (šifra del. mesta J034020) je strokovno tehnično delovno mesto v Režijskem obratu Občine Polzela. Izbrani kandidat bo delo opravljal na terenu na območju Občine Polzela.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 3 mesecev s polnim delovnim časom.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: 'Občina Polzela - Hišnik IV' na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali na elektronski naslov: obcina.polzela@polzela.si, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Polzela in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Neizbrani kandidati bodo o ne izbiri pisno obveščeni.


Informacije v zvezi z objavo prostega delovnega mesta daje strokovna sodelavka za splošno kadrovske zadeve, Mateja Obreza, 03 703 32 13.


Jože Kužnik
Župan


Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje objektov kulturne dediščine na območju Občine Polzela v letu 2023
Datum objave: 3. 1. 2023 9:23
Rok: 30. 11. 2023 23:59
Številka: 622-4/2022-1

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg, 3/22 - Zdeb in 105/22 - ZZNŠPP) in Pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 5/17 in 2/21) Občina Polzela objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje objektov kulturne dediščine

na območju Občine Polzela v letu 2023


Dodatne informacije lahko zainteresirani vlagatelji pridobijo po elektronski pošti: petra.siter@polzela.si ali po telefonu: 03/70 33 226 v času uradnih ur, kontaktna oseba: Petra Siter.
Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Polzela v letu 2023
Datum objave: 3. 1. 2023 8:54
Rok: 30. 11. 2023 23:59
Številka: 3541-27/2022-1

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/15), župan Občine Polzela objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

na območju Občine Polzela v letu 2023


Višina razpisanih sredstev za leto 2023 je 10.000 evrov in so zagotovljena v proračunu Občine Polzela za leto 2023.

Dodatne informacije lahko zainteresirani vlagatelji pridobijo po elektronski pošti: petra.siter@polzela.si ali po telefonu: 03/70 33 226, kontaktna oseba: Petra Siter.

Javni pozivi
JAVNI POZIV - Sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk v letu 2023
Datum objave: 29. 12. 2022 6:00
Rok: 30. 11. 2023 23:59
Številka: 344-3/2022

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Polzela za leto 2023 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 02/22) župan Občine Polzela objavlja:
JAVNI POZIV
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk

v Občini Polzela za leto 2023


Za dodatne informacije se lahko obrnete na Mijo Čulk, višjo svetovalko za negospodarstvo in kmetijstvo, telefonska številka 03/703 32 22, v času uradnih ur občinske uprave.

 

Potekli razpisi in objave

Skip to content