Aktualni razpisi in objave

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Izbor izvajalca za izvedba povezovalne ceste v občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge Celje-Velenje
Datum objave: 30. 7. 2021 11:04
Rok: 1. 9. 2021 10:00
Številka: 4300-001/2021-2

Oznaka javnega naročila

izvedba povezovalne ceste v občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge Celje-Velenje

Številka zadeve

4300-001/2021

Naročnik
Sofinancer


OBČINA POLZELA, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
RS, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO,
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO,
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Naziv

izvedba povezovalne ceste v občini polzela in ukinitev nivojskega prehoda polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge Celje-Velenje

Vrsta postopka

Odprti postopek

Predmet naročila

Gradnja

Področje naročila

Splošno

Datum objave na e-JN
Naslov za dostop ponudnikov v e-JN


https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId= 5059

Datum objave na PJN in Uradnem listu EU

29. 7. 2021

Številka na PJN

JN005204/2021-B01

Povezava do objave na PJN


https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=408190

Pripravljavec JN

Magda Cilenšek

Rok za oddajo ponudb

1. 9. 2021 do 10:00

Datum in ura odpiranja ponudb

1. 9. 2021 ob 10:05Javna naročila
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Prevozi šolskih otrok na območju Občine Polzela za šolsko leto 2021/2022
Datum objave: 27. 7. 2021 9:58
Rok: 10. 8. 2021 10:00
Številka: 4300-3/2021-3

V skladu določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela,
vabi zainteresirane ponudnike, da podajo ponudbo v skladu z dokumenti za oddajo javnega naročila male vrednosti '.

Osnovni podatki o naročilu:

Javno naročilo:

Prevozi šolskih otrok na območju Občine Polzela za šolsko leto 2021/2022

Naročnik:

Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela

Rok za oddajo ponudb:

10. 8. 2021 do 10. 00

Datum in ura odpiranja ponudb:

10. 8. 2021 ob 10.05

Naslov za dostop ponudnikov v e-JN:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5129

Čas izvajanja storitve:

začetek 1. 9. 2021 zaključek 30. 6. 2022

Oznaka naročila na PJN:
Povezava do objave na PJN:JN-5129
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=408138

Jože Kužnik l.r.
ŽupanJavni razpisi
JAVNI RAZPIS - Zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Polzela v letu 2021
Datum objave: 24. 6. 2021 8:00
Rok: 20. 8. 2021 23:59
Številka: 0110-13/2021-1

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, Uradne objave, št. 2/18) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV

ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE POLZELA V LETU 2021

Za leto 2021 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, razpisuje naslednja priznanja:

1. NAZIV ČASTNI OBČAN
Naziv Častni občan Občine Polzela se podeli posamezniku za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Polzela v Republiki Sloveniji ali na mednarodnem področju.

V koledarskem letu se podeli največ en naziv častni občan.

2. GRB OBČINE POLZELA
Grb Občine Polzela se podeli posamezniku, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izjemno življenjsko delo ali vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za ugled in razvoj občine.

V koledarskem letu se podeli največ dva grba.

3. PLAKETA OBČINE POLZELA
Plaketa Občine Polzela se podeli posamezniku, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za pomembne dosežke v krajšem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje delo.

V koledarskem letu se podeli največ tri plakete.
Predloge za podelitev priznanj Občine Polzela 2021 (na obrazcu) pošljitena naslov Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali po e-pošti na naslov: obcina.polzela@polzela.si, s pripisom 'za KMVVI - PRIZNANJA 2021' do 20. avgusta 2021.

Objava razpisa ter obrazec za predloge se nahajata v prilogi:Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje objektov kulturne dediščine na območju Občine Polzela v letu 2021
Datum objave: 25. 2. 2021 0:01
Rok: 30. 11. 2021 0:00
Številka: 622-1/2021-1

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg) in Pravilnika o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 5/17 in 2/21) Občina Polzela objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje objektov kulturne dediščine
na območju Občine Polzela v letu 2021
Predmet sofinanciranja so akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito objektov kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturni spomenik ali drugo dediščino, restavratorske in sanacijsko-konservatorski posegi na objektih kulturne dediščine in redno vzdrževanje objektov kulturne dediščine in njihove okolice.
Višina razpisanih sredstev za leto 2021 je 6000 evrov.
Investicija mora biti končana v letu 2021, zahtevek za izplačilo mora biti posredovan najpozneje do 30. 11. 2021.Kontakt:
Petra Siter
Višji svetovalec za okolje in prostor
Tel: +386 3 703 32 26
E-mail: petra.siter@polzela.si
Dokumentacija v prilogi:
Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Polzela za leto 2021
Datum objave: 25. 2. 2021 0:01
Rok: 30. 11. 2021 23:59
Številka: 610-1/2021-1Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 2/18) župan Občine Polzela objavlja:

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje pokroviteljstva

v Občini Polzela za leto 2021

Prijave posredujte na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali na enaslov: obcina.polzela@polzela.si.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Jasno Gregorc, sodelavko v glavni pisarni, telefonska številka 03/703 32 07, v času uradnih ur občinske uprave.

Objava in obrazci v prilogi:
Javni razpisi
JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Polzela v letu 2021
Datum objave: 28. 1. 2021 0:01
Rok: 30. 11. 2021 23:59
Številka: 3541-3/2021-1

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/15), župan Občine Polzela objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
na območju Občine Polzela v letu 2021
Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje individualnih ali skupinskih malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v Občini Polzela.
Višina razpisanih sredstev je 5000 evrov.
Razpis je odprt do porabe sredstev za posamezno leto oziroma najpozneje do 30. 11. 2021.
Kontakt:
Petra Siter
Višji svetovalec za okolje in prostor
Tel: +386 3 703 32 26
E-mail: petra.siter@polzela.si
Dokumentacija v prilogi:


Javni pozivi
JAVNI POZIV - Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Polzela za leto 2021
Datum objave: 28. 1. 2021 0:01
Rok: 31. 12. 2021 23:59
Številka: 344-1/2021-3

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Polzela za leto 2021 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 1/2020) župan Občine Polzela objavlja:
JAVNI POZIV
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk
v Občini Polzela za leto 2021
Na podlagi izpolnjenega prijavnega obrazca je poseg sterilizacije ali kastracije mačk po tem pozivu sofinanciran v višini 50 % za žival. Dodatno pa je redne cene znižal tudi izvajalec. Lastnik živali bo tako plačal za sterilizacijo mačke 29,28 evra, za kastracijo mačka pa 18,91 evra.
Vlogo natisnite in izpolnite, pokličite na veterino (številka na vlogi) ter se dogovorite za termin.
Kontakt:
Jasna Gregorc
Sodelavec v glavni pisarni
Tel: +386 3 703 32 07
E-mail: jasna.gregorc@polzela.si
Dokumentacija in sklep o povišanju sredstev (1. 3. 2021) v prilogi: 

Potekli razpisi in objave

Skip to content