Vloge in obrazci

Na tem mestu so zbrani upravni postopki z navodili, vlogami in obrazci, ki jih potrebujete za uspešno izvedbo upravnih postopkov po posameznih področjih dela v občinski upravi.
Izpolnjene vloge vložite po pošti ali osebno v času poslovnega časa v glavni pisarni Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela. Vlogo lahko pošljete tudi po e-pošti na naslov obcina.polzela@polzela.si.

Upravno in občinsko takso lahko poravnate z gotovino na blagajni Občine Polzela.
Plačilo pa stranke lahko izvedete tudi prek spodaj navedenega računa:

Prejemnik: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Namen plačila: Plačilo upravne takse za: navedite namen takse
– Upravna taksa za stranke: SI56 0137 3573 0309 186, sklic: SI11 76724-7111002-2023

Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO)

Za elektronsko oddajo vloge, ki jo je potrebno elektronsko podpisati,  potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo in naslov elektronske pošte.
Več informacij za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila najdete na spletni strani e-UPRAVE RS (https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-potrdilo-za-elektronsko-poslovanje).
Ob oddaji vloge se samodejno odpre začasen varen elektronski predal, vse potrebne informacije za dostop do predala pa prejmete po običajni elektronski pošti.

Za tehnično pomoč pri oddaji e-vloge pokličite na podporo podjetja EIUS d.o.o. na telefonsko številko: 01 426 53 76 ali 08 385 98 40

Vloge in obrazci po področjih


DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vloge Pdf vloge Upr. taksa E-vloge Upr. taksa
Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca pdf vloga / e-vloga /
Vloga za enkratno denarno in socialno pomoč pdf vloga / e-vloga /
Vloga za izdajo soglasja za izvedbo zidarskih, kamnoseških in drugih del pdf vloga 4,50 EUR e-vloga /
Vloga za  prijava taksne obveznosti pdf vloga Obč. taksa e-vloga Obč. taksa
Vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) v Občini Polzela pdf vloga / e-vloga /
Vloga za izdajo obvestila lokalne skupnosti o prireditvi – shodu pdf vloga / e-vloga /
Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom pdf vlgoa 22,60 EUR e-vloga 18,10 EUR
Vloga za prekop oz. prenos posmrtnih ostankov oz. žare pdf vloga / e-vloga /
Vloga za prvo ureditev groba pdf vloga / / /

OKOLJE IN PROSTOR
Vloge: Pdf vloge Upr. taksa E-vloge Upr. taksa
Vloga za izdajo lokacijske informacije pdf vloga 35,00 EUR e-vloga 35,00 EUR
Vloga za izdajo izjave o predkupni pravici pdf vloga / e-vloga /
Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka pdf vloga 22,60 EUR e-vloga 18,10 EUR
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pdf vloga 22,60 EUR e-vloga 18,10 EUR
Sprememba lastnika oz. zavezanca za odmero NUSZ pdf vloga /  / /
Vloga za izdajo soglasja v poseg v prostor pdf vloga / e-vloga /
Vloga za začetek postopka za spremembo namenske rabe zemljišča pdf vloga Takse v vlogi e-vloga Takse v vlogi
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve pdf vloga / e-vloga /
Vloga za naročilo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov pdf vloga / e-vloga /
Vloga za subvencioniranje komunalnega prispevka pdf vloga 22,60 € / /

IZDAJA PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV
Vloge: Pdf vloge Upr. taksa E-vloge Upr. taksa
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (priloga 8) pdf vloga / /
Podatki o udeležencih gradnji in dokumentaciji (priloga 1A) pdf vloga / e-vloga /
Splošni podatki o gradnji (priloga_4) pdf vloga  / /

IZDAJA MNENJA (DGD)
Vloge: Pdf vloge Upr. taksa E-vloge Upr. taksa
Zahteva za izdajo mnenja – DGD (priloga 9) pdf vloga / e-vloga /
Podatki o udeležencih gradnji in dokumentaciji (priloga 1A) pdf vloga / e-vloga /
Izjava projektanta in vodje projekta v DGD (priloga 2A) pdf vloga / /
Splošni podatki o gradnji (priloga 4) pdf vloga / /

IZDAJA MNENJA ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI (DSN)
Vloge: Pdf vloge Upr. taksa E-vloge Upr. taksa
Zahteva za izdajo mnenja – DSN (priloga 9) pdf vloga / e-vloga /
Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namemb… pdf vloga / /

NOVI OBRAZCI - Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23)

1. Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev – Priloga 8A 
     Priloga:

 • projektna dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP):
 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO) – Priloga 6
 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN) – Priloga 7

2. Zahteva za izdajo mnenja – Priloga 9A

     Priloga:

 • projektna dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja – DGD (če gre za zahteven ali manj zahteven objekt):
  • Priloga 1A: Naslovna stran projektne dokumentacije
  • Priloga 1B: Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju
  • Priloga 2A: Izjava projektanta in vodje projektiranja v DGD
  • Priloga 4A: Splošni podatki o gradnji
  • Priloga 4B: Podatki o stavbah, gradbeno inženirskih objektih in zunanji ureditvi
  • Priloga 4C: Podatki o zemljiščih
 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt (DNZO) – Priloga 6
 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN) – Priloga 7
 • dokumentacija za legalizacijo (DL):
  • Priloga 1A: Naslovna stran projektne dokumentacije
  • Priloga 19B: Izjava projektanta in pooblaščenega strokovnjaka
  • Priloga 19C: Splošni podatki o objektu legalizacije

3. Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s predpisi s področja mnenjedajalca – Priloga 9B  


4. Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta – Priloga 13C (upravna taksa: 22,60 EUR)


5. Zahteva za soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom Priloga 20C  (upravna taksa: 22,60 EUR)

       Priloga:

 • Priloga 20A: Mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva pri manjši rekonstrukciji
 • Priloga 20B: Mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva in pooblaščenega arhitekta pri manjši rekonstrukciji

6. Obrazec za dopolnitev vloge: Priloga 16A


PROMET IN CESTE
Vloge: Pdf vloge Upr. taksa E-vloge Upr. taksa
Vloga za izdajo dovoljenja za prekop, preboj in druga dela na območju prometne površine in njenega varovalnega pasu pdf vloga  40,80 EUR e-vloga 36,30 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo prometne površine zaradi prireditve na njej pdf vloga 44,50 EUR e-vloga 40,00 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo prometne površine zaradi izvajanja del na njej pdf vloga 29,50 EUR e-vloga 25,00 EUR
Vloga za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije (TIOS) pdf vloga 22,60 EUR e-vloga 18,10 EUR
Vloga za zahtevnico za nasipni material pdf vloga / e-vloga /


Poslujem z občino – e-vloge za poslovne subjekte na portalu SPOT

Skip to content