Vloge in obrazci

Na tem mestu so zbrani upravni postopki z navodili, vlogami in obrazci, ki jih potrebujete za uspešno izvedbo upravnih postopkov po posameznih področjih dela v občinski upravi.
Izpolnjene vloge vložite po pošti ali osebno v času poslovnega časa v sprejemni pisarni Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela. Vlogo lahko pošljete tudi po e-pošti na naslov obcina.polzela@polzela.si.

Upravno takso lahko poravnate z gotovino na blagajni Občine Polzela.
Plačilo pa stranke lahko izvedejo tudi prek spodaj navedenega računa:

Prejemnik: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Namen plačila: Plačilo upravne takse
Št. računa: SI56 0137 3573 0309 186
Sklic: SI11 76724-7111002-2020

Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš)

Za elektronsko oddajo vloge, ki jo je potrebno elektronsko podpisati,  potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo in naslov elektronske pošte.
Več informacij za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila najdete na spletni strani e-UPRAVE RS (https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-potrdilo-za-elektronsko-poslovanje).
Ob oddaji vloge se samodejno odpre začasen varen elektronski predal, vse potrebne informacije za dostop do predala pa prejmete po običajni elektronski pošti.

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca PDF VLOGA E-VLOGA
Vloga za enkratno denarno in socialno pomoč PDF VLOGA E-VLOGA
Vloga za izdajo soglasja za izvedbo zidarskih, kamnoseških in drugih del PDF VLOGA E-VLOGA (Upravna taksa: 4,50 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za plakatiranje in oglaševanje javnih prireditev – Prijava taksne obveznosti PDF VLOGA E-VLOGA
Vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) v Občini Polzela PDF VLOGA E-VLOGA
Vloga za izdajo obvestila lokalne skupnosti o prireditvi – shodu PDF VLOGA E-VLOGA
Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom PDF VLOGA E-VLOGA (Upravna taksa: 22,60 EUR)
Vloga za prekop oz. prenos posmrtnih ostankov oz. žare PDF VLOGA E-VLOGA

OKOLJE IN PROSTOR

Vloga za izdajo lokacijske informacije PDF VLOGA E-VLOGA (Upravna taksa: 22,70 EUR)
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča PDF VLOGA E-VLOGA (Upravna taksa: 22,70 EUR)
Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici PDF VLOGA  E-VLOGA (Upravna taksa: 3,00 EUR)
Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka PDF VLOGA E-VLOGA (Upravna taksa:22,60 EUR)
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča PDF VLOGA E-VLOGA (Upravna taksa:22,60 EUR)
Vloga za izdajo soglasja v poseg v prostor PDF VLOGA E-VLOGA
Vloga za začetek postopka za spremembo namenske rabe zemljišča PDF VLOGA E-VLOGA (Takse v vlogi)
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve PDF VLOGA E-VLOGA
Vloga za naročilo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov PDF VLOGA E-VLOGA
IZDAJA PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV:
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (priloga 8) PDF VLOGA E-VLOGA
Podatki o udeležencih gradnji in dokumentaciji (priloga 1A) PDF VLOGA E-VLOGA
Splošni podatki o gradnji (priloga_4) PDF VLOGA  E-VLOGA
IZDAJA MNENJA (DGD):
Zahteva za izdajo mnenja – DGD (priloga 9) PDF VLOGA E-VLOGA
Podatki o udeležencih gradnji in dokumentaciji (priloga 1A) PDF VLOGA E-VLOGA
Izjava projektanta in vodje projekta v DGD (priloga 2A) PDF VLOGA  E-VLOGA
Splošni podatki o gradnji (priloga 4) PDF VLOGA E-VLOGA
IZDAJA NMENJA ZA NEZAHTEVNE OBJEKTE (DNZO):
Zahteva za izdajo mnenja – DNZO (priloga 9) PDF VLOGA E-VLOGA
Dokumentacija za_pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objek… PDF VLOGA E-VLOGA
IZDAJA MNENJA ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI (DSN):
Zahteva za izdajo mnenja – DSN (priloga 9) PDF VLOGA E-VLOGA
Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namemb… PDF VLOGA E-VLOGA

PROMET IN CESTE – VLOGE

Vloga za izdajo dovoljenja za prekop, preboj in druga dela na območju prometne površine in njenega varovalnega pasu PDF VLOGA E-VLOGA
Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo prometne površine zaradi prireditve na njej PDF VLOGA E-VLOGA
Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo prometne površine zaradi izvajanja del na njej PDF VLOGA E-VLOGA
Vloga za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije (TIOS) PDF VLOGA E-VLOGA
Vloga za zahtevnico za nasipni material PDF VLOGA E-VLOGA

Skip to content