Vloge in obrazci

Na tem mestu so zbrani upravni postopki z navodili, vlogami in obrazci, ki jih potrebujete za uspešno izvedbo upravnih postopkov po posameznih področjih dela v občinski upravi.
Izpolnjene vloge vložite po pošti ali osebno v času poslovnega časa v sprejemni pisarni Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela. Vlogo lahko pošljete tudi po e-pošti na naslov obcina.polzela@polzela.si.

Upravno takso lahko poravnate z gotovino na blagajni Občine Polzela.
Plačilo pa stranke lahko izvedejo tudi prek spodaj navedenega računa:

Prejemnik: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Namen plačila: Plačilo upravne takse
Št. računa: SI56 0137 3573 0309 186
Sklic: SI11 76724-7111002-2021

Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš)

Za elektronsko oddajo vloge, ki jo je potrebno elektronsko podpisati,  potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo in naslov elektronske pošte.
Več informacij za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila najdete na spletni strani e-UPRAVE RS (https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-potrdilo-za-elektronsko-poslovanje).
Ob oddaji vloge se samodejno odpre začasen varen elektronski predal, vse potrebne informacije za dostop do predala pa prejmete po običajni elektronski pošti.

Za tehnično pomoč pri oddaji e-vloge pokličite na podporo podjetja EIUS d.o.o. na telefonsko številko: 01 426 53 76 ali 08 385 98 40

DRUŽBENE DEJAVNOSTI Upravna taksa Upravna taksa
Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca PDF VLOGA / E-VLOGA /
Vloga za enkratno denarno in socialno pomoč PDF VLOGA / E-VLOGA /
Vloga za izdajo soglasja za izvedbo zidarskih, kamnoseških in drugih del PDF VLOGA 4,50 EUR E-VLOGA /
Vloga za izdajo soglasja za plakatiranje in oglaševanje javnih prireditev – Prijava taksne obveznosti PDF VLOGA / E-VLOGA /
Vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) v Občini Polzela PDF VLOGA / E-VLOGA /
Vloga za izdajo obvestila lokalne skupnosti o prireditvi – shodu PDF VLOGA / E-VLOGA /
Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom PDF VLOGA 22,60 EUR E-VLOGA 18,10 EUR
Vloga za prekop oz. prenos posmrtnih ostankov oz. žare PDF VLOGA / E-VLOGA /
Vloga za prvo ureditev groba PDF VLOGA / / /
OKOLJE IN PROSTOR Upravna taksa Upravna taksa
Vloga za izdajo lokacijske informacije PDF VLOGA 35,00 EUR E-VLOGA 35,00 EUR
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča PDF VLOGA 22,70 EUR E-VLOGA 22,70 EUR
Vloga za izdajo izjave o predkupni pravici PDF VLOGA / E-VLOGA /
Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka PDF VLOGA 22,60 EUR E-VLOGA 18,10 EUR
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča PDF VLOGA 22,60 EUR E-VLOGA 18,10 EUR
Sprememba lastnika oz zavezanca za odmero NUSZ PDF VLOGA /  / /
Vloga za izdajo soglasja v poseg v prostor PDF VLOGA / E-VLOGA /
Vloga za začetek postopka za spremembo namenske rabe zemljišča PDF VLOGA Takse v vlogi E-VLOGA Takse v vlogi
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve PDF VLOGA / E-VLOGA /
Vloga za naročilo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov PDF VLOGA / E-VLOGA /
IZDAJA PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV:
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (priloga 8) PDF VLOGA / E-VLOGA /
Podatki o udeležencih gradnji in dokumentaciji (priloga 1A) PDF VLOGA / E-VLOGA /
Splošni podatki o gradnji (priloga_4) PDF VLOGA  / E-VLOGA /
IZDAJA MNENJA (DGD):
Zahteva za izdajo mnenja – DGD (priloga 9) PDF VLOGA / E-VLOGA /
Podatki o udeležencih gradnji in dokumentaciji (priloga 1A) PDF VLOGA / E-VLOGA /
Izjava projektanta in vodje projekta v DGD (priloga 2A) PDF VLOGA  / E-VLOGA /
Splošni podatki o gradnji (priloga 4) PDF VLOGA / E-VLOGA /
IZDAJA NMENJA ZA NEZAHTEVNE OBJEKTE (DNZO):
Zahteva za izdajo mnenja – DNZO (priloga 9) PDF VLOGA / E-VLOGA /
Dokumentacija za_pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objek… PDF VLOGA / E-VLOGA /
IZDAJA MNENJA ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI (DSN):
Zahteva za izdajo mnenja – DSN (priloga 9) PDF VLOGA / E-VLOGA /
Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namemb… PDF VLOGA / E-VLOGA /
PROMET IN CESTE – VLOGE Upravna taksa Upravna taksa
Vloga za izdajo dovoljenja za prekop, preboj in druga dela na območju prometne površine in njenega varovalnega pasu PDF VLOGA  40,80 EUR E-VLOGA 36,30 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo prometne površine zaradi prireditve na njej PDF VLOGA 44,50 EUR E-VLOGA 40,00 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo prometne površine zaradi izvajanja del na njej PDF VLOGA 29,50 EUR E-VLOGA 25,00 EUR
Vloga za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije (TIOS) PDF VLOGA 18,10 EUR E-VLOGA 22,60 EUR
Vloga za zahtevnico za nasipni material PDF VLOGA / E-VLOGA /

 

Skip to content