Zbiranje odpadkov

Podjetje Simbio d. o. o., zagotavlja celovito ravnanje z odpadki – javno službo zbiranja in odvoza odpadkov. Zbira vse vrste komunalnih odpadkov:

 • steklo
 • papir
 • kovinsko in plastično embalažo
 • biorazgradljive odpadke
 • nevarne
 • kosovne
 • elektronsko in električno opremo
 • mešane komunalne odpadke

Vsi odpadki, ki jih zbere Simbio, se na RCERO obdelajo in predelajo do te mere, da ne škodujejo okolju.

Odpadna kovinska in plastična embalaža se presortira po posameznih vrstah materialov in nato preda pooblaščenim družbam za prevzem embalaže, ki to embalažo predajo v reciklažo.

V reciklažo se predata tudi papir in steklo. Biološki odpadki se kompostirajo v kompostarni RCERO. Iz njih nastane kompost. Uporaba v kmetijstvu ni možna, občani pa ga s predhodno najavo brezplačno prejmejo in uporabijo kot gnojilo okrasnih rastlin v stanovanjskih ali poslovnih stavbah, na vrtovih, v vrtnarijah in drevesnicah ter na zemljiščih parkov, zelenic ali površin, namenjenih športu in rekreaciji.

Nevarne odpadke se začasno skladišči in preda pooblaščenim prevzemnikom za uničenje, kosovni se razstavijo v objektu za demontažo odpadkov, mešani komunalni odpadki pa se mehansko in biološko obdelajo v objektu MBO.

Po obdelavi se ločijo na lahko in težko frakcijo. Lahka frakcija se nato termično obdela v Toplarni Celje, s čimer se zmanjša njen volumen, energija, ki se ob tem sprosti, pa se uporabi za soproizvodnjo toplote in električne energije. Težka frakcija se odloži na odlagališče preostanka odpadkov.

Ekološki otok
Ekološki otok ali zbiralnica za ločeno zbiranje odpadkov je prostor v naselju, kjer se ločeno zbirajo tisti odpadki iz gospodinjstev, ki so primerni za obdelavo in ponovno uporabo.

Na ekološkem otoku stojijo trije zabojniki: eden za steklo, drugi za papir in tretji za embalažo (pločevinke, plastenke, tetrapak …). Zabojniki so različnih velikosti, in sicer 1100- in 1800-litrski. Za lažje ločevanje so zabojniki različnih barv oziroma imajo različne barve pokrovov: bela barva je za steklo, rdeča za papir ter modra za embalažo.

V vseh občinah, v katerih Simbio skrbi za odvoz odpadkov, je ekoloških otokov več kot 650, od tega 30 samo v Občini Polzela. Če želite poiskati ekološki otok najbliže vašemu domu, lahko v aplikacijo na spletni strani www.simbio.si odtipkate svoj naslov in izpisali se bodo najbližji ekootoki.

V primeru, da je kateri izmed zabojnikov na ekološkem otoku poln, ga lahko spraznijo še pred rednim odvozom. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 16 16.

Zbiranje odpadne embalaže po sistemu »od vrat do vrat«

Zaradi dobrih rezultatov zbiranja odpadne embalaže na poskusnih območjih so vsem gospodinjstvom v celotni regiji, kjer opravljajo javno službo zbiranja in odvoza odpadkov, dostavili zabojnike z rumenim pokrovom za zbiranje odpadne embalaže. Tako povzročiteljem odpadkov ni potrebno nositi ločeno zbrano embalažo do ekootokov, ampak jo lahko preprosto odvržete v zabojnik pred hišo oz. blokom. Storitev ravnanja z odpadki se zaradi te novosti ni spremenila, odvoz odpadne embalaže pa poteka izmenično z zabojnikom za mešane komunalne odpadke (enkrat tedensko ‘rumeni’, drugič ‘zeleni’ zabojnik).

Zbirni center Polzela
V zbirni center, ki se nahaja v kamnolomu Andraž pri Polzeli, lahko vsi prebivalci Občine Polzela, ki so vključeni v skupni sistem ravnanja z odpadki, pripeljejo odpadke in jih oddajo na posebej urejena mesta.

V zbirnem centru so nameščeni 20 m³ in 15 m³ kontejnerji, omogočeno pa je ločeno zbiranje:

 • papirja in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • lesa, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačil,
 • tekstila,
 • jedilnega olja in maščob,
 • barv, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • detergentov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • baterij in akumulatorjev, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03
 • klasifikacijskem seznamu odpadkov
 • električne in elektronske opreme, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 • kosovnih odpadkov,
 • avtomobilskih gum.

Občani lahko vse te odpadke pripeljejo vsako soboto od 8.00 do 12.00 ure. Omejitev velja le za kosovne odpadke – gre za večje odpadke (pohištvo, sanitarna keramika, smuči, talne obloge …), ki jih lahko pripeljejo štirikrat letno v velikosti ene avtomobilske prikolice, skupaj z odrezkom zadnje plačane položnice.

Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
Poleg lastnega odvoza kosovnih odpadkov je od lani možno naročiti odvoz kosovnih odpadkov tudi na dom. Vsem gospodinjskim odjemalcem je Simbio poslal personalizirano dopisnico za odvoz kosovnih odpadkov. Ko se pojavi potreba po odvozu, na dopisnici označijo vrsto odpadka v velikosti do 1 kubičnega metra, za katerega želijo, da jim ga pridejo iskat na dom, ter jo pošljejo na sedež družbe Simbio d. o. o. (Teharska c. 49, Celje). V roku treh tednov vas bodo poklicali ter se dogovorili za točen datum in uro odvoza.

Kosovni odpadki so:

 • kosi pohištva,
 • sanitarna oprema (kadi, umivalniki, WC-školjke, tuš kabine …),
 • odpadna električna in elektronska oprema (gospodinjski aparati, hladilne naprave, računalniška oprema …),
 • vzmetnice,
 • preproge,
 • talne obloge,
 • kolesa,
 • smuči.

Biološki odpadki
Po 1. juliju 2011 je mešanje bioloških odpadkov z ostalimi komunalnimi odpadki izrecno prepovedano. Povzročitelji teh odpadkov morajo skladno z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/2010, z dne 17. 5. 2010) prednostno poskrbeti za hišno kompostiranje teh odpadkov, v kolikor nimajo te možnosti, pa morajo te odpadke ločeno prepuščati izvajalcu javne službe v rjavih zabojnikih. Uredba tako prvenstveno napotuje povzročitelje odpadkov k hišnemu kompostiranju, v kolikor to ni možno, pa k ločevanju teh odpadkov v rjavih zabojnikih.

Ločevanje bioloških odpadkov je plačljivo.

Odvoz bioloških odpadkov poteka: v zimskem času (od novembra do marca) enkrat na 14 dni in v poletnem času enkrat na teden

Prepovedano je odlaganje bioloških odpadkov v plastičnih vrečkah. Najbolj primerne so ali papirnate vrečke ali biorazgradljive.

Kaj sodi med biološke odpadke?

Kuhinjski odpadki:

 • zelenjavni odpadki: čebulni in krompirjevi olupki, odpadki solate, zelja, korenja, redkve, zelene,
 • olupki in ostanki sadja,
 • kavna gošča ter kavni filtri,
 • čaj in čajne vrečke,
 • ostanki hrane,
 • jajčne lupine,
 • pokvarjeni prehrambeni izdelki (brez tekočin in embalaže),
 • papirnate vrečke za sadje in zelenjavo ter
 • papirnati robčki.

Vrtni odpadki:

 • rože,
 • pokošena trava,
 • listje,
 • rezano grmičevje in veje,
 • plevel,
 • stara zemlja lončnic in podobno.

Nevarni odpadki
Nevarne odpadke odlagamo v premični zabojnik, s katerim Simbio vsako pomlad in jesen zbira nevarne odpadke iz gospodinjstev. Kdaj natančno in kje stoji zabojnik, obvestijo občane z urnikom, ki ga pošljemo po pošti. Ob zabojniku je vedno usposobljen predstavnik podjetja, ki odpadke sprejema.
Nevarne odpadke iz gospodinjstev pa lahko občani oddajo tudi v Zbirnem centru Polzela.

Kaj sodi med nevarne odpadke?

 • stari akumulatorji,
 • baterije,
 • barve in topila,
 • kemikalije,
 • olja in masti,
 • pesticidi,
 • pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi,
 • zdravila,
 • neonske cevi.

Pri prepoznavanju nevarnih odpadkov so nam lahko v veliko pomoč simboli, ki jih najdemo na nevarnih snoveh in njihovi embalaži. Odpadna zdravila lahko oddate tudi v lekarnah.

Kam gredo nevarni odpadki?
Nevarni odpadki iz gospodinjstev se začasno skladiščijo v prehodnem skladišču na odlagališču nenevarnih odpadkov v Bukovžlaku. Iz prehodnega skladišča se nevarni odpadki predajo specializirani organizaciji, ki je registrirana za zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov.

Nekatere odpadke predelajo v sekundarno gorivo za cementarne (olja in razredčila), nekatere sežgejo (zdravila, sredstva za zaščito rastlin), kisline nevtralizirajo, baterije pa predelajo.

Mešani komunalni odpadki
Sodijo v zelen zabojnik in so tisti odpadki, ki se jih ne da reciklirati: PVC-lepilni trakovi, tekstil, vrečke iz sesalnikov, zobne ščetke, tapete, fotografski papir, posip za mačji WC, keramika, porcelan v manjših količinah, ohlajen pepel, plenice, plastificiran papir, umazana embalaža, žarnice, barvice, igrače, kasete, vosek, meso, kosti.

Skip to content