Zavodi in organizacije

Kultura, turizem in šport

Medobčinska splošna knjižnica

Ustanoviteljice Medobčinske splošne knjižnice Žalec so vse občine Spodnje Savinjske doline: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. V gradu Komenda, ki v obnovljeni podobi imenitno ohranja detajle prvotne zgradbe, deluje Občinska knjižnica Polzela.

Predstavnika ustanoviteljice Občine Polzela v svetu zavoda Medobčinske splošne knjižnice Žalec v mandatu od 2013 do 2016 sta:

 • Jasmina Roter Jager, Letuš 7b, 3327 Šmartno ob Paki in
 • Marija Završnik, Prapreče 29, 3305 Vransko.

Kontakt:
Občinska knjižnica Polzela
Grajski trg 1, 3313 Polzela
Telefon: 03 703 32 04
E- naslov: skpolzela@zal.sik.si
Spletno mesto: www.zal.sik.si

Odpiralni čas:
– v ponedeljek in sredo od 12.00 do 19.00,
– v torek zaprto,
– v četrtek, petek od 8.00 do 14.00,
– v soboto od 8.00 do 12.00.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Območna izpostava JSKD Žalec pokriva kulturno dejavnost na območju občin Žalec, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Braslovče.

Kontakt:
Območna izpostava JSKD Žalec
Aškerčeva 9 a
3310 Žalec

Telefon: 03 4913 840
Faks: 03 4913 841
E-pošta: oi.zalec@jskd.si

Vzgoja in izobraževanje

Osnovna šola Polzela

Osnovna šola Polzela deluje kot Javni vzgojno-izobraževalni zavod od leta 1999, ko se je šoli priključil vrtec. V sestavo zavoda sodijo:

 • Osnovna šola Polzela
 • Podružnična osnovna šola Andraž
 • Organizacijska enota vrtca, ki vključuje enoti: Andraž in Polzela.

Predstavniki ustanoviteljice Občine Polzela v svetu zavoda Osnovne šole Polzela v mandatu  od 2015 do 2019 so:

 • Valerija Pukl, Malteška cesta 5, 3313 Polzela,
 • Zoran Lukner, Nova ulica 9, 3313 Polzela in
 • Nataša Presečnik,  Savinjska cesta 55, 3313 Polzela.

Kontakt:
OŠ Polzela
Šolska ulica 3, 3313 Polzela
Telefon: 03 703 31 12 (šola), 03/ 5722 018 (vrtec)
E- naslov: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
Spletno mesto: www.osnovna-sola-polzela.com

II. Osnovna šola Žalec

Po sklepu Občinske skupščine Žalec je bila 1. septembra 1971 v Žalcu ustanovljena samostojna Posebna osnovna šola s 14 oddelki in varstvenim oddelkom za vozače. V šolo so prihajali učenci s celotnega območja takratne žalske občine.

Na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, se je bivša občina Žalec razdelila na 6 novih občin (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec), ki so po Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola Žalec, postale soustanoviteljice II. Osnovne šole Žalec (Uradni list RS št. 63/01).

Predstavnika ustanoviteljice Občine Polzela v svetu zavoda II. Osnovne šole Žalec v mandatu  od 2013 do 2017 sta:

 • Marjeta Rak Jezernik, Tabor 12 d, 3304 Tabor in
 • Anton Mešič, Andraž 16 a, 3313 Polzela.

Kontakt:
II. OŠ Žalec
Šilihova 1, 3310 Žalec
Telefon: 03/ 713-11-70
E- naslov: II.OS-zalec@guest.arnes.si
Spletno mesto: http://www.2os-zalec.si

Glasbena šola Risto Savin Žalec

Glasbena šola Risto Savin je medobčinska šola, ki ima svoj sedež v Žalcu. Z namenom približevanja storitev uporabnikom, je glasbeno in kulturno izobraževanje razširjeno tudi s pomočjo dislociranih oddelkov, ki so na Polzeli, v Preboldu, v Braslovčah in na Vranskem.

Predstavnika ustanoviteljice Občine Polzela v svetu zavoda Glasbene šole Risto Savin Žalec v mandatu od 2013 do 2017 sta:

 • Marko Repnik, Hmeljarska 3, 3312 Prebold in
 • Ana Bogataj, Vransko 110v, 3305 Vransko.

Kontakt:
Glasbena šola Risto Savin Žalec
Aškerčeva 9, 3310 Žalec
Telefon: 03 710 28 60
E- naslov: info@gszalec.si
Spletno mesto: www.gszalec.si

Enota Polzela, grad Komenda,
Grajski trg 1, 3313 Polzela
Telefon: 03 703 32 29

UPI Ljudska univerza Žalec

UPI – ljudska univerza Žalec je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine. Ustanoviteljice so v različnih deležih občine Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec. Kratica UPI pomeni usposabljanje in permanentno izobraževanje.

Predstavnik ustanoviteljice Občine Polzela v svetu zavoda UPI – ljudske univerze Žalec v mandatu od 2014 do 2018 je::

 • Janko Marovt, Braslovče 1, 3314 Braslovče.

Kontakt:
UPI ljudska univerza Žalec
Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec
Telefon: 03 713 35 50
E- naslov: lu-zalec@upi.si
Spletno mesto: www.upi.si

Socialno varstvo

Center za socialno delo

Center za socialno delo Žalec je javni socialno varstveni zavod, organiziran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva za območje Upravne enote Žalec.

Izvaja se tudi socialnovarstvena storitev »prva socialna pomoč«, katere uporabnik je vsakdo, ki se znajde v socialni stiski, če se za to storitev odloči prostovoljno. Je prva izmed socialnovarstvenih storitev uporabniku, ki pride na center za socialno delo. Opravi se kot samostojna storitev, kadar uporabnik išče pomoč prvič ali na centru za socialno delo išče pomoč v novi zadevi, izvaja se v obliki usmerjenega pogovora v enem ali več med seboj povezanih delih.

Upravičenci lahko vlagajo vloge za naslednje socialnovarstvene dajatve:

 • otroški dodatek,
 • dodatek za nego,
 • dodatek za veliko družino,
 • denarne socialne pomoči,
 • državne štipendije, oprostitve
 • plačilo socialnovarstvenih storitev,
 • oprostitev plačila družinskega pomočnika.

Kontakt:
Center za socialno delo Žalec
Mestni trg 5, 3310 Žalec
Telefon: 03 713 12 50
Faks: 03 713 12 80
E-mail: gpcsd.zalec@gov.si
Spletni naslov: www.csd-zalec.si

Dom upokojencev Polzela

Dom opravlja za svoje stanovalce v največji meri storitve javne službe s področja socialnega varstva in zdravstva:

 • storitve institucionalnega varstva (bivanje, prehrano in varstvo, zdravstveno varstvo in nego, fizioterapijo, delovno terapijo),
 • storitve začasne nastanitve (v primerih, ko starejše osebe potrebujejo pomoč, nego in oskrbo v primeru daljše odsotnosti njihovih sorodnikov-npr.v času letnega dopusta…),

Dodatna ponudba različnih storitev za stanovalce in zunanje uporabnike:

 • možnost naročila kosila v Domu ali dostave kosil na dom,
 • ponudba dnevnega bara in trgovine,
 • pranje in likanje perila,
 • frizerske storitve,
 • storitve pedikure.

Kontakt:
Dom upokojencev Polzela
Pot v Šenek 7, 3313 Polzela
Telefon.: 03 703 34 00
Faks: 03 572 00 23
E-pošta: dom.upokojencev-polzela@netsi.net

Dom Nine Pokorn

Dom Nine Pokorn Grmovje je poseben socialno-varstveni zavod, ki nudi oskrbo, varstvo in strokovno obravnavo oseb, ki zaradi slabših psihofizičnih sposobnosti niso zmožni integracije v samostojno izven-institucionalno življenje.

Kontakt:
Dom Nine Pokorn Grmovje
Pernovo 4/a, 3310 Žalec
Telefon: 03 713 29 00
Faks: 03 713 29 10
E-pošta: info@dnpg.si
Spletna stran: www.dnpg.si

Ob upoštevanju 80% subvencije Občine Polzela znaša končna cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela za uporabnika:

 • 3,18 EUR/uro za delo na delovni dan,
 • 3,95 EUR/uro za delo ob nedeljah,
 • 4,10 EUR/uro za delo na državni praznik ali dela prost dan.

 

Skip to content